130894. lajstromszámú szabadalom • Sebességváltómű

2 130894. pal elforgás ellen biztosítva. Az —5— fo­gaskerék —16— agya — amelyen külön't­ben a kerékpár —17—. lánckereke ékfo-. gazásísal meg van erősítve, — a —18— gön. 5 gős csapágy révén a —14— házban forgat­hatóan van elrendezve. A —2— forgaty­tyútengely ugyancsak görgős csapágyak ré­vén van támasztva, éspedig egyrészt a —16— agyban a —22— görgős csapágyak1-10 kai, másrészt a —25— görgős csapággyal a —24— szafoályozoperselyben. A —2— hajtótengely —62— hosszhor­nyaiban a —34, 35— —36— tengelyek van­nak, melyek ismeretes módon a —2— ten-15 gelyben vagy ezzel szilárdan összekötött részekben vannak ágyazva. Mindegyik —34, 35, 36— tengely két —37a, 37b, 38a 38b, 39a, 39b— kilin­cset hord. A —b—vei jelölt kilincsek va-20 lamennyien a —2— hajtótengelyre merői­leges síkban fekszenek, míg a —37a— ki­lincs a —3— kerék, a —38a kilincs a —4— kerék és a —39a— kilincs az —5— kerék körzetében fekszik. A —2— hajtatén* 25 gelynek —40— kivágásai vannak, me­lyekbe a kilincsek heleforgathatójk. Az —a—val jelölt kilincsek a —3, 4, 5— fo­gaskerekekkel felváltva kapcsolódásba hoz­hatok és azokból kikapcsolhatók, a —2— 30 tengely és a —17— lánckerék között, a —3, 4, 5— fogaskerekek ós a —6, 7, 8— fogkoszorúk révén, különböző átviteli viszo­nyok létesítéséinek ia lehetavétételiéjre. A —3— és —4— kerekek agyának1 jós a —44—. 35 perselynek — mely az —5— kereket ma­gával viszi — tehát a —41, 42—, ill. —43— kivágásuk van, melyekkel a —37a—j, —38a— ós —39a— kilincsek kapcsolódhat­; ;ih:ak a —3, 4— és —5— kerekek magával-40 vitele céljából. A — b—vei jelölt kilincsje­ken a —45— rúgok támadnak, melyek a —nb— kilincseket a —40— kivágásokból ki igyekszenek lökni. E rugók a —2— hajtótengielyen kivágá-45 saiban, pl. —46— furataiban ülnek és a kilincsek félé — pl. kúposán — szűkülnek. Mindegyik —45— rugónak a szűkebb vé­gén a pl. golyóalakú —47— csuklófej van, mely a —63— nyúlványával a —45— rú-50 gór a van helyezve és a —b—vei jelölt ki­lincsek megfelelő —48— mélyedésével mű­ködik együtt. A —'45— rugók szűkítése és a —47— fej és —48— mélyedós révén történő csuklós megtámasztása a rúgó ki»-55 ibiosaklását ós a —46— furatban való megszorulását megakadályozza; a rúgó ten­gelye, 'mind a rúgó megfeszített helyzet tében (5. ábra), mind pedig összenyomott helyzetében (4. ábra) mindig legalább meg­közelítőleg az A—B vonalban marad. 60 A —b—vei jelölt kilincsek körzetében a —2— hajtótengielyen a —49— átváltó­tárcsa van elrendezve, melynek a görbe —50— kivágása van. Ez a kivágás, egyik végén, lassanként a —49— tárcsa furata- 65 ba megy át, a másik végén pedig az —51— vállat alkotja. Az —50— kivágás egy —b— kilincsnek a kilökését teszi lehetővé, mi­kor az —50— kivágás e kilincsek egyiké­vel szemben van. A —49— átváltótárc&á.- 70 nak két, különböző síkokban fekvő —49a— és —49b— fogkoszorúja van, melyeknek fogai egymás ellen vannak irányítva. A —11— tengelyen az —52— visszatartátáiv csa van, mely a rúgóyal terhelt —53— 75 akasztókilincset hordja és az —54— ütkoV zőkig való ütközésig forgatható. Az —52— visszatartótárcsanak az —55— foga van, a —49— átváltótárcsa —49b— fogaival való kapcsolódásra. Az —52— tarosának továbbá so az —56— görbe felülete van, mellyel a ru­góival terhelt, —57— emelő Inűködik együtt. Az —52— visszatartótárcsa a —49— átváltó­tárcsával kapcsolatban a sebességváltómű átkapcsolásának a vezérlésére szolgál. g5 Egyébként a sebességváltómű működési módja ismeretes és így ismertetésre nem szorul. Szabadalmi igénypontok: 1. Sebességváltómű, különösen, azonban 90 nem 'kizárólagos kerékpárok számára, melynél a sebességváltoztatas a hajtó­tengely visszaforgatásával történik, mi­mellett a hajtott tengelyen ülő hajtott szervvel összeköttetésben álló áttételike- 95 rékművet, a hajtqtengelyen ülő, rugói­val befolyásolt kilincspárok vezérlik, azr zal jellemezve, hogy a kilincseket befo­lyásoló rúgok csukló révén a kilincsek­nek támaszkodnak. 100 2. Az ' 1. igénypont szerinti sebességváltó­mű kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a rugók az egyik végükön csuklófejet hordanak, mely a kilincsek megfelelő mélyedésével működik együtt. 105 3. Az 1. igénypont szerinti sebességváltómű kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a hajtótengely kivágásaiban támaszkodó ru­gók a kilincseken való támaszhelyük felé szűkülnek. •, 110

Next

/
Thumbnails
Contents