132844. lajstromszámú szabadalom • Gép, főleg dohánynak zacskókba való önműködő csomagolására

i U2äii tengelyével vannak összekötve. A •—16— kereket a —17— forgaty.­tyú a gép főhaj Ló tengelyéről szaka­szosan működteti. A. hajtás célszerűen 5 olyan, hogy a —8— hajtogató-tövises ke­rék és a —11— cellás kerék forgásiránya egymással ellentétes. A találmány szerint a —8— hajtogató-íö­vises-kerék a —11— cellás kerékhez ke­in pest úgy van elrendezve, hogy az átvezetési hely, azaz a két kerék közötti érintkezési pontéi —11— cellás kerék felső tetőpontja mellett fekszik: e pontban van ia —19— töltőállomás, amelyből a csomiag, a cellás 15 kerék kerületének nagyobb részét kitevő kö:*m.'~'Z^ásb:~n, az ismert zr.róáUomásokon végigfut a kilökés! helyig. A —11— cellás kerék —20-- cellái alaprajzban legalább egyoldali nyitottak. Emellett a kiviteli pél-20 dában U-aSakűak, úgyhogy a csomag a le­adási helyen oldali kiléphet. A nyitott eel­laoldalhak, bizonyos helyeken netán szük­séges lefedését a helytálló —21— lemez végzi. , 25 A dűlt —G— pálya vagy rézsű a hajloga­•tó-tövisek körzetében fekszik, mely tövisek, a —8— kerék forgásánál, a —6— rézsűn éppen fekvő levágott papírcsíkot megfogják és eközben az első három tövisoldal felé 30 fektetik, majd a —22— helyen tolaltyú lé­tesíti a hosszvarratos, míg a —23— állo­máson a fenékzár létesül, mely a követ­kező állomáson odaszorul. A —18— átveze­tési helyen a most már kész zacskót lehúz-35 zák \és a cellás kerék U-alakú —20— cel­lájába io'ódik. A --8-- és —11— kerekek el­lentétes irányú forgatása mellett a töltésre kész csomag a legrövidebb úton kerül a —19— töltőállomáshoz, ahol az üres cso-40 mag felfelé, szájcsőre tolódik. A serlogmfi útján a tömőszekrénybe táplált dohány e szekrényben ídsebb keresztmetszetre clő­saj tolódik, maj.l a 193 sajío'ótlugaUyú egye­nesen a csomagba tolja-és összesajtolj^. A 45 következő —21— állouiáson történik az utósaj tolás és 25-n él- létesül a fej zár. Ha a csomagon fejbenyomási óhajtunk létesíteni, jez a —26— állomáson történik- A —27— le­adási helyen végül a zárt csomag, ä cellás keréktől oldalt, a —21— lemez körzetében 5© előre tolódik ki a gépből és a —28—nál fejenyvet raknak fel, ha I|apos jés ragasztott fejzáras csomagot óhajtanak előállítani. Az enyvfelrakás után a csomagot, kívül fekvő forgáspont körül, 90°-kal megfordítjuk; e 55 mozgás következtében a fejzár ismét záró­dik és a csomag a —29— szárítőcsatornába tolódik. Szabadalmi igénypontok: 1. Gép, főleg dohánynak zacskókba való 60 önműködő csomagolására, függélyes sík­ban egymás mögött fekvő hajtogató-tövi­ses és cellás kerékkel, azzal jellemezve, hogy a hajtogató-tövises kerék' iá cellás kerékhez képest úgy van elrendezve, hogy 68 a két kerék közötti átvezetési hely a cel­lás kerék tetőpontja mellett fekszik, mely , pontban a töltőállomás foglal helyet, ahonnan a csomag, a cellás kerék kerü­letének nagyobb részét kitevő körmozgás- 70 ban, az ismert záróállomásokon végigfut, a kilökési helyig. 2. Az 1. igénypont szerinti gép kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy az előké­szített .kiszabolt zacskók az átvezetési 75 hellyel szemheníekvő, célszerűen dűlt, ütközővel ellátóit pályán jutnak a hajto­gató-tövises kerék körzetébe. 3;:Az.;l. igénypont szerinti gép' kiviteli alakja, iazzal jellemezve, hogy a kész cso- 80 magok a cellás kerék síkjára merőleges irányban löketnek ki. 4. Az 1—3. igénypontok bármelyike szerinti gép kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy •i cellás kerék cellái alaprajzban legalább 8 5 egyoldali nyitottak, célszerűen U-alakúak' és a [nyitott cellaojdalnak bizonyos helye­ken netán szükséges lefedését helytálló lemez vagy másel'féle szerv végzi. 5. A 4. igénypont szerinti gép kiviteli 90 alakja, azzal jellemezve, hogy a nyitott cellaoldal a gépoldalon kívüli'ekvő cellás kerék-síkkal esik össze. 2 rajzlap mellékieltel. Felelős kiadó: dr. íadoméri LAÍ">OMÉÍtY. ISTVÁN m. ktr. szabadalmi bírd „JÖVŐ" Nyomdaszövetkezet, Budapest, IX.,:Erkel-n. 17. F<>1. vox.: Demjén Ferenc.

Next

/
Thumbnails
Contents