130399. lajstromszámú szabadalom • Bolygókerekes sebességváltó hajtómű áttétellel

2 i 3d Béé. mint a nedvesek, másrészt azzal, hogy könnyebben hozzáférhetők, miért a hajtómű szekrénye helyett száraz térben vannak. A kapcsolók és a fékek a hozzájuk tar-5 tozó hajtóműrészekkel a (23—26) üreges tengelyek és a (22) tengely útján vannak összekötve. Az egyes tengelyek a fék- és kapcsolódobokkal együtt csiapágyakban nyugszanak és úgy vannak tömítve, hogy io a kapcsolókba és fékekbe a hajítjóniűbői olaj nem juthat. Ezeket a feladatokat a járulékos (27) tok1 alkalmazásával oldjuk meg, melyben a kapcsolófékek és beiktató kapcsolók, va-15 larnint ezek kapcsolószerkeaete és az olaj­tömítés igen előnyösen rendezhetők el. A járulékos (27) tokban mindenekelőtt a (14) fék és a redukálás (13) kapcsolójía van ágyazva, melyeket ez a tok attól a száraz 20 tértől, melyben a (15, 16, 17, 18) kapcsoló­szerkezetek el vannak rendezve, elkülö­níti- Ezen a módon a kapcsolászervek cél­szerű elhelyezését kapjuk. Jó kenés érdiekében a jjárulékos tok belső 25 tere a tulajdonképeni kapcsolóhajtóművel egy Vagy több (33) csatorna segélyével van összekötve. Abból a célból, hogy a száraz kapcsoló és a száraz fék működése a tömítés véliel-3o len megsérülése esetére is biztosítva le­gyen, a (23—26) tengelykivezetések oldalán a kapcsolótokban és a járulékos tokban a (28, 29, 30) olajfogók vannak elrendezve, melyek az átszivárgó olajat kényszerme-35 netűen összegyűjtik. Az olajfogókkal csa­tornák útján kapcsolatos szivattyúval (me­lyet a rajzon nem ábrázoltunkX az olajat eltávolíthatjuk. A redukálás hajlott (5) dobja, mely egy-40 ben a (3) bolygókerekek tartója is, a (6) keréken, valamint a (7, 8, 9) bolygókereke­kien túl egészen a (31) karimáig meg van hosszíabbítva. A (31) karima belső átmérője határozza meg a kenőolaj szintjét a forgó 45 mozgás közben, mivel a röpítőerő az ola­jat a dob felső falához röpíti, úgyhogy az összes bolygókerekek és ezek ágyazásai olajban futnak. A kenőolajat az (5) dobba az erre a cél-50 ra kialakított kenőgyűrű vagy kenŐszeg­mens (32) nyílásain vagy csatornáin át ve­zetjük, mely gyűrű vagy szegmens a kap­csoló hajtómű tokján van megerősítve vagy ennék egy részét alkotja, amikoris a (32) 55 kenőnyílások a bolygókerekes hajtómű (5, 31) dobjába torkollnak. A leírt kapcsolóhajtómű jelentékeny elő­nye abban rejlik, hogy gyorsjáratú moto­rokkal felszerelt járművekbe igen nagy se­bességkörzet esetében is nehézség nélkül ÖQ beépíthető. További előnye az a körül­mény, hogy a fékek és kapcsolók működ­tető szervei szerkezeti nehézségek nélkül e szervek nagyobb száma esetén is, külön járulékos tok elrendezése következtében, 65 az áttétel tokjából száraz térbe helyezhe­tők. Végül a találmány szerinti hajtómű még azt az előnyt is nyújtja, hogy a kap­csolószervek, melyek szárazon dolgoznak, a kapcsolómű tokjában az olajfürdőt nem 70 melegítik fel, hatásfokuk nagy, könnyen hozzáférhetők és igen jól tőmíüxetők. Szabadalmi igénypontok: l.A 126546. lajstromszámú szabadalom 1. igénypontja szerinti, redukálásos bolygó- 75 kerekes sebességváltó hajtómű tovább­fejlesztése, a redukáló hajtómű (2, 3, 4) mögött elrendezett, sebességfokozatok­ként kialakított bolygókerékhajtóművel, melynek bolygókerekei néhány, egymás- 80 sal szilárdan összekötött kerékből (7, 8, 9) vannak, melyek néhány bolyókeréken (10, 11, 12) gördülnek, amelyek fékek (15, 16, 17) segítségével rögzíthetők vagy kapcsolóval (18) fogvatarthatók, azzal g5 jellemezve, hogy a bolygókerekeket egy ét­len fogkoszorú (6) hajtja, mely a redu­káló hajtómű (2, 3, 4) hajtott részével (5) van összeköttetésben és a kerekek (7, 8, 9) egyikével kapcsolódik. , 90 2. Az 1. igénypont szerinti bolygókerekes sebességváltó hajtómű foganatosítási alakja, azzal jellemezve, hogy a hajtott rósz (5) a bolyókerekeken (7, 8, 9) túl dobnak van kialakítva és a bolygókere- 95 kes hajtómű üzeméhez szükséges olaj­mennyiség befogadására karimával (31) van ellátva. 3. Az 1. ós 2. igénypont szerinti: bolygóke­rekes sebességváltó hajtómű foganatosí- 100 tási alakja, melynél a kapcsolórészek (kapcsolok és fékek) tömör és üreges tengelyek segítségévei a hajitóműnek olaj­jal telt tokjából száraz térbe varinak ki­vezetve, azzal jellemezve, hogy jó ágya- 105 zás ós tömítés céljából egyesek a kap­csolófékek és a kapcsolók közül működ­tető részeikkei együtt külön járulékos tokban (27) vannak elrendezve, mely a kapcsolómű tokjához csatlakozik. no 4. Az 1—3. igénypontok bármelyike szerinti bolygókerekes sebességváltó hajtómű fo­ganatosítási alakja, azzal jellemezve, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents