131693. lajstromszámú szabadalom • Vezérlőkészülék nyomólevegőnek belső elégésű erőgép munkahengeréből való vételezésére

Megjelent 1943. évi június hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI i^\? .SZABADALMI BÍRÓSÁG SZA BADALív LEÍRÁS töl693. szám. V/d/2. osztály. — D—5467. alapszám. Vezérlőkészülék nyomókvegőnek belső «íégésű .erőgép iniinkWhengeréböI való vételezésére. Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Shiftgarf-Unferíürkheim. A bejelentés napja: 1841, évi október hó 16. — Németországi elsőbbsége: 1940. évi október hő 31. Pőíszafeailalom a 125898. lalsíromszániú iörzsszahadalomhoz. A találmány szerkezet nyomás alatt álló levegőnek égési erőgép, különösen Diesel­motor munkalieugeréből való vételezésé­re, amelynél a- levegő vételezése a feltöl­tendő rendszerben uralkodó légnyomás függvényében különösen mindaddig önmíí­kodőeu történik, mig előre meghatározóit legnagyobb nyomást el nem-érünk, melynek lúlbaladása után a levegő vételezése megszű­nik és amely szerkezteinek a 125808. lajst­romszámú törzsszabadiilomban ismerte­tett, íi motor forgjó részéről mechanikus ál tételi eszközökkel vezérelt levegővélelező szelepe van. A találmány lényege abban van, hogy a vezérlőszervként alkalmazott, a feltöltien­dő tartánnyal összeköttetésben álló nyomó­kamra több, előnyösen két rekeszre van osztva. A jnyomókamra rekeszei előnyösen közös tengely mentén egymás mögött van­nak elrendezve. Ily kivitel mellett H szerke­zet kisebb és könnyebben készíthető, mint meg nem osztott kamrával. A találmány szerinti megoldás következtében a vezér-25 lőszerv a vezérlendő szelep közvetlen kö­zelében a hengerfejen, vagy a hengerfej­be n rendezhető el. A találmány szerinti megoldás egyik pél­dakénti kiviteli alakját a rajzban tüntet­tük fel. Az 1. ábra a találmány szerinti szerke­zettel ellátott motor, valamint a nyomó­légtartány és a töltőkészülék vázlatos ol­ts 20 30 dalnézele, illetőleg részben metszete. A 2. ábrában a szelepemelő rúdnak nyo- 35 mólevegővel vezérelt kapcsolószervkéut ki­alakítóit részét nagvobb léptékben tüntet­tük fel. A 3. ábra a hengerfej 'egy részének és a visszacsapó szelepnek metszete. 4f. A belső elégésű 5 erőgép 8 hengerének égési tere .1.2 vezeték úlján a nyomólevegőt tartalmazó 11 tarlánnyaí áll összeköttetés­ben, amint a. 13 rugóval zárt helyzetben tartóit 10 szelepet ia 7 vezériőbengelyen 4 ­elrendezett 14 büly.ök a 26, .15 szelepemelő rúd és a lengethetően ágyazott Ifi kétkarú emelő segítségével nyitja. A 11 tartánynak 23 toldata van, melynek belső teréhez csatlakozik la iszelépeimelő- 5C rúd vezérlőszervének nyomókamrájához vezető 22 vezeték. A 22 vezetéket a 11 tartánnyal szemben 25 rugóval terhelt 21 visszacsapó szelep zárja le. A visszacsapó szelep más helyen például a hengerfejen 55 is elrendezhető, mely esetben az közvetle­nül a nyomóknmra előtt fekszik. Ezt a megoldást a 3. ábrában tüntettük fel, amelynél a rugóval terhelt visszacsapió szelepet a 48 szelepkamra tartalmazna. 60 A 15 szelepemelőrúd 26 rúd közvetítésé-* vei a 7 tengely 14 vezérlő bütykére tá­maszkodik. IIa a 15 emelőrúd felfelé moz­dul el, akkor a 27 rúgó a 26 rudat a 14 bütyökről leemeli. 65

Next

/
Thumbnails
Contents