131077. lajstromszámú szabadalom • Eljárás váltakozóáramú, kiváltképen vívőfrekvenciás távírórendszerek távírójeleinek torzításmentes átvitelére

Megjelent 1943. évi fejbriuár hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^Bgí SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 131077. szám. Vll/J. osztály. — L—8481. alapszám. Eljárás váltakozóáramú, kivállképen vivőfrekvenciás távírórendiszerek távírójeleinek torzításmentes átvitelére. Liceníia Patent-Verwaltungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Berlin. A bejelentés napja: 1941. évi július hó 22. — Németországi elsőbbsége: 194«. évi július hó 26. Ismeretes, hogy távírójelek átvitelére két alapvető átvivő rendszert használ­nák, tudniillik egyszeres "áraméi v rend­szerű átvitelt, melynél meghatározott 5 áramuemű impulzusok és közbenső szünetek alkotják a jeleket és a kettős­áramú rendszert, melynek alapgondo­lata, hogy mind a jelre, mind a szünet áramíjelek, de azokat különböző nemű io áramok, különösen különböző polari­tása áramok alkotják. Az egyszeres áramú rendszer szerint működő ismeretes távírórendszerek hát­ránya, az ismeretes vivőfrekvenciás táv 15 iratozásnál elsősorban az, hogy a vevő­szint kis mértékű változásakor a veit jelek hossza a leadott jelek hosszához képest lényegesen változik. Ezek a vál­tozások abból adódnak, hogy a jel-2o áramlépésnek a szüiieláramlépéshez való viszonya a vevőjelí'ogónak a vett jelek által előidézett működésbelépési idejétől függ. Ezeket a viszonyokat a mellékelt 1. és 2. ábrák közelebbről mu-25 látják. Ha pl. az 1. ábrában az l-e! jelölt görbe a vevőjelfogó áramának le­folyását normális szint mellett mulatja és a J a-val jelölt vonal a vevőjelfogó meghúzási, illetve leejtósi értéke, úgy 30 a vevőjelfogó helyi áramkörében a je­let torzítás nélkül vehetjük, mivel a szünetlépés éjs ai jellépés egymással egvealők. A helyi áramkör áramának lefolyását a 2. ábra I. görbéje mutat­ja. Ha azonban a vevőszint esik, úgy- 35 hogy a vevőjelfogó árama pl. az 1. ábra 11. görbéjének felel meg, akkor mint ahogy az a 2. ábra II. görbéjéből kitű­nik, a jel megrövidül és ezzel jel torzulás áll elő, dacára annak, hogy az adó 40 egyenlő hosszúságú torzítatlan szünet-és jellépés jelekel. küld ki-Az egyszeres áramú rendszer szerint dolgozó fávírórendszereknek ezt az ép- ' pen leírt hátrányát ismeretes módon a 4S kettősáramú rendszer alkalmazásával küszöbölhetjük ki, melynek működési módját a 3. és 4. ábrák mutatják. A jelek hosszúsága ebben az esetben nem függ a vevőjel hosszúságától, hanem azt 50 egyedül a vevőjelíogóáram polaritásá­nak a megfordítása határozza meg. Ez­ért a jelfogó üzemi áramát is tág ha^ tárok között változtathatjuk, anélkül, hogy jeltorzítás lépne fel. A kettősára- 55 mú rendszer tehát a torzításmentesség iránti követelést messzemenően kielé­gíti. Ha azonban az eme elv szerinti, átvitelnél nagy szaporaságú váltakozó­áramot kívánunk alkalmazni, úgy itt 60 az a hátrány mutatkozik, hogy ennek átviteléhez az egyszeres áramú rend­szer szerinti váltakozóáramú átvitelhez képest kétszer akkora frekvenciakörzet szükséges, mivel mind a jel, mind a 65 szünet áram átviteléhez külön i'rekveu-

Next

/
Thumbnails
Contents