130894. lajstromszámú szabadalom • Sebességváltómű

Megjelent 1943. évi január hó lS^én. MA6¥Ai KTRÁEII SMMBALM1 BEROSAß SZABADALMI LEI 130«94 szám; V/e/1. PX/cfc osztály. — Z—2437. alapszám. Seteességváltéraíí. Neue Zesar A.-G. cég, Nictau (Schweiz). A bejelentés napja: 1MJ, évi április hó 22. — Svájci elsőbbség«': 1WL évi április hó 23. A laláJUaiány sj@bességváltó«3iű, külöíiö­sen, az-on-ban Meni' kizárólagosan, kerékpá1-rok számára, melynél a. sebességiVáUoz'l'álás a hajtófcengiely visszafoi'gatásávaJfc történik, 5 mimellell a hajtott tengelyen ülő- hajlott szervvel összeköttetésben, áld© átlélel&kerék­művel a hajtettengsiiyem ülő,, vúgówal be» folyásolt kilincspáorok vezérlik. A találmány javítás a magában véve isi-10 menetes scbcsségyáltűpiűfajlán. A fentem!­lített kilincseket műM4tet» rúgófknak ugyanis az a hátrányuk, hogy a hajtóltiení­gelyi»k az, asaraka* felw*S Mvágá«g.ib|aii wEjßmniMimk, a FÉgÓjtósaik & kMgesan kr 15 vül fekvő rés* pe<i% feiMesAlÄ. Éz- gyak­ran Bagy üz€n»z>aiv»aít ©fee. Hosszas fc|séri*tez& »tán sikereit ,na­küaajk oiy vúgéfszxmMmlxt saeFteszifceni, melynél sem aa említett Megszewilás, sem 2® a kibjesaklas mem iövettealk fee és ennek kivetkezAeia üizemtosVarofe serai Mpöek fel. A találmány szserimíi seteség^fáWAnűné] ugyanis a kilincseket befolyásoló rugók csukló révén a kilincseknek támíaszkodníak. 25 A bajfőtengely kivágásaiban támaszkodó rúgék — előnyösen — a kilincsekért való tám»aisz<po!rtt}uk felé szÄülnek. A najz ataljAíroány saerinti sebességlváltcV mű egy példaképie»i kiviteli alakját mu-30 tatja, éspedig az 1. ábrán tengelyirányú metszetben, a 2. ábrán az I. ábra H—II,. a 3. ábrán az 1. ábra III—III vonala sze»­ríntj met!szetbie;n; a 35 4. ábra egy kilincs nézete, ill. részben metszete, a hozzátartozó rugóval, összenyo­mott állapotban, az 3. ábra pedig megfeszíteti rugóival. A feltüntetett sebességyálLóműnek három sebességfokozata van és az a bevezetésben 40 röviden említett sebességvállóműfajlának oly kiviteléhez tartozik, melynél mindegyik kilincspár két, a hajlötengelybe süllyeszt­hető kilincsből áll, melyek e tengely hossz»« hornyában ágyazott közös csapon ülnek 45 és melyek közül az egyik egy hozzátartozó, a hajlótengelyen forgathatóan elrendezeti sebességváitókerékkel, a másik pedig egy álkapcsolótárcsával működik együtt; e tár­csa a haj tótengely visszaforgatásakor a se- 50 besscgvállcikeriekekkel együttműködő kilin­cseket e kerekekből egymásután össze- vagy szétkapcsolja, az egészet úgy, hogy mind' egyik sebességfokozalból a haj.tólengely egyi­szeri visszaforgatásával és ehhez csallakozo 55 előreforgalásával bármely más sebességfo­kozatot kapcsolhatunk be. A sebességvállójművel az alábbiakban csak annyiban ismertetjük, amennyiben, az az általános felépítése és a találmány megi­érlésc számára szükséges. 50 Az —1— taposóforgaüyúk a —2— haj;­lótengelyen vannak megerősítve, melyen a —3, 4, 3— fogaskerekek lazáfi vannak el­rendezve. Ezek a —9-- kerék —6, 7, 8— togkoszorúival állandó kapcsolódásban van- 65 nak. A —9— kerék a —10- görgős csap­ágy révén a —11— előtétlengelyen nyugi­szik, mely viszont a házfedél —12, 13— perselyeiben van ágyazva és a —13— csap-

Next

/
Thumbnails
Contents