130765. lajstromszámú szabadalom • Szekundéremissziós katóda és eljárás annak előállítására

Megjelent 1943, évi január há 2-án. ¥AäYAÄ KIRÁLYI SUBADAUa BIRÓSÁ« SZABADALMI LEIRAS 130765. szára. VII/J. osztály. — 1—414«. alapiszám. SzfkiHHlíri'missziós k vtótta és eljárás laHtelí előállítására. Egyesült Izzólámpa és Villamossági Részvénytársaság cég, Újpest. A bejelentés napja: 1939. évi október hó 18. Szekundéremissziós kálódáknak tud­valevőleg olyan elektródákat neve­zünk, melyek primérelektrónokkal való bombázásukkor egynél nagyobb sze-5 kundéremissziós tényezővel bocsátanak ki szekundéretektrónokat, és melyeket főleg az elektronsokszorozócsövekben, sokszorozóelektród akként, szokás hasz­nálni. ío Az eddig ismeretes ilyén elektródák­nak egyik hátránya az volt, hogy őket magában a kisütőcsőben kellett akti* válni, illetve szekundéremissziós réteg­gel ellátni, mi a csőkonstrukciót foefo-15 lyásolta és a gyártást is megnehezítette. Az ilyen elektródák előállításánál ugyanis rendszerint úgy jártak el, hogy a csőbe beépíJett alkalmas fémlemezre, pl. nikkellemezre, kis nyomású oxi-20 dáló gázatmoszférában valamely alkal­mas egyéb fémet, pl. magnéziumot, pá­rologtatva, rajtuk igen vékony idegen oxidréteget hoztak létre. E művelet végrehajthatósága különleges csőkon-25 strukciokat igényelt és még így is ne­hezen volt elkerülhető, hogy az elpá­rologtatott fém más csőalkatrészekre ne jusson, miértis gyakran nem lehetett bizonyos csövekben ilyen elektródákat 30 használni és az előállítási eljárás ké­nyes volta folytán igen nehéz volt meg­bízhatóan tartós szekundéremissziójú elektródákat készíteni. A találmány szerinti szekundcremisz-35 sziós katóda fenti hátrányoktól mentes és számos egyéb kiváló tulajdonsággai is rendelkezik. E katóda. létesítését az a felismerésünk lette lehetővé, hogy a szekundéremissziós tényező szempont­jából igen fontos a fémes alapréteget 40 borító vékony szekundéremissziós íré' tegnek alapjához való kötési módja, és hogy e réteg igen jó kötését érjük el és kiváló elektródát kapunk, ha megtelelő fémötvözetből való alapon az ötvözet 45 egyik alkalmas alkotójának oxidjából való vagy azt tartalmazó aktivált vé­kony oxidréteget létesítünk. Ennek megfelelően a találmány szerinti 'mer kundéremissziós katóda fémes alapja- 50 nak anyaga olyan két- vagy többalko­tós fémötvözet, melynek legalább egyik éspedig célszerűen az ötvözet legmaga­sabb olvadáspontú alkotójánál alacso­nyabb olvadásponlú és az ötvözetben 55 a másik vagy összes többi alkotónál rendszerint kisebb mennyiségben jelen­levő, alkotója az oxidréteg oxidjának vagy az oxidréteg túlnyomórészéi, azaz több, mint 60°o-át alkotó oxidnak férne eo és a fémes alapot borító oxidréteghez adszorpciós kötéssel, alkáli-vagy földal­kálifém és/vagy ezek alkalmas vegyü­lete, különöse» halogénvegyülete, van kötve. A taíálmány szerinti kalódá- 65 nát tehát a fémes alapot képező öt­vözet egyik alkotója alkáli- vágy föld­alkálifém és a fémes alapon helyet fog­laló oxidréleghez e fémek és/vagy azok vegyületei egyik« vagy többje vannak 70

Next

/
Thumbnails
Contents