132402. lajstromszámú szabadalom • Eljárás parafintartalmú keverékek, például olajok és kátrányok szétbontására

Megjelent 1944. évi január hé 4-én. láttál IIláLTI HAlátáUO «mÓRÁt SZABADALMI LEÍRÁS 152402. «ám Xl/b.'osztály. E—57~€. alapszám. ÍJ 15 Eljárás paraffintartalmú keverékek, például olajok és kátrányok szétbontására. Edeleann-Gesellschaft m. b. H., Berlin-Schöneberg. A bejelentés napja: 1942. évi ápriis hé 13. —. Németországi eköbbsége: 1941. évi április hó J2. Paraf fintartálmú olajok, kátrányok és hasonló anyagok szűréséhez újabban foi% gődobos, rekeszes szűrőberendezéseket al­kalmaznak. Ezeknél a berendezéseknél pél­dáid a paraffinmentesítendő keverék kád­ba jut, melybe a szűrőfelülettel ellátolt forgódob részben bemerül. A dob bemer il­lési időtartama alatt felszívódott lepényt a dob további forgása alatt szárazra szí­valják, majd friss oldószerrel mossák, új­ból szárazra szívatják és mielőtt a dobnak ez a szíírőfelülcl része újból a keverékbe merülne, a lepényi eltávolítják. A mosó­szer mennyisége és a mosási idő tehát a dob forgássrbességétöl függ. Mivel a szűrt lepény vastagsága szintén a dob forgásse­bcsségétöl lügg. a lepény vastagsága, va­lamint a. mosási idő egymásló! függetlenül nem, vagy csupán igen szűk határok közölt 30 szabályozható. Ezekből a uszonyokból adó­dik, hogy míg az olaj hígításához 200—400 térfogatszázalék oldószert alkalmaznak, a lepényt általában csupán a iúl csekélynek mondhaíő, mintegy .">()—100 térfogatszáza-25 lék tiszta, oldószermennyiséggel lehetett ki­mosni. Ennek az eléjle'cn mosásnak következ­ményekén i a kapott paraffin nem elég­gé olajmentes. A paraffinlepény! tehát olaj-'-' 30 mentesítése végett hevítéssel, úgynevezett izzaszíással kemény paraffinra és olajra bontják szél. Ez a megoldás egyáltalán nem kielégítő, meri eltekintve attól, hogy az izzasztás körülményes és költséges, az-35 zal csupán egyetlen paraffinfajtát, vagyis kemény parafiinl lehel előállítani. A lá­gyabb parafiiu az elfolyó olajban marad és csupán újabb paraffiumenlesíléssel; nyerhető ki. Ezzel az eljárással lehal kemény paraffint, lágy parafiinl és ala- 40 csony dermedéspontúi olajat csupán kü­lön munkaszakaszokban lehel előállítani. Megkísérellek már, hogy a kemény pa­raffin, lágy paraffin és alacsony derme­déspontú iszüredék előállításai egyszerűbb 45 munkanióJdal érjék el, mely altban állt, hogy a paraifinlarlahnú olajai az oldó­szerekkel keverve először magasabb, majd alacsonyabb hőmérsékleten szűrik, miköz­ben az első szakaszban kemény paraffin. 50 a második szakaszban lágy paraffin válik le és az ulóbbi szakaszban egyidejűleg alacsony derme(\;\sponlú olaj is kinyer­hető. Ezzel az eljárással az említeti elő­nyök ellenére sem lehetett lehuikailag ki- 55 elégítő eredményekel elérni. Ennek okai a fentebb említeti okokkal azonosak, vagyis a folyamatosan dolgozó szűrőkben az ele­gendő mosás hiányában nem sikerül a pa­raffint az olajtól kielégítő ménekben men- 60 tesíteni. A találmány oly szűrőeljárás, melynél a paraffin larlalnni olajokat egyrészt »la- ' csony dermcfiéspontű sziíredékre, más­részt kemény paraffinra és lágy paraf- 65 finra választjuk szél. A találmány szerinti eljáráshoz folyamatosan mozgatott szívő­szűrőkel, vagyis folyamatosan dolgozó1 szű­rőberendezést használunk, mely számos szűrőszekrénvből. illetőleg szívószííröböl 70

Next

/
Thumbnails
Contents