133360. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék folyadékok, különösen tej pasztőrzésére

2 Í333ÖÖ. lat számára elegendő játéktérrel oly hosszú ideig teszik ki, hogy a káros csirák megölé­sének feltétlen biztonsága mellett a nyers­tejtulajdonságok messzemenőleg megmarad-5 nak. Á hevítési hőmérsékletek és idők meg­mérése oly idő-hőmérsékletdiagrammok ala­pulvétele mellett történik, mint aminők tej részére az 1—3. ábrákon a 69—77 C° hőmér­séklethatárok és 0—100 másodpercig tartó 10 hevítési időtartam számára vannak feltün­tetve. Az (M)-görbe (a nyers tulajdonságok görbéje) meghatározott hevítési idők szá­mára megadja, hogy mely hőmérsékletek nincsenek hátrányos befolyással egy gyakor-15 latilag kielégítő tejfélesítésre és a tej egyéb nyerstulajdonságaira. A colihatárt mutató (N) görbe azt mutatja, hogy milyen hő­mérsékleteknél és időknél érjük el a ki­elégítő csiraelpusztítást, különösen a coli-20 baeillusok hiánytalan megölését. Természe­tesen a gyakorlat számára nem elegendő, ha csak ezt az (N) görbét lépjük túl és az (M) görbe túllépését elkerüljük. Gyakorla­tilag ártalmatlan az is, hogy az (M) gör­^5 bét nem túl magas hőmérséklettel és nem túl hosszú ideig túllépjük. A találmány szerinti eljárás mármost lé­nyegében abban áll, hogy a túlemelt hőmér­sékletet egy különleges eljárási szakaszban 30 lényegiében az idő-hőm!érsék!etdiagramon be­lül a csiramegölési görbe és a nyerstulaj­donságok fentartására való görbe között fekvő határon belül a pasztőröző hőmér­sékletre visszavezetjük, mielőtt a tuIajdW-35 képeni visszahűtés bekövetkezik. Emellett az a körülmény, hogy a pasz­tőrözött folyadékot a két görbe közötti terü­leten hagyjuk meg az eljárás egy elhatárolt szakasza folyamán, különösen jelentős, mert 40 ezáltal az a lehetőség adódik, hogy a heví­tést a hőmérsékleti görbe csúcsánál lévő kritikus szakaszon szabályozhatjuk és a ma­gas hőmérsékletek alkalmazásának idejét el­lenőrizhetjük, valamint beállíthatjuk. Ezzel 45 az eljárással elérhető, hogy a pasztörizálás hátrányos befolyásolása nélkül a hevítés ideje csökkenthető. A szokásos, rövid ideig tartó hevítésnél a 'legalacsonyabb, 71°-os ha­tárhőmérséklethez legalább 40 másodperces 50 forróntartási idők szükségesek, a találmány szerint sikerül, a hőmérséklet átmeneti eme­lésénél és a kártékony csírák ezzel elért biztos megölésénél, a forróntartási időt 10-15 másodpercre leszállítani. Egy gyakorlatilag 55 kifogástalan és biztos pillanatnyi hevítés csak a találmány szerinti eljárással válik lehetővé. A rövid ideig tartó hevítésnél a forrón­tartást az (M) és1 (N) görbék közötti terü­leten előnyösen a túlemelt hőmérséklet le- 60 szállítása után végezzük. A forróntartás azonban túl emelt hőmérsékletnél is végez­hető. A pillanatnyi hevítésnél a pasztőrö­zendő folyadék túlemelt hőmérsékletét las­san oly módon süllyesztjük, hogy a lesüly- 65 lyesztési görbe a csiraölő görbe és a nyers­tulajdonságok görbéje közötti terjedelmen belül utóbbihoz közeledik. A túlemelési hőmérséklet lesüllyesztése gyakorlatilag előnyösen egy közvetve ható 70 hűtőközegáram bekapcsolása és mennyiségi adagolása által történik; magában véve bár­minő hűtőszer pl. hűtővíz alkalmazható. Azonban a szükséges hűtés aránylag csekély mértéke mellett is lehetséges a már lehűtött 75 fűtőközeget, amelyet a pasztőrözendő fo­lyadék fölme'.egítésére már felhasználtunk, hűtőszer gyanánt használni. A hőmérséklet­túlemelkedés lesüllyesztése előnyösen és a találmány értelmében a fölhevített pasz- 80 törözendő folyadék hőkicserélése által történik a még nem vagy még nem teljesen felfűtött pasztőröző folyadékkal, aminek az az előnye, hogy a hűtőszer min­den toA ábbi nélkül rendelkezésre áll és hogy 85 a hőmérsékletkülönbség' a csekély hőmérsék­letsüllyesztés számára különösen előnyös. A túlemelt hőmérsékletnek ez a lesüly­lyesztése oly módon történhetik, hogy vagy a még egyáltalán nem fűtött pasztőrözendő 90 folyadékot (pl. nyerstejet) vaay a regene­ratív hőkicserélőben előmelegített folyadé­kot vagy a már egy közbenső fokozatraj hevített folyadékot a hőkieserélésben a túl­emelt hőmérsékletre hevített folyadék mel- S 5 lett elvezetjük. Mivel a tiílemelési hőmér­sékletnek csak aránylag csekély lesüllyesz­tése szükseses, elegendő bizonvos esetek­ben a teljesen vagy egy közbenső fokozatra előmelegített vagy pedig egy közbenső fo- ico kozatra felhevített pasztörizálando folyadék egy részáramát alkalmazni. Lehet azonban a ínég nem melegített, a teljesen vagy egy közbenső fokozatra előmelegített vagy egy közbenső fokozatra hevített folyadékot egy- 105 egy folyatótérben összefoglalni az ugyan­csak egy folyatótérben összefoglalt és túl­emelt hőmérsékletre hevített folyadékkal hőkicserélő viszonyba hozni. A találmány szerinti eljárás megvalósítá- 110 sara való berendezés előnye az, hogy a fel­hevítési szakaszon és az esetleges regeneráló hőkicserélő szakaszon kívül egy különleges szakasza van, amelyben a pasztörizálando folyadék tvüemelt hőmérséklete leszállítható 115 és emellett mellékes, hogy a hevítési sza­kasz egy lemezes vagy ke.verőmm es heví­tőből vagy más hevítőbó'l áll. A lemezes

Next

/
Thumbnails
Contents