132078. lajstromszámú szabadalom • Alacsony forrpontú szénhidrogének kezelése

Megjelent 1943. évi november hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 132078. szám. Xl/b. osztály. — E—5816. alapszám: Alacsony forrpontú szénhidrogének kezelése. Edeleanu Gesellschaft m. b. EL, Beriin-Sehöoeberg. A bejelentés napja: 1936. évi május hó 12.* Amerikai Egyesült Ällamok-bteJi, elsőbbsége: 1935. évi május 15. Romániai szabadalom száma 25087. Robbanómotorok hajtóanyagának előállí­tásánál mindinkább arra törekednek, hogy e hajtóanyagokat mindinkább kopogás­mentessé tegyék. Már számos oly anyag 5 ismeretes, melyeknek adagolásával a hajtó­anyagoknak ez a tulajdonsága javítható. •• Az általában ismeretes ólomtetraetil mellett, mely mérgező volta miatt csupán korlátolt mennyiségekben alkalmazható, különböző 10 egyéb adalékokat is alkalmaznak. Ezek kö­zül az alkohol mellett különösen azokat az aromás szénhidrogéneket említjük meg, melyek szénkátrány desztillálásával állít­hatók elő. Ilyen adalékanyagok előállítha-15 íók, továbbá benzinnek kéndioxiddal való kivonatolásával. Az ekkor kapott kivonatol» aránylag dúsak aromás és telítetlen alkat­részekben, úgyhogy benzinekhez, kopogás­mentességük javítása végett jó eredni ény­:o nyel adagolhatok. Ebben az esetben kén­dioxiddal rendszerint ellenáramban —10 CJ körüli hőmérsékleten való közönséges kivonatolásról van szó. Ezt az eljárást továbbfejlesztve már nem 25 az egész benzinfrakciót kivonatolták, ha­nem annak csupán magasabb forrpontú részét. Kitűnt ugyanis, hogy az alacso­nyabb forrpontú részek általában eléggé kopogásmentesek és hogy csupán a maga-30 sabb forrpontú részt kellett ilyen kivona­tolással a telítettebb szénhidrogénektől mentesíteni, hogy az alacsony forrpontú * Ez a nap a 4030/1941. M. E. sz. rend. 2. tett bejelentés napja. 4U 45 nem kezelt frakciónak a magasabb forr­pontú frakciók kivonatával való újbóli összekeverésével a piac normális követel- 35 menyeinek teljesen megfelelő benzint kap­junk. A nagy kompressziós nyomással dolgozó belső eiégésű erőgépeknek fokozódó elter­jedése következtében, különösen a repülő­technikában több kopogásmentes tüzelő­anyagra van szükség, mint amennyi eddig előállítható volt- A tiszta benzol alkalma­zása erre a célra számos okból rendsze­rint nem jön tekintetbe. Ügy találtuk, hogy a benzin kéndioxidkivonataiban az aromás és telítetlen vegyületek mennyiségét előre nem látott módon és jelentősen azzal fe­kozhatjuk, hogy a kivonatolást az eddig szokásos hőmérsékleteknél lényegesen ala- so csonyabb hőmérsékleteken foganatosítjuk. A megválasztandó kivonatolási hőmérséklet a kezelendő benzinfrakciók forrási hatá­raival és a benne levő aromás és telítetlen vegyületek mennyiségével közvetlenül ősz- 55 széfügg. Minél alacsonyabbak a forrási ha­tárok és minél több effajta vegyületet tar­talmaz a benzinfrakció, annál alacso­nyabbra kell a kivonatolási hőmérsékle­tet választanunk. A tekintetbe jövő kivona­tolási hőmérsékletek tehát ennek megfe­lelően —18D C alatt vannak, azonban —50° C-ra, sőt alacsonyabbra is csökkenthetők. A találmány értelmében például akként §-a értelmében a román királyságban annak idején 60

Next

/
Thumbnails
Contents