131092. lajstromszámú szabadalom • Kétirányban záró tolóajtózár, főleg vasúti jármóvek és épületek tolóajtóihoz

Megjelent 1S43. évi íebrluár hó 1-én. MAGTAS KIKilYI wBBfa SZABADALMI BÍEŐSÁ0 SZABADALMI LEÍRÁS 131092. szám. VIH/d'. osztály. — S—17826. alapszám. Kétirányban záró lolóiajlózísr, főleg vasúti járművek és épületek Wlóajíjóíhoz. Szarka Ferenc lakatosmester, Rákospalota. A bejelenlés napja: 1938. évi november hó 10. A zárak legnagyobb1 részénél eddig la­pos keresztmetszetű rugókat alkalmaztak, melyeknek az a hátrányuk, hogy ha ke­ményre vaunak edzve, akkor könnyen tör-5 írek, ha pedig puhára edzették őket,, ak­kor elveszítik rugalmasságukat, deformá­lódnak és működésük bizonytalanná vá­lik. Minthogy a vasúi! személykocsik zá­rai erősen ki vannak téve a rongálódás-10 iiak, ezeknél .n záraknál fokozottabb mér­tékben nyilvánul meg a zárak fenti hát­ránya. E hátrányokat a találmánynál az­zal küszöböljük ki, hogy a zárban kör keresztmetszetű, tekercseli rugót alkalma-15 zunk, mely csak' a legritkább esetben tö­rik. A találmány, a csatolt rajzon, példaké­pen felvett kiviteli alakjában van fel tün • tetve, éspedig az 20 1. ábra a zár elölnézete, a fedőlap el la vol Hasa után, a 2. ábra pedig a zár oldalnézete rászereU fedőlappal. A rajzon 1.—- jelöli a zárriázal, -2 25 a. zárdiót, —3— és —4----- pedig a kél zár­nyelvet, amelyek a —2— zárdió —10,11—• nyúlványaira feküsznek. A zárnyelvek kö­zös csaj) körül elforgatható, egykarú eme­lőket alkotnak és egyik végük horgasra 30 van, kialakítva, mely horgas végek a zár­• ház két ellentétes oldalán kiáltanak a zár­házból és az ajtó csukott helyzetében .az ajtókereten megerősített ellenlemez nyí­lásán álbújva az ellenlemezbe kapasz-35 kodnak. A zárnyelveket a körkereszl­metszelű, közös —5-— tekercsrúgó feszítő­ereje tartja ebben a záróhelyzetben. A —2— zárdió alatt a —6— egykarú emelő, helyezkedik el, amelyet a —7 -tekercsrugó feszítőereje a —2— zárdió al- 40 iából kiálló —8; 9— nyúlványokhoz szo­rít. A —6— emelőkar alatt a —12— ellen­zárdió van elhelyezve, amely a rajzon rellünletett helyzetből, az óramutató' járá­sával ellentétes irányban, 90°-kal elforgat- 45 haló és ebben a, szélső helyzetben a —6 cinelőkar alsó oldalából kiálló ütközőnyúl­ványnak ütközik. A —12 - ellenzárdióhoz a --13— váltó­emeltyű van csuklósan kapcsolva, mely- 50 uek szabad vége gömbölyű fejjé van ki­alakítva; ez a fej a —14— kétkarú emelő egyik karján levő, félgömbalakú vájatba illeszkedik. A —14— emelő másik kar­jához csuklósan van erősítve a —7— te- 55 kercsrúgő vezetőrúdja, mely rúdnak má­sik vége átbújik a —6— emelőkar fura­ián. A. —2— zárdiót a —7—- tekercsrugó fe­szítőereje nyugalmi helyzíeiben tartja mind- 60 addig, míg a zárdióban elhelyezett, füg­gélyes helyzetű kilincset valamelyik irány­ban el nem mozgatjuk. Ha az ajtót nyitni akarjuk, a kilincset ia nyitás irányában elmozgatjuk, aminek következtében a zár 65 dió ugyanabban az irányban elfordul és most aszerint, hogy az elfordítás melyik irányban töri ént, a zárdió —10— vagy —11— nyúlványa felemelkedik és meg­emeli a —3-— vagy —4— zárnyelvet; ek- 70

Next

/
Thumbnails
Contents