132936. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolható réstömítés

Megjeleni 1944. évi július líó 15-én. MAGTÁR KIRÁLYI SZABADALMI BI1ÓSÁ8 SZABADALMI LEIRAS 132936. szám. V/d/3. (XXI/e.) osztály. — V—4292^ alapszám. Kapcsolható réstömítés. J. M. Voíth, St.-Pölten, mint a J. M. Voíth heídenfieímí cég jogutódja. A bejeíejitís napja: 1942. évi december hó 16. Néracioiszági eT s»MKége: 1941. évi december hó 18, . A találmány oly Francisturbinákra és centrifugálszivaltyúkra vonatkozik, me­lyeknek 'kerekei üzem közben hosszabb ideig folyadék helyett csak a levegőben.] 5 mégpedig teljes üzemi -fordulatszámmal,' járnak. Ilyen üzemi viszonyok fordulnak elő pédául tároló szivattyúk alkotta gép­csoportoknál, amelyeknél a szivattyú, vagy a turbina, vagy mindkettő, a molorgenerá-10 torral mereven van ka'pcsolva. A levegő­ben való üresjárás a futók er ekeknek a hatásfok! miatt igen szűk résekkel kiala­kított réslömíléseinél különleges inlézke-Yiéseket tesz szükségessé,- mert a réstömí-15 lések ugyan folyadékos üzemben teljesen üzembiztosak, levegőben való üzemben azonban nem, mert ez esetben a hűtőha­tású víz hiányában a rések környezete igen gyorsan oly veszélyes mértékben nie-20 legedik, amely a gép épségét veszélyezteti. Ez a veszély annál nagyobb, minél szű­kebbek a rések. Ismeretes olyan megoldás, amelynél a veszélyes felmelegedés meg­akadályozása végett a rések közé nyomás 25 alatt álló vizet vezetlek. Az ilyen hűtés azonban üzemi szemjpon tokból kényelmet­len és ezenkívül lényeges munka- és víz­veszteséggel jár. A találmány szerinti rés tömi Lés lchelő-30 :véi teszi; hogy Francis turbinákat és cent­riíugálszivíattyúkat a réseket hűlő víz be­vezetése nélkül üzemben tarthassuk és «emellett igen szűk résekkel dolgozhassunk. A találmány abban van, hogy a rést 'lö-35 rnítő gyűrű az eddig szokásos megoldá­soktól eltérően a gép helytálló részén nincs mozdulatlanul rögzítve, hanem a forgástengely irányában eltolható. Vízzel való normális üzemben a gyűrűt mecha­nikus vagy hidraulikus eszközökkel a helytálló géprészhez szorítjuk és azt, mi­után az abban forgó futókerék részéhez szorosan simuló furata van, igen szűk, jó hatásfok szem-pontjából kedvező rés kü­löníti el a i'ulókeréklől. A gyűrű résfura­tát, célszerűen vízzel való kenés mellett, könnyen futóöLvözettel, vagy mestersé­ges kaucsukkal béleljük ki, mimellett a futófelületek é(psógének megtartása vé­gett kenő hornyokat alkalmazunk. Levegőben való üzem eselén a rést hatá­roló gyűrűt eddig aljzata Lói tengelyirány­ban mindaddig eltoljuk, amíg az a futó­keréken helyezkedi» cl, ahol azt a folya­dékkenés elmaradásakor, szoros illeszté­se következlében, a forgó kerék a súrló­dás hálása alatt magával viszi. A helyt­álló géprészeket akként méretezzük, hogy azoknak a gyűrűvel szemben, a gyűrű­nek a futókerékkel való egyült!'orgása.kor,; nagy játékuk van, úgyhogy a szárazon járó géjp nincs veszélyeztetve. A • tömítő gyűrűt egyik helyzetéből a másikba géjpi szerkezeteknél ismert tet­szőleges mechanikus vagy hidraulikuís esz­közökkel mozgathatjuk. A hidraulikus niozgiatás az egyszerű szerkezeli megoldás kővel ke ziehen a legelőnyösebb. "Célszerű, ha a 'kapcsoláshoz alkalma­zott készülék hidraulikus hajtóművét az 40 45 50 55 60 65 70

Next

/
Thumbnails
Contents