132397. lajstromszámú szabadalom • Gázfejlesztő készülék, különösen motoros járművekhez

Megjeleni 1943. évi december hó. 15-én. ' MAGYAR KIRÁLYI iJlSSK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRÄS 132397. szám. XX/a/2. osztály, — D—5488. alapszám. ''.;'' Gázfejlesztő készülék, különösei motoros járművekhez. Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart-Untertürkheím. A bejelentés napja: 1941. évi november hó 20. Németországi elsőbbség: 1940. évi november hó 20. A találmány gázfejlesztő készülék, külö­nösen gépjárművek belső elégésű erőgé­peihez. A találmánnyal azt kívánjuk meg­gáioini. hogy a fúvókák előtt, vagy az iz-5 zási körzetien az összegyűlő, elégésekor ke­ie'l e ő ira adékok az elgázosílást károsan befolyásolják. Ismeretes, hogy evégett a £;á/.fej!e z'ő tengelyéhez párhuzamos sor­ban egymás alatt vagy egymás fölött több lo finóká! rendeznek el és a fúvókákat egyen­ként sorban egymásután alulról felfelé \a.; y fö'ühől le:elé haladva helyezik üzem­be. Ha fúvókákat egymás után fölülről le­leié kapc.-.oljuk be. akkor, az a hátrány mú­lj latkozik, hogy a megelőzően működő fú­vóka előtt keletkezett salak az új izzási körzetbe hull és az ehhez tartozó fúvókát elzárja. Ha a fúvókákat sorban alulról fel­felé kapcsoljuk be, akkor az izzási körzet-20 be;i keletkező salak lehullását az alatta ki­alakult salakfészek gátolja még. A találmány értelmében e hátrányokat azzal küszöböljük ki, hogy a levegő beve­zetéséhez való fúvókák vagy fúvókányílá-25 sok a gázfejlesztőbe olymódon torkolnak, hogy a gázfejlesztő tokjának tengelyéhez képest eltolt több,, előnyösen két izzási körzet keletkezik. Ezzel azt érjük el, hogy az egyes izzási körzetekben keletkező sa-3o lak akadálytalanul lehullhat és a le­süllyedt salakfészkek a következő izzási körze'et nem befolyásolják károsan. A tár­ta ny]\Ti levő tüzelőanyagkészlet továbbá az egyik iúvókáről a másikra való átkapcso­lásakor új irányba mozdul el. A tüzelő- 35 anyagkészletben huzamosabb üzem alatt egyébként kialakuló üregek keletkezését ezzel meggátoljuk és egyidejűleg a tüzelő­anyagnak az izzási körzetbe való szabályos adagolását biztosítjuk. 40 A rajz a találmány több kiviteli példáját vázlatosan szemlélteti, mégpedig az 1. és 2. ábra a találmány szerinti oly gázfejlesztő hossz- és kereszteme'szete, mely egyetlen fúvókával van ellátva, melynek 41 azonban sugárirányban egymástól távolodó sugarakkal dolgozó két befuvatónyílása van, a •.• i , 3; ábra az 1. és 2. ábra szerinti fúvókát nagyobb léptékben szemlélteti, a 50 4. ábra két egymáshoz képest éltolt le­vegőfúvókával ellátott gázfejlesztő kereszt­metszete és az [ 5. ábra két egymást keresztező fúvóká­val ellátott gázfejlesztő keresztmetszete. 5I Az 1. és 2. ábra szerinti kiviteli példá­nál a (gázfejlesztő! 1 tartányban elrendezett 2 fúvóka tengelye kismértékben; lejt. Mint a 3. ábrából látható, a fúvókatestet hűtő­köpeny burkolja, melybe a hűtőközeg a3M helyen ömlik he és a 4 helyen távozik. Az 5 lés 6 fúvókanyílások egymástól sugárirány­ban távolodó sugarakat adnak. E fúvóka­nyílásokat a 7 csőtolattyú szabályozza^ iamelybe a gáz előállításához szükséges lé- 65 vegőt 8 furaton át vezetjük. A tolattyú ese­tenkénti állása szerint a levegő vagy az 5 vagypedjjgi a 6 (nyíláson lép ki.

Next

/
Thumbnails
Contents