132844. lajstromszámú szabadalom • Gép, főleg dohánynak zacskókba való önműködő csomagolására

Megjelent 1944, évi június hő 1-én. MAGTAB. KIRÁLYI (^SSBÍ SZABADALMI BÍRÓSÁG ' SZABADALMI LEÍRÁS 132844. szám. X/c. osztály. — T—6854. alapszám. Gép, főleg 'dohánynak' zacskókba való önműködő csomagolására. Tabak- und Speziai-Maschinenfabrik Hofherr-Schrantz Gesellschaft m. b. H., Wien. A bejelentés napja: 1942. évi március hó 26. Németországi elsőbbsége: 1941. évi április hó 8. A találmány tárgya gép, főleg dohánynak zacskókba való önműködő csomagolására, függélyes síkban egymás mögött fekvő haj­togató-tövises és cellás kerékkel. Ilyfajta is-5 mert gépeknél a haj togatő-tövises és cellás kerék közötti átmeneti '-hely nagyjában ia két kerék tengelye által meghatározott víz­szintes síkban fekszik. Ezzel szemben a ta­lálmány szerinti gépnél a hajtogató-tövises 10 kerék' a cellás kerékhez képest úgy van el­rendezve, hogy a két kerék közötti, átveze­tési hely a oellás kerék tetőpontja mellett fekszik, mely pontban a töltőállomás fog­lal helyet. Ezen állomásból a csomiag, a cel-15 lás kerék kerületének nagyobb részét kite­vő körmozgásban, az ismert záróállomáso­kon végigfut iá kilökési helyig. Az előkészí­tett kiszabott zacskók ;az átvezetési hely­lyel szembenfekvő, ütközővel ellátott, cé.l-20 szerűen dűlt pályáról a hajtogató-tövises kerék körzetébe jutnak, míg a kész csoma­gok a kerék síkjára merőlegesen löketnek ki... A találmány szerinti szerkezet folytán 25 az átvezetési hely és a cellás keréknek a töltőállomásig terjedő része közötti pálya megrövidül, egyúttal azonban ia töltőállomás és a leadási hely közötti munkap*álya hosszabb lesz 30 és így e pályán kellő hely áll rendel­kezésre a csomagok elkészítésére való állo­mások elhelyezésére. A töltőállomásnak, va­lamint a leadási helynek a javasolt módon való elhelyezése folytán a gép szerkezete igen tömör lesz. 35 A rajz példaképem kivi Leu alakot szem­léltet. Az 1. ábra a találmány szerinti önműködő csomagológép oldalnézete. A 2. ábra alaprajza. 40 A rajzban feltüntetett gép bélés- és bo­rító zacskóból álló, kettős csomagokat állít elő. A béléspapírost az —1— dob, a bo­rító papirost a —2— dob szolgáltatja. A lehúzott papirosszalagok, vezetőgörgők so- 45 rozatán ;át, a —3— kasirozó-enyvezőhöz ke­rülnek, ahonnan a kasírozott szalagok a fe­nék- és hosszvarrathoz való —4— enyvfel­rakóhoz jutnak. Az enyvfelrakó mögött el­rendezett —5— vágószerkezet meghatáro- 50 zott hosszúságú papírdarabokat vág le, me­lyek dűlt —6— pályára kerülnek, amelyen —7— ütköző felé tolódnak. A függélyes síkban körülfutó, több, su­gárirányú hajtogató-tövist hordó —8— haj- 55 togató-tövises kerék a gépkeret —10— csap­ágyában ágyazott —9— tengely egyik végén szabadon hordottan foglal helyet. A —8— hajtogató-tövises kerékkel egy függélyes síkban fekszik a —11— cellás kerék, mely 60 a —12— vízszintes tengelyen ugyancsak sza­badon hordottan van elrendezve. A —12— tengely a gépkeret —13— csapágyában van ágyazva. A —9, 12— tengelyek hátsó végein elrendezett —14— és —15— fogaskerekek. 65 a rajzban fel nem tüntetett előtétek útján, egymással, valamint a —16'—- máltaikerék'

Next

/
Thumbnails
Contents