131212. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vízben oldható ligninátalakulási termékek előállítására

Megjelent ÍÖ43. évi február hő l5-én. MAGYAR KIRÁLYI «BBK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 131212. szám IV/h/1. oszláiy. — Sch—6144. alapszám. Eljárás vízbetn oldható Ihjninátalakjulási termékek előállítására. Schubert Hermann gyáros, Zittau i. Sa. Á bejelentés napja: 1942. évi január hó 20. Németországi elsőbbsége: 1941. évi március hó 6. A találmány eljárás vízben oldható lig­ninátalakulási termékek^ mégpedig külö­nösen oly termékek előálííására, amelyeket a ligninvegyületeknek vizles alkáliákkal va-5 ló kezelésével kapunk. A szakirodalomból ismeretes, hogy a ligninnek nevezett anyagot vizes alká­liákkal melegben való kezíelóssel vagy fe­nollal való kezeléssel vízben oldhatói ter-10 mékekké alakíthatjuk át, mimeHett ennél a csupán laboratóriumi eljárásnál látszó­lag az összes ligninnek nevezett anyag oldatba megy. E laboratóriumi kisórle­teknél oly anyagból indultak ki, melyet 15 a szulfieellulóza eljárásnál kaptak, vagyis oly eljárásnál, melynél a fa ligninvegyüle­teit viszik oldatba avégből, hogy a fa cel­luiózatartahnát elkülönítsék. Oly eljárás­nál, melynél csupán az volt a fontos, hogy a cellulózát nyerjék ki, nem voltak tekin­tettel arra, hagy a lignin, vagyis a lignin­nek nevezett anyagok komplexuma, azi eredeti állapothoz hasonló állapotban áll-e 2g elő, Vagypedig messzemenően lebontódik, vagyis oly »lignin« keletkezik, rhdly iá geniun lignin tói messzemenően eltér. A szulfitoellulőza eljárásnál a natív lignin tényleg messzemenően lebontódik, úgy-30 hogy a szulfitoelljulóza-hülladéklúgból elő­állított »lignin« oly anyagkeverék, mely, az eredeti lignintől nagymértékben eltér. Nem meglepő tehát, hogy az ilyen lignin­átalakulási terméket, például vizes alkáliákL 3§ kai oldatba vihetjük ós az ilyen lebontott ligninvegyületnek, például alkáliákban vagy fenolban valói teljes oldhatósága is ter­mészetesnek látszik, A nagymértékben át­alakítóit szulfitoellulózalignin alkalikus ol­datából előállított anyagot alkáliligninnek, 40 illetőleg lignoszulfosavas alkálinak nevezr. ték, ámbár ebben a ligninsavak nincsenek oly alakban jelen, mint a kiindulási lig­ninben. Megjegyezzük még, hogy e ligninszulfo- 45 savak nem egységes anyagok, hanem egyes összetevők keverékei, amelyek egymás kö­zött nem egy neműek ós amelyeknek Visel­kedése is aránylag eltérő. Mindezeket a ligninvegyületeket a ligninhez Jíötött kénes- 50 sav jellemzi, anélkül, hogy eddig határo­zottan többet lehetett volna állítani, mint­hogy valószínűleg szulfonált ligninszénhi­drogéngyök van jelen. Ámbár ez a terület még nincs teljesen tisztázva, világos, hogy 55 a szulfitbulladéklúgból kapott lignoszulfo­ísavak aránylag níagy mértékben lebontott,, vagyis aránylag kis molekulájú termékek vagy komplexumok. E komplexumok nagy­mértékű lebontása azon erőteljes kémiai behatás közben megy végbe, melynek a kiindulási anyag ki van téve. Az ekként kapott anyagok alkáliákban való oldásuk után is tartalmaznak még S03 H csoporto- 65 k'at, mégpedig feltehetően minden egyes 4. vanillil-csoportban, úgyhogy e lignin­vegyületek mintegy 4 °/o ként tartalmaznak, A. iszulfithlulladéklúgot; illetőleg az ab­ban jelen levő anyagok hasznosítását már 70

Next

/
Thumbnails
Contents