130620. lajstromszámú szabadalom • Eljárás textilanyagok nemesítésére

2 130620. riält vizet annyira meleg állapotban alkal­mazni, bogy a kioldott ammóniát még képes legyen oldatban tartani. Az ammo­nia oldódásának elősegítésére tiszta víz 5 helyett |előnyösebb, pl. alkálihidrokarboná­tok vizes oldialtait alkalmazni. Célszerűi $zéjisíavval telített víznek az alkalmazása, amikoris a kioldott ammóniát ammoniumi­karbonálok alakjában kapjuk meg. A hő-10 mérséklettel ez esetben magasabbra mehe­tünk. Különösen célszerűnek mutatkozott a találmány szerinti eljárásnak olyan ki­vitele, amely szerint a kicsapásra hasz­nált vízbe, vagy a szénsavval telített víz-15 be, miközben rajta a cellulózaoldattal ke­zelt textilanyagot, pl. fonal- vagy szövet alakjában, keresztülvezetjük, szénsavgázt vezetünk be. Ilymődon, a megkötődő C02 pótlásával együtt, egyúttal magasabb hő-20 mérséklet is alkalmazható^ ami nemcsak gyorsítja a folyamatot, hanem lehetővé teszi kevesebb folyadék alkalmazásával az ammóniának töményebb ammoniumkarbo­nátoldat alakjában valói megnyerését. 25. A szénsavgázt minél finomabb elosztás­ban ajánlatos a folyadékba bevezetni, kü­lönösen célszerűnlek mutatkozott olyan be­rendezések alkalmazása, < amelyek az élesz­tőgyártásban az ú. n. finom levegőztetésre 30 használatosak. A találmány szerinti eljárás e kiviteli módjának előnye, hogy az ammóniát az animoniumkarbonát-oldatból, mész, cél­szerűen oltott mész hozzáaídásával, köz-35 vétlenül mint vizes oldatot kapjuk meg és a keletkező mészkarbonátcsapadéktól egyszerű módon, pl. dekantálással elkü­löníthetjük, így tehát desztilláló, herenl­.-- dezésekre szükség nincsen. Ha az ammo-40 niumkarbonátoldat elegendő tömény, a kapott vizes ammoniaoldat közvetlenül fel­használható a cellulóza oldására való réz­oxidammóniák előállítására. Kevésbbé tö­mény ammoniavízből az ammóniát a szo~ 45 kott módon terhelhetjük ki, azonban ez Felelős kiadó: dr. ladoniéri SZMB: esetben is csak viszonylag kis terjedelmű^ csekéhy beruházást igénylő berendezésre van szükség. A találmány szerinti eljárással ammó­niától lényegileg mentesített textilanyagot 50 ezután bármely szokásos módon dolgozzuk fel, célszerűen pl. megszárítjuk, a;zután híg savval rózmentesítjük, majd alaposan kimossuk, esetleg közömbösítjük s. i. t. Szabadalmi igénypontok: 55 1. Eljárás textilanyagok nemesítésére a tex.ilanyagoknak rézoxidammóniákos cel­lulózaoldattal végzett kezelése, pl. nyom­tatása, impregnálása stb. útján, amelyre jellemző, hogy a kezelésen átment tex- 60 tilanyagon vagy -anyagban visszamaradt cellulózaoldatból a rézcellulózát olykép csapjuk ki, hogy az ammóniát vízzel, vagy szénsavas vízzel, vagy alkálihidro­karbonátjoldatokkal, a textilanyagnak e 65 folyadéikokon való, átvezetése közben, kioldjuk. 2. Az 1. alatt igényelt eljárás kiviteli mód­ja, amelyre jellemző, hogy az ammonia kioldására használt folyadékot olyan hő- 70 mérsékleten alkalmazzuk, amelyen ez ammóniát nemcsak kioldani, hanem! ol­datban tartani is képes. 3. Az 1. alatt igényelt eljárás kiviteli mód­ja, amelyre jellemző, hogy a vízbe vagy 75 szénsavas vízbe, miközben rajta a oel­lulózaoldattal kezelt textilanyagot átve­zetjük, buborékok, célszerűen igen finom buborékok alakjában, szénsavgázt veze­tünk be. 80 4. Az 1. és 3. alatt igényelt eljárás kiviteli, módja, amelyre jellemző, hogy az am­moniumkarbonátoldatot mésszel elegyít­jük, a leváló kalciumkarbonáttól a fel­szabaduló ammóniát vizes oldat alakja- 85 ban elkülönítjük és a cellulóza oldására szükséges újabb rézoxidammoniákoldat készítésére, a folyamatba visszavezetjük. v ISTVÁN m. kir. szabadalmi bíró. ,,J0VÖ" Nyomdaszövetkezet, Budapest, IX., Brkel-u. 17. Tel.: 182-278. Fel. vez.: Demjén Ferenc

Next

/
Thumbnails
Contents