132349. lajstromszámú szabadalom • Talajmegmunkáló eszköz

Megjelent 1943. évi december hé 15-én, MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAO SZABADALMI LEÍRÁS 132349. szám. X/a. osztály. — K—15982. alapszám. Talajmeginunkál© eszköz. Károlyi Jenő cementipari gépgyáros, Pestszenterzsébet. A bejelenlés napja: 1942. évi június hó 17. A talajmegmunkáló illetve kapáló gépek a kézi erőt pótolják. Az egylovas vagy úgyn. egyíogatos kapák élé lovat fognak és magát a lovat egy személy vezeti, míg 5 egy másik személy hátul a lóvontatású ka­pa járatait irányítja. A kapa késekkel vagy hasonló szerszámokkal van felszerelve, amelyek az újabb szerkezeteknél állíthatók is, aszerint, hogy a vetési sorok milyen szé-10 lesek és mennyire fejlődött már a vete­mény. A kapákra gyakran még töltögető vasakat is helyeznek. Az ilyen lóvontatású kapálógépek nem használhatók, ha nem " áll ló rendelkezésre vagy pedig a sorok 15 olyan keskenyek, hogy a veteményekben, a ló kárt tehetne. Az ilyen esetekben vagy egyáltalán nem tudnak kapálógépet hasz­nálni, vagy pedig hasonló elrendezésű, emh béri erővel működtetett nyeles kapálógé-20 pet használnak, melyet egy személy kezel és ennek kell a nyél révén a kapát irányí­tani, húzni és rángatni úgy hogy ilymó­don eredményes jó munkát, nagy fárad­ság ellenére sem végezhet. 25 A találmány olyan talajmegmunkáló, il­letve kapáló eszköz, mely ló alkalmazása nélkül is, emberi munkaerővel működtet­hető, a földrétegek lazítására, forgatására könnyen és jól használható. Ezt a 'célt 30 úgy érjük el, hogy a célszerűen háromr szögű keretű, kapakésekkel és/vagy töl­tögető vasakkal felszerelt önmagában ejset­leg már ismert talajinegmimkáló eszköz­höz úgy elől, mint hátul rudakat csat-35 lakoz tatunk, melyekbe elől is és hátul ig egy-egy személy fogódzik és így ketten könnyen, irányííhatóan, a veteméjiyek megsértése nélkül végezhetik a kapálájst illetve a talaj megmunkálását. A tapasz­talati eredmény meglepetésszerű, mert a 40 találmány szerinti talajművelő eszköz két személlyel tíz kapáló ember munkáját tudja könnyen és sokkal kisebb fárad­sággal elvégezni. A találmány példaképem kiviteli alakját 43 a mellékelt rajz szemlélteti, még pedig az 1. ábrán oldalnézetben és a 2. ábrán felülnézetben. .; Az —1— késekkel felszerelt kapáló esz­köz —2— keretének a haladási, irányban 50 fekvő —3— nyúlványához a —4— kereszt­rud van erősítve, melynek két végén az —5— csuklókapcsolattal odaerősített —6— vonórudak vannak elrendezve és ezek ré­vén húzza az egyik ember a kapálóesz- 55 közt. A húzás megkönnyítésére a —6— rudak végéhez a —7— szíj vagy heveder vagy más hasonló szerv van felerősítve, mely a kapát húzó személy testére kap­csolható. 60 A kapálóeszköz hátsó szélesebb részén a —2— kerethez a —8— tartórudak van­nak erősítve, amelyek végét egy másik személy fogja és a kapálóqszköz munká­ját, valamint haladási irányát ezzel sza- 65 bályozza. A —8— tartórudakat ajánlatos egymással is összekötni, hogy azokat ki­merevítsük és szilárdságukat ilymódon is fokozzuk. A —8— tartórudak nemcsak a —2— 70 keret végével,'hanem a kapálóeszköz jobb és tartós kimerevítése végett mindkét ol-

Next

/
Thumbnails
Contents