132402. lajstromszámú szabadalom • Eljárás parafintartalmú keverékek, például olajok és kátrányok szétbontására

s 1*24*2. áll, melyeket -folyamatos üzemben egymás után a szűrési folyamat különböző szaka­szain mehanikus körfolyamatban vezetünk át. E szívószűrőket először a szűrendő 5 folyadékkal töltjük, majd leszívatjuk, mos­suk, szárítjuk és a szűrt lepényt leemel­jük. Emellett a szívószűrők töltésének mértékét és a lepénynek ezzel járó vas­tagságát a szűrési és mosási időhöz viszo-10 nyitva az olajmentes paraffin előállításá­hoz szükséges mértékre állíthatjuk be. Az ilyen szűrők a tehnikában sík szűrők vagy beosztott szalagszűrők, vagy egyéb szer­kezetű szűrők alakjában ismeretesek. 19 Az említett szűrőknél, a paraffinszűrés­hez eddig alkalmazott forgódobos, reke­szes szűrőkkel ellentétben, a mosáskor ka­pott szüredékel teljesen vagy legnagyobb­részt az első szűréskor kapott és az olaj 20 főtömegét tartalmazó szüredéktől elkü­lönítve foghatjuk fel. A csekély olajtartal­mú mosófolyadékot arra használhatjuk, hogy a paraffinmentesített olajat lehűtés előtt, alatt vagy után ezzel a folyadékkal 23 hígítsuk, i Az említett szűrőket, melyek természete­sen drágábbak és nagyobb helyet igényel­nek, mint az egyébként szokásos forgószű­rők, a találmány értelmében csupán az 30 első szűréshez, vagyis a kemény paraffin kinyeréséhez alkalmazzuk. A második sza­kaszban, melyben lágy paraffint kapunk-, a lágy paraffint az olajtól erőteljesebb kimosással sem lehet élesen elválasztani, 35 mivel az átmenet a lágy paraffin és az olaj között folyékony; ezért\ a második sza­kaszban normális forgószűrőket alkalma­zunk. A lágy paraffin elválasztását célzó má-40 sodik szűrési szakaszban gyakran sokkal kedvezőtlenebb szűrési sebesség érhető el, mint az első szűrési szakaszban, vagy mint az eddig szokásos szűrésnél, ahol az összes paraffint leválasztották. Ezt a lágy 45 paraffin rossz kristályosodóképessége okoz­za. Ugy találtuk, hogy ezt a hátrányt úgy küszöbölhetjük ki, hogy a keverékhez a paraffinmentesítő eljárásoknál már ismert módon oldószerként két vagy három szén-50 atomú halogénezett szénhidrogéneket al­kalmazunk. Különösen alkalmas klórszén­hídrogének a diklóretán, továbbá a di­klóretilén vagy triklórelilén- Amennyiben ezeknek az oldószereknek a szétbontandó sí paraffintartalmú olajjal szemben tul nagy az oldóképességük, vagyis nem eléggé sze­lektívek, oldóképességüket fluoratomoknak a molekulába való bevitelével csökkent­hetjük, i A paraffinnak a második szakaszban va- 60 ló teljes leválasztásához számos esetben célszerű lehet,., ha a keverékhez szelektív hatású oldószert, mint például folyékony kéndioxidot vagy acetonf adagolunk. Egyes esetekben, különösen halogénszénhidrogé- 65 nek alkalmazásakor és alacsony .hőmér­sékletre való hűtéskor célszerű lehet to­vábbá, ha egyéb adalékokat, mint benzolt és egyéb aromás szénhidrogéneket is al­kalmazunk. 70 A találmány szerinti eljárást ásványi, ola­jok és kátrányok maradékolajainak és pár­latainak, valamint egyéb eljárásokkal 'ka­póit nagy olajtartalmú nyers paraffinok feldolgozásához használhatjuk. A talál- 75 mány szerinti eljárás különösen kemény és lágy paraffinnak kátrányokból és kát­rányolajokból való leválasztásához hasz­nálható. A találmány szerinti eljárás kiviteli pel- 8o dáját a rajzon fel (un teteit vázlat kapcsán bővebben magyarázzuk. A találmány szerint szétbontandó paraf­finolaj keverék' az 1 vezetéken át jut a szű­rőberendezésbe. A keverékei: a 3 szivattyú- §5 val a 2 vezetéken át beáramló oldószerrel, például diklóretánnal. és adolt esetben • a 18 vezetéken ál beáramló mosóoldattal ösz­szekeverjük és az így kapott keverékei: a kettős csövű -í hűtőben • a kemény pa- 90 raffin leválasztásához szükséges mintegy +20 C° és —10- C° közötti hőmérsékletre hűljük. A keverék ezután a folyamatosan dolgozó 5 szűrőberendezésbe jut, mely szá­mos szűrőszekrényből, illetőleg szívószűrő- 95 bői áll, melyek a szűrőfolyamat különbö­ző szakaszain, vagyis a szűrés töltési, e.l­szívaíási, mosási, szárítási és a szűrt le­pényt eltávolító szakaszán körfolyamaiban egymás után mennek ál. A rajzon íeltün- 100 telelt szűrőrendszernek nyolc szivószűrője van, melyek függőleges tengely körül for­gatható keretben vannak felfüggesztve, ós vezetékek közvetítésével a 6 vezérlőfejjel vannak összekötve, mely a szüredék leszi- 105 vatását és a szűrt lepény leemeléséhez használt sűrített gáz bevezetését szabályoz­za. ' A szűrési folyamat minden egyes szívó­szűrőben egymás után a következőképen no megy végbe: Az 5l helyzetben levő szűrő­szekrényt a 7 vezetéken át a lehűlölii keverékkel töltjük. A töltés mértéke a kö­vetkező szakaszban célszerűnek bizonyult

Next

/
Thumbnails
Contents