132272. lajstromszámú szabadalom • Villamos járműberendezés

Megjelent 1943» év» decembor hó 1-én. ITA «TAH. KIliLTI S2ABA8ALMI BIRÓSÁfi SZABADALMI LEIRAS 132272. szám. V/g/l. osztály. — K—15923. alapszám. Villamos jiírműberendezcs. Kasovítz József villanyszerelő, Újpest A bejelentés napja: 1942. éri május hó 9. A találmány tárgya villamos járműbe­rendezés, mely úgy szórakoztatásra, mint teher- és személyszállításra való járműből és ahhoz való pályatestből áll. Előnye a 5 berendezésnek, hogy a jármű akkumulátor és felsővezeték nélkül, a pályatest bármely részén, bármely irányban haladhat és a pá­lyatest egyéb járművek vagy személyközle­kedésre is használható. 10 A találmány lényege az, hogy a pályates­ten meghatározott távolságokban, egymás­tól elszigetelt áramvezetősínpárok vannak^ beépítve, melyek egymástól ugyancsak meg­határozott távolságban elrendezett állítható1 15 kapcsolófejekkel vannak ellátva, a villa-' mosjárművek pedig e fejekkel érintkezésbe1 hozható csúszópofái vannak, melyek egyike; elektromágneses szerkezetű, mely az alatta' levő fejeket az egyik áram vezetősíntői el­^0 tíívtilítva a másik áramvezetősínnel hozza: érintkezésbe. A csatolt rajzon a találmány tárgyát ké­pező járműberendezés példaképen felvett kiviteli alakja van feltüntetve. Az =25 1. ábra ia pályatest függélyes hosszmet-» szete, valamint a rajta álló jármű alvázá­nak oldalnézete, a 2. ábra a pályatest felülnézete. A rajzon —;a— a pályatest, melynek anya-30 ga áramszigetelő. A pályatest felületén meg­határozott távolságokban —b—iá^em ve­zetősínek vannak beépítve. Ugyanilyen —c— áram vezetősínek vannak a — b— sínek al,att is, célszerűen a pályatest alsó felü-35 létéhez erősítve. A —b— sínek az eígyikí, a —c— sínek pedig a másik áramvezeték­kel vannak összekötve. A —b, c— sínpárok, valamint ía közöttük levő —a— szigetelőrétegek, meghatározott távolságokban át vannak fúrva és ezen 40 —f— furatokban vannak a —g— csapok lé­felcsújsztathatóan elrendezve. A —g— csap­nak felső végén —h— feje van, mely rá­fekszik a felső —b— sínre. Ugy a felsőd mint az alsó jsín —j— furata nagyobb 45 átmérőjű, mint az —f— fúrat, így, a —g-— csap teste sem a felső sínnel, ^empedig az alsóval közvetlen nem érintkezik. A —g— csapok alsó végén —k— fej van, melyre, az —m— nyomórúgó felfekszik, mígí e rúgó 50 felső végére a —g— csapra húzott és azon csúsztatható —n— karika fekszik fel. A kapcsolófej nyugalmi helyzetében az —n— karika az alsó —c— sínnel nem érintkezik. A járműnek célszerűen —o— gumikere^ kei vannak, vagy pedig a kerék a koesiaL váztól villamos elszigetelésű. A jármű —p— alvázához van kötve a rugalmas anyagú —r— csúszópofa, mely rugalmasságánál fogva ráfekszik a —g— csapok — h— fe­jeire. E csúszópofa áramvezető és a jár­mű villamos motorjának egyik sarkával van összekötve. A jármű alvázához van szi­getelten erősítve az —is— elektromágnes, melynek vasmagját a —t— csúszópofa ké­pezi. E mágneses csúszópofa csúszófelüle­te magasabban fekszik, mint az —r— csű­szópofáé és pedig oly magasságban, hogy ha a — g— csap —h— fejét a —t— mág­neses csúszópofa magához rántja, az —m— 70 ÉariMk az alsó — c— sint érintik. A pályatest tetszésszerinti megoldású és anyagú lehet, fontos azonban, hogy a be­épített —b, c— aramvezetősínék a szóm-55 60 65

Next

/
Thumbnails
Contents