130399. lajstromszámú szabadalom • Bolygókerekes sebességváltó hajtómű áttétellel

Megjelent 1942. évi december hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 130399. szám. V/ie/1. osztály. — S—18751. alapszám. Bolygókerekes sebességváltó hajtómű áttétellel. Aktiengesellschaft vormals Skodawerke in Pilsen cég, Prága. Pótszabadalom a 126546. lajstromszámú szabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja: 1941. évi október hó 7. — Németországi elsőbbsége: 1940. évi november hó 6. A találmány a törzsszabadialom szerinti sebességváltó hajtómű további kialakítá­sa. Olyan hajtóműveknél, melyek hajtása a 5 motor nagy fordulatszámával történik, elő­nyös a hajtóműcsoport olyan kialakítása, hogy a változtaitható hajtiósorozatot egy vagy több fogaskerék helyettesíti, melyek sorjában lefékezhetők. Ezeken két- vagy io többfokozatú bolygókerakek gördülnek, me­lyek valamelyik fokoziatát a redukáló hajtó­mű hajtott részével összekötött fogkoiszorú hajtja. Ezzel az elrendezéssel azt érjük el, hogy 15 a sebességváltó hajtómű »em működik gyorsuló áttétellel, vagyis, hogy a hajított tengely fordulatszáma a legnagyobb se­bességi fokozat bekapcsolásakor a motor fordulatszámát nem muljia felül és az egyes 2o fogaskerekek nem érnek el túlságosan nagy fordulatszámokat. Ez az előny nagy for­dulatszámokkal járó motorok esetében igen lényeges és felülmúljia azt á hátrányjt, hogy a törszabadalom szerinti elrendezés-25 sei sziemben a fékek és a kapcsolók re­akcióereje némileg fokozódik, A mellékelt rajz a találmány szerinti elrendezés példáképeni foganatosítási alak­ját vázlatosan mutatja, A rajzból látható, 3o hogy a (2) napkerék, a (3) bolygókerekek és a (4) fogkoszorú alkotta fogaskerekek teszik a kétfokozatú redukálás bolygóke­rekes hajtóművét, mely közvetlenül a mo­tortengelyhez van kapcsolva. A redukálás első fokozatát (a közvetlen menetet) a (13) 35 kapcsoló beiktatásával, a második fokozja­tol a (14) fék meghúzásával érjük él. A tulaj donképeni bolygókerekes sebes­ségváltó hajtóművet a (6) hajtó' fogkoi­szorú alkotja, mely a redukálás (5) ré- 40 szével (a bolygókeréktartóval) van össze­kötve, továbbá a háromfokozatú (7, 8, 9) bolygókerekek, melyek a (10, 11, 12) nap­kerekeken gördülnek. Ezek a napkerekek a (15, IQ, 17) fékekkel felváltva rögzíthe- 45 tők, úgyhogy három különböző sebesség­fokozat 'érhető el. A negyedik sebesség­fokozat létrehozására a bolygókerekes se­bességváltó áttételt a (18) kapcsolóval rög­zítjük. A sebességfokozatok a redukálással kap­csolatban áttételek sorát adják, amint ezt a törzsszabadalomban már leírtuk. A boly­góikerekek száma, valamint a lefékezendő napkerekek száma a kívánt sebességfoko­zatszámnak megfelelően választható. A (19) bolygókeréktartó és a reája fel­ékelt (20) kerék a hajtást a (21) kerékre és a további, még idecsatolt részekre vi­szik át. További tökéletesítést jelent a fékek és a kapcsolók elrendezése, mely szerint mindezek vagy azoknak nagyobb része már nem nedvesen, hanem szárazon dol­gozik. Ez az elrendezés egyrészt azzal 65 az előnnyel jár, hogy száraz kapcsolók és fékek azonos méretek mellett ä súr­lódási tényezők arányában hatásosabbak, 50 55 60

Next

/
Thumbnails
Contents