131211. lajstromszámú szabadalom • Eljárás folyékony tüzelőanyaggal táplált, sűrített keverékkel dolgozó belső elégésű erőgépek üzeméhez

Megjelent 1943. évi február hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI (jiBOR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 131211. szám. Y/tl/2. osztály. — Sch—8135. alapszám. Eljárás folyékony tüzelőanyaggal tálplált, sűrített keverékkel dolgoz* belső el égésű erőgépek üzeméhez. Schmidt Gonstantin mérnök, Stuttgart-ßad Cannstatt. A bejelentés napja: 1942. évi január hó 8. Németországi elsőbbsége: 1941. évi január hí» 8. A találmány eljárás sűrített keverékkel dolgozói belső elégésű erőgépek (Ottó-mo­torok) oly folyékony tüzelőanyaggal való, üzeméhez, melynek csekély kopogásálló-5 sága van. Az ismert belső el égésű erőgépeknek termikus hatásfoka és a löket térfogat­egységére vonatkoztatott telj esi lm énye függnek attól a viszonytól, amellyel a hen-10 gier töltését az elégetés előtt sűrítjük. Az elérhető sűrítési viszony sűrített keve­rékkel dolgozó erőgépeknél nagymértékben függ az .alkalmazott tüzelőanyag kopogás­ánóságától, mely ezt a viszonyt szűk ha-15 tárok közé szorítja. ismeretes, hogy a folyékony tüzelő­anyag kopogásáUóságái a tüzelőanyaghoz elegyített szenekkel, például óJometíltál, vaspentakarbonillel és más hasonló hatású 20 anyagokkal csökkenteni lehet. Ezeket az anyagokat azonban nagyobb mértékű ko­nogásállóság elérése végett oly tömény­ségben kell a tüzel őanyaghoz adagolni, amely egyrészt az ember egészségét meg 25 nem engedett mértékben veszélyezteti, más­részt a gépre is káros hatást fejt ki. Ezek­nek az anyagoknak az elegyítése a tüzelő­anyag árát lényegesen fokozza. A találmány célja a kopogásállóvá tévő anyagok al-30 kaímazásával járó hátrányok megszünte­tése és célja továbbá, hogy az ismert szer­keze tíí belső elégésű erőgépeket oly tü­zelőanyaggal is. tetszőleges sűrítési viszony­nyal üzemben tarthassuk, amelyeknek cse-35 kély a kopogásállósága . A találmány abban van, hogy a fo­lyékony tüzelőanyaghoz, annak az elégéSf­hez szükséges levegővel való végső össze­keverése előtt, az égést elő nem segítő inersgázt, például széndioxidot vagy nitro- 40 gént keverünk. Az égést elő nem segítő iners gáz alatt minden olyan gázt és minden, közönséges hőmérsékleten gőza­lakú anyagot értünk, amely az elégéshez szükséges levegő oxigénjével lényegesen' 45 lassabban reagál, mint az üzemben hasz­nált tüzelőanyag éspedig még akkor is, ha ez a gáz vagy gőzalakú anyag önmaga éghető. Ha a találmány értelmében alkalmazott 50 gáz vagy gőz a tüzelőanyagban sziámha­vehető mértékben oldódik, úgy ezt az, anyagot a tüzelőanyagban annak porlasz­tása előtt is oldhatjuk. Ha a kopogásállóság további fokozása 55 szükséges, eljárhatunk úgy is, hogy a tü­zelőanyagot az iners gázzal ez elgázo­sitóban vagy a gép befecskendező készülé­kében előzetesen elporlasztjuk úgy, hogy a tüzelőanyagból és iners gázból álló habot vagy finom ködöt kapunk, melyet ezután az elégéshez szükséges levegővel összeke­verünk. Olyan készülékek, .amelyek erre az előzetes élgázosításra ialkahnasak, önma­gukban ismeretesek. Ilyeneket alkalmaznak például féklevegővel dolgozó; berendezések­ben, továbbá nyomáskiegyenlítő berende­zésekben fúvókák alakijában és ilyenek használatosak például Diesel-gépeknél ;á levegő befuvatására. . ..

Next

/
Thumbnails
Contents