131212. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vízben oldható ligninátalakulási termékek előállítására

i 131212. gyakran megkísérelték' és számos ezirányú javaslat ismeretes, amelyek azonban csak akkor értékesíthetők, ha a kismolekulájú anyagok az alkalmazási célokra megfelei-5 nek. Ha azonban iaránylag nagy molieku­iájű anyagokra van szükség, ezek az anya­gok kevéssé alkalmiasak. A találmány értelmében vízben oldhatói oly ligninátalakuiási termékeket állítunk 10 elő, melyek a natív ligninhez aránylag kö­ziét állanak és S03 H- gyököket nem tartal­maznak. Ezt úgy érjük el, hogy az eredeti lignint, illetve az eredeti ligninhez közel­álló anyagokat, például a fa elcukrosílásá-15 nál kapott úgynevezett hulladéklignint oly — aránylag kíméletes — feltételiek mel­lett tesszük oldhatóvá, melyeknél a mole­kulának az úgynevezett lignoszuliosavak értelmében való jelentős átalakulása nem 20 me gy végbe. A találmány szerinti eljárás kiindulási anyagaként a fa hidrolízisén ól például a fa oellulózájának kénsavvial vagy sósavval való hidrolízisénél kapott hulladéklignin 25 különösen alkalmas. Ennél az eljárásnál ugyanis nem kell a lignint elbontani és ia változatlan cellulózától elválasztani, ha­nem ellenkezőleg a cellulózát oldják ki a hozzákötött ligninvázból. Ennél az el-30 járásnál tehát a ligninváz marad vissza, mely nem vagy csupán kismértékben vál­tozott és genuin vagy natív ligninként fog­ható fel. Ha lezt a lignint vizes alkáliákkal kezel-35 jük, akkor kitűnik, hogy az összes lignin nem vihető oldatba még akkor sem, ha az alkálilúggal való főzést például több órán át folytatjuk. Másrészt kilfínl, hogy az oldatban ment ligninátalakuiási lernié-40 kek aránylag nagy molekulájúak ós a kiin­dulási ligninhez közel állanak. Az ekként kapott, vízben oldható ligninátalakuiási termékek tulajdonságai is nagymértékben eltérnek a szu Ifithulladéklúgból kapott 45 ligninvegyületek tulajdonságaitól. Sok te­kintetben a találmány szerint kapott, víz­ben oldható ligninátalakuiási temékek a szulfiieljárás termékeit messzié felülmúlf­ják, például a ligninátalakulási termékek-50 hek a textiliparban nemesítési célokra való használatakor, ha azokat műgyantaképző összetevőkkel vagy oly anyagokkal együtt alkalmazzuk, melyek a ligininveg'yületekkiel festéket képeznek. Igen jó eredményt érünk 55 el továbbá, ha a találmány szerinti anya­gokat mosóiszerekhez adalékanyagként "al­kalmazzuk. Errle a célra alkalmazva a lig­noszulfosavas alkáliák csupán csekély ha­tást mutatnak. Az említett ligninvegyületebet vizes al- 60 káliákkal való kezeléstől eltérő módon is oldhatóvá tehetjük, például ha azokat fe­nollal vagy egyéb aromás hidroxiltartálmú anyagokkal vagy alkohollal, dioxánnal, gli­kollaí kezeljük, katalizátorként sósav vagy 65 egyéb savak jelenlétében, vagy azok nél­kül. Ezekkel az eljárásokkal, melyekkel a szulfitoellulóiZa eljárásnál kapott úgy­nevezett »lignin^ aránylag könnyen és telje­sen oldatba vihető, a natív lignin csűr 70 páii részben oldódik ós többnyire nem jelentéktelen mennyiségű oldhatatlan rész marad vissza, melyet azonban mosór és tisztítószerekhez adalékanyagként szintén előnyösen használhatunk, mivel e nagy- 75 molekulájú anyagok a szennyet meglepő mértékben képesek megkötni. Az említett »genuin« ligninátalakuiási ter­mékekből vízben oldható ligninátalakuiá­si termékek előállítására való találmány 80 szerinti eljárást termeszekben nem sza­bad extrém feltételek mellett foganatosí­tanunk. Nevezetesen a fa hidrolízisénél kapott lignint nem szabad erős alkáliol­dallal napokig autóklávban kezelni, mert az 85 ilyen erőteljes feltételek mellett a lignin, lebontása természetesen nem kerülhető él. Rendszerint elegendő, ha az említett lignint aránylag mérsékelt, például az ol­dószer forrpontja körüli hőmérsékleten. 90 aránylag' rövid ideig, például 3—4 óráig, vagy még rövidebb ideig kezeljük. A kezelő folyadék, például vizes alkálilúg töménységét az alkalmlazott kezelési idő­től, a kezelési hőmérséklettől ós az oldott, 95 valamint nem oldott anyagok közötti kí­vánt viszonytól függően kell megválaszta­nunk. Igen jó eredményt kapunk akkor is, ha a fa hidrolízisénél kapott lignint hidegen, példán'1 2 óráig 10 <Y<HOS alkáli- 100 lúggal kezeljük, majd rqvid ideig forral­juk. A nem oldódott alkatrészt az oldattól minden további intézkedés nélkül elkülö­níthetjük. Az oldat szárazra párologtatása nehezebb, ha az oldott alkatrósz mennyi- 105 sége a nem oldottál szemben viszonylag nagyobb ós ha az alkálifelvétel aránylag nagy. A találmány szerinti vízben oldható lig­ninátalakuiási termékek S03 H-csopor'tokat 110 nem tartalmaznak. A ríeakciós oldatból elő­állított termékeket vagy magát a reakciós oldatot is számos célra használhatjuk, például textiliák, különösen oellulózahid-

Next

/
Thumbnails
Contents