130620. lajstromszámú szabadalom • Eljárás textilanyagok nemesítésére

Mégjelent 1942. évi «foeembJer hó, 15-fin. MAGTAR' KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 130620. szám. XlVje. (XIV/ie/1.) osztály. — K. 15767. alapszom. Eljárás textilanyagok nemesítésére. Katona Dezső oki. mérnök, Budapest. A bejelentés napja: 1942. évi január hó 14. Textilrostok, fonalak, szövetek és általá­ban textilanyagok nemesítésére már ré­gebben ismeretesek olyan eljárások, ame­lyek szerint a textilanyagokat cellulózának' 5 rézoxidammóniákban való oldatával ke­zelték, pl. itatták, nyomtatták, sajtolták1 stb., azután iá cellulózát, pl. lúggal vagy savval, rézcellulóza alakjában kicsaptak, majd ebből a rezet, rendszerint hígított 10 savakkal, kioldották. Az effajta eljárások kivitleiére felmerült javaslatok között vannak pl. olyanöli, ame­lyek töményebb, úgyszintén olyanok, ame­lyek viszont hígabb rézoxidammoniákos 15 celhilőzlajoldiatokkal vélik a kívánt hatás elérését biztosítani, anélkül azonban, hogy a célszerű töménység tekintetében Lény­legesen elhatároló, vagyis számszerű értékeket tudlak volna megállapítani. Ezek-20 kel kapcsolatosan javasolták sűrűbb vagy hígabb oldatok használatát, de ugyancsak anélkül, hogy egyrészt a töménység, más­részt a sűrűség ill. viszkozitás közöltig amúgyis csak föltételes összefüggést vala-25 mikép is összhangba hozták, vagypedig a célszerű sűrűségi értékeket számszerű elha­tjárolással [megadták volna. A bejelentő kísérletei szerint a koncen­trációs, (valamint a sűrűségi viszonyokat 30 esetről-iesetre lehet ill. kell megállapítani, éspedig egyrészt a kezelésbe vett textil­anyag minősége és -feldolgozási fok'a^ másrészt a kezelés kivitelére alkalmazott berendezések szerint, anélkül azonban, hogy pontos, vagy általános érvényű sza- 35 bályiszerűségek bármikép is megállapítha­tok volnának. Felmerült továbbá olyan javaslat is, amely szerint a rézoxidammoniákos eellu­lózaoldattal kezelt textilanyagon vagy 40 -anyagban, a rézcellulózát olyk'ép csap­ták íki, hogy az ammóniát gázalakban el­távolították éspedig elpárologtatással. A kicsapott rózoellulózából a rezet, ez eset­ben is, amint eddig is, híg savakkal oldok- 45 ták ki. Az elpárologtatott ammóniát, az egyidejűen elpárolgó víz gőzével együtt, hűtőkbe vezették és, esetleg túlnyomás alkalmazásával, vizes ammióniaoldatta sű­rítették. A cellulózaoldattal kezielt textil- 50 anyagokból, pl. csökkentett nyomáson, vagy a textilanyagoknak fűtött dobokon való át­vezetésévfel, yagy felhevített levegő-, vagy egyéb forró gáz-, vagy telített vízgőz-áram alkalmazásával, vagy e rendszabályok kör 55 zül többnek az egyesítésével párologtat­ták el az ammóniát. A találmány szerinti eljárásnak az a lényege, hogy a rézoxidammoniák-oellu­lózaoldattal tetszőleges módon kezelt tex- 60 tilanyagból ill. az ezen vagy ebben vissza­maradt cellulózaoldatból, a rézcellulóza, kicsapása céljából, az ammóniát közvet­lenül kioldjuk,- például — a rézselyení­gyártásban szokásos módon — vízen való 65 keresztül vezetéssel. Minthogy a rézoellu-Iqza hideg víz hatására viszonylag lassan csapíódik ki, ajánlatos a kicsapásra hasz-

Next

/
Thumbnails
Contents