130867. lajstromszámú szabadalom • Gerjesztésszabályozás Dieselelektromos hajtású járművek számára

Megjelent 1043. évi január hó U-étí. MAGTAB'KIRÁLYI raBBK SZABADALMI BÍSÓSÁ6 SZABADALMI LEÍRÁS 130867. szám. V/g,2. osztály. — G—936». alapszám. Gerjesztésszábályozás Dies«'elektromos hajtású járművek számára. Ganz és Társa villamossági, gép-, waggon- és hajógyár r. t. Budapest, mint az Allgemeine Elektrícítats-Gesellschaít berlini cég jogutódja. A bejelentés napja: 1941. évi október hó 16 ^- Németországi elsőbbsége: 1940. évi október hó 18. Dieselelektromos hajtású járművek­nél az égési erőgépnek tartósan a for­dulatszámállító szervétől beállított for­dulatszámmal és azonos töltéssel, te-5 hát állandó nyomatékkal kell dolgoz­nia. Még a motor valamely hengeré­nek kiesése esetén is a többi henger töltésének állandó értéken kell marad­nia. Ilyenkor a kiesett henger munká­ló ját a többinek mindenesetre nem kell átvenni, s a forgónyomaték és a motor tengelyén levehető teljesítmény megfelelően kisebb. A hajtómotoroknak a főgenerátorból 15 yaló áramfelvétele és az esetleges se­gédgenerátorok teljesítménye a velük szemben állított követelményeknek1 knegfelelően ingadozik. A főgenerátor tehernyomatékát az önműködő mező-2o szabályozóval a gerjesztőáram változ­tatása által mármost úgy kell szabá­lyozni, hogy a beállított fordulatszám és a töltés mindig betartható legyen-A Dieselmotor beállított fordulatszá-25 mának minden változása a főgenerá­torból való áramelvétel következtében a tüzelőanyagszivattyú rudazatállásá­nak megváltoztatását vonja maga után, azaz a szivattyúrudazat állása a Die-30 selmotor teljesítményének mértékére enged következtetni. A találmány eb­ből a tényből indul ki, és abban áll, hogy a tüzelőanyagszelep rudazata egj . a főgenerátor mezőszabályozó ellenál­lásának beállító motorát az egyik vagy 35 a másik forgásirányban bekapcsoló gyorskapcsolóval (célszerűen rúgózot­tan) van összekötve, mimellett a gyors­kapcsoló oly megoldású, hogy az a fordulatszámbeállító szerv által beál- 40 lított fordulatszámnak kívánt értéké­től való eltérése esetén lép működés­be. A gyorskapcsoló egy féktárcsával van felszerelve, melyet a szelepruda­zat a gyorskapcsolóval együtt addig 45 forgat el, amíg egy, a menetkapcsóló ill. a fordulatszámállító szerv által táv­vezérelt fék befékez és ezáltal a gyors­kapcsoló a mezőszabályozó ellenállás beállító motorját bekapcsolja. A ta- 50 lálmány szerint a féktárcsával, ame­lyen a kapcsolókar forgathatóan van ágyazva, a fék oldómágnesének vezér­lésére egy beállítható érintkezőgyűrűk­kel ellátott konlrollcrhenger van össze- 55 kötve, mely az érintkezőgyűrűk segít­ségével a fékoldómágnes áramkörét a mindenkor beállított fokozaton meg­szakítja. A találmány további részle­tei az alábbiakban ismertelett kivilelj 60 példa leírásából tűnnek ki. A mezőszabályozás találmány sze­rinti önműködő "vezérlő berendezése a csatolt rajz szerinti példaképeni kivi­telben a jármű tetszőleges helyén el- 65 rendezett 1 mezőszabályozóból és a,

Next

/
Thumbnails
Contents