132591. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a ciklopentanopolihidrofenantrén-sorozat laktonjainak előállítására

Megjvfcnt 1944. évi február hó 15-én. MAGYAÄ KIRÁLYI ^Hffil SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 132591. szám. IV h/2, osztály. — C—3631. alapszám. Eljárás a cUvIopí nlniifipolihidrofenaiitrni-sorozal lakionjainak előállítására. Gesellschaft für Chemische Industríeía Basel cég, Basel fSvájc). A bejelenlés napja: 1942. évi április hó 38. — Svájci elsőbbség«: IMI. évi június hó 14. A szcilla-glukozidok és a varangy-mérgek geninjei a ciklopentaiiopolihidrofenantrén­sorozatnak olyan származékai, melyeknek az a jellegzetessége, hogy oldalláncúkban 5 egyszeresen vagy kétszeresen telítetlen b­lakton-csoportjuk van. Az ilyen anyagok előállítására, eddig szinlézises eljárások nem ismeretesek. A találmány értelmében azt találtuk, 13 hogy a ciklopentanopolihidrofenantrén-so­zat laktonjaihoz juthatunk, ha c sorozatnak olyan ct,ß-telitet!en funkcionális származé­kait, melyekben a helyettesített karboxil­csoporthoz viszonyítva y-helyzetben leg­!3 alább egy metil-, illetőleg metiléncsoport­juk van, a hangyasav vagy az oxálsav funkcionális származékaival kondenzáljuk és a reakciótermék eket hidrolizáló, lakion i­záló vagy észt»rifikáló szerek és esetleg de-20 karboxiiező szerek hatásának tesszük ki. Végül a kondenzációs termékeket az el­járás tetszőleges fokozatában redukálósze rek hatásának vethetjük alá. Kiindulási anyagokul a,ß-telitellen savak-25 nak olyan, a cikiopentanopoiihidrol'enan­trén-maradékban tetszőlegesen helyettesítőit észterei, nitriljei, amidjai és hasonló funk­cionális származékai alkalmasak, melyek­nek a helyettesített karboxilcsoporthoz ké-3° pest y-helyzetben legalább egy metil- vagy metiléncsoportjxü'C vau. A kiindulási anya­goknak pl. a kővetkező képletek felelnek meg: CH, X X Y .. - C — CY - CHt 2 * . • . i X ahol R tetszőlegesen helyettesített, a ©ikio* penlanopolihidrofenantrén-vázat tartalmazó 4$ •maradékot, X valamely funkcionálisan meg­változtatott karboxilcsoportot, Y és Z pe­dig hidrogént vagy valamely szénhidrogén­maradékot, pl. alkiit jelent. Példaképen ki­indulhatunk a AiC\ 22 -3,7,12-triacetoxi-:norko- so lénsav, a A5,' 0 ; 30 , 22 -3-acetoxi4nor-koladiértisav vagy a A5 , 5 ; 30 , 22 -3-aoetoxi-21,22-dimetil-nor­koladiénsav vagy a A30 , 31 -3-acetoxi-21-metii­bisznor-allo-kolénsaly karbonsavszármazé­kaiból. Ezeket a vegyületeket magában vé- 55 ve ismert módszerekkel állíthatjuk elő, ígf pl. megfelelő savakba kettős kötésnek- be­vezetésével;, 20-kcto-pregnan-származékok­nak a-halogénzsirsav-származékokkal való kondenzálásával, vagy a legutóbb említett »ft fajtájú kiindulási anyagok előállítása eseté­ben — ketonoknak ciánhidrogénnel való kondenzálásával és vízlehasítá^aL vagy pregnan-21-savszármazékoknak acetaldebid­del és homológjaival való kondenzálásával. *s Második reakcióösszetevőként a hangya­sav vagy az oxálsav funkcionális szárma­zékai, pl. észterei, nihiljei, vagy amidjaá . jönnek figyelembe. ,

Next

/
Thumbnails
Contents