132780. lajstromszámú szabadalom • Rúgózó tengelyágyazás vasuti járművek kerékpárjaihoz

Meg jelent 1944. évi május hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAO 18278«. szám. V/b. osztály. — V—4125. alapszám. Rugóz» (.{'iigelyágyiazás. vasúti járművek kerékpárjaihoz. Vasutfejlesztő Részvénytársaság cég, Budapest. A bejelentés napja: 1941. évi szeptember hó 2. A vasúti járművek nyugtalan járásának, egyik oka a hordrúgók egyenetlen meg­terhelése szokott lenni. A nyugtalan járás különösen akkor következik be, ha az 5 átlósirányban fekvő hordrúgók megterhe­lése nem azonos. Példaképen vegyünk egy kéttengelyű járművet, amelynek négy hord rugója van. Az egyik oldalon elhelye­zett hordrugókat számozzuk 1-gyel és 2-10 vei, a másik oldalon levőket pedig 3-mal és 4-gyel. Az egyik tengelyre támaszkodik az 1 és 4, a másikra pedig a 2 és 3 hord­rugó. A járműnél nem okoznak a hord­rúgók nyugtalan járást, ha az 1 és 4 hord­es rúgó terhelésének összege megegyezik a 2 és 3 hordrugó terhelésének összegével. •Ha. egy jól beállított rugórendszernél va­lamelyik rúgó hordképessége csökken, az ellenkező oldalon a vele átlós irányban .<) levő rugó terhelése is csökkenni fog, de növekedni fog a másik két rúgó terhelése. Pl. ha az 1 számú rúgó ülepedik, akkor a •4 számú terhelése, is csökken, de növekedik a 2 és 3 számú rugóké. Mivel az 1 és 4 25 számú rugók együttes terhelése kisebb lesz, mint a 2 és 3 számúaké. a jármű nyugtalanul fog járni. A tengelyeken alkalmazott csapágyakat iöbbé-kevésbbé szorosan vezetik. A csap-30 ágyvezetékek rendszerint csak függőleges mozgást engednek meg és a tengelyek pár­huzamosságát azzal biztosítják, hogy a vízszintes irányú elmozdulásokait megaka­dályozzák. Az ágyvezetékek fenntartása £5 különösen a szorosan vezetett csapágyak­nál nagy költségeket okoz. A kopott ágy­vezetékek pedig nyugtalan járást okoz­hatnak. A találmány olyan rugózó tengelyágya­zás, mely a fentiekben jelzett hátrányokat 40 kiküszöböli. E célt a találmány szerint rendkívül egyszerűen érhetjük el azzal, hogy a kerékpártengely vele párhuzamos elrendezésben az alvázra erősített, vízszin­tes tengelycsap körül lengethető himbaban 45 van csapágyazva és ez a himba az alvázon rugósan van kitámasztva. Emellett elő­nyös, ha a himba az alvázon egyetlen hord­rugó segélyével van kitámasztva, mely a himbára a kerékpártengely hosszának kö- 50 zepén vagy pedig a himbakaron támasz­kodhatok. A rajzon a találmány néhány foganato­sítás! példájának vázlata látható. Az 1. ábra az első foganatosítási példá­nak metszete, a 2. ábra az 1. ábrához tar­tozó felülnézet, A 3. és 4. ábra a második példa hasonló metszete, illetve felülnézete. Az 5. és 6. ábra a harmadik foganatosítási példa homloknézete, illetve metszete. A találmánynak a rajzon példaképpen feltüntetett alakjainál az —A— kerékpár —A,— tengelye —B— hüvelyben van csapágyazva, melynek —Ci— és —C2 — karjai a vízszintes —D— tengelycsaphoz 65 vannak kötve. A —*D— tengelycsap a jár­műnek a rajzon fel nem tüntetett alvázá­hoz tetszőleges módon, pl. —G— haránt­tartó segélyével, erősített —EL — és —E2 — csapágyakba van ágyazva. Az alvázon 70 ^ZJALJ ALJ' A LJ jyi 1 Li iji 1 • ti A o

Next

/
Thumbnails
Contents