130381. lajstromszámú szabadalom • Tömlőmosó készülék

Megjelent 1942. évi december hó 1-én. MAGTÁR KIEALYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 130381. szám. XVIII/b. osztály. — F—9400. alapszám. Tömlőmosó készülék. Ferenczi János tűzoltó, Péstszenterzsébet. A bejelentés napja: 1941. évi április hó 4. A tűzoltáshoz leginkább használatos, tex­tilanyagú tömlők külső felületének min­den használat után szükséges le tisztogatása, rendszerint, meglehetősen körülményes. Az 5 általában 25 m hosszúságú tömlők mo­sását, rendszerint, asztalon, ill. padon, sza­kaszonként, kefével vagy seprővel végzik. Ez egyrészt a tömlő, másrészt a tisztító­eszközök (kefe, seprő) számottevő elhasz-10 nálódásával jár. Szokták a tömlőket egész hosszúságukban a földre fekteive, erős víz­sugárral is tisztítani. Ennél a munkamód­nál egyrészt nehéz a tömlőket a mosást követő, újból szennyeződéstől megóvni, más-15 részt nem kerülhető el a környezet és a mosást végző egyének összefröcskölése sem. A találmány szerinli készülék a tömlők folyamatos mosását, ill. öblítését teszi le­hetővé és egyszersmind a szétfröccsenő mo-20 sóvizet teljesen távoltartj a a kezelőszemély­zettől. A készülék, lényegében, olyan zárt kam­rából áll, melyen a tömlőket áthúzzuk. A kamrába a mosóvizet bevezető csövek tor-25 kolnak; ia vizet, célszerűen, szórórózsák fecskendezik a velük szemben fekvő töm­löszakaszra s arról erőteljesen lesodorják a szennyeződéseket. További csatlakozó csö­vek elvezetik a szennyvizet A kamrának a ?o tömlő b3- és kivezetésére való nyílásai be­állíthatók, ill. üzem közben a szükséges legkisebb méréire szűkíthetők. A szűkítést, célszerűen, tolattyúkkal végezhetjük. •A tömlő ki- és bevezetéséhez való, állít­ható nagyságú nyíl ásókat, célszerűen, vezető 35 görgők határolják, hogy egyrészt könnyeb­ben lehessen a tömlőket továbbítani, más­részt kisebb legyen a kopás. A nyílások nagyságát beállító tolattyú, ill. görgők, cél­szerűen közös mozgatójszerkezettel működ- 40 telhetők. A rajzon a találmány egy kiviteli alakját példaképen látjuk; az 1. ábra oldalnézet, részben metszve, a 2. ábra elölnézet. 45 A két végén nyitott, hengeres 1 kamra 2 homlioköldialai az 5 vezetékekben jár.6. .6 tolór kákkal zárhatók el, akkora nyitásokat hagy­va, hogy a T tömlő rajtuk áthúzható legyen. E nyílásokai a 3, ill. 4 görgők lialáfolhatják. 50 A 3 görgők helytállóan, a 4 görgők pedig a 6 lolókákkal együttmozgóan lehetnek ágyazva s így velük együtt beállíthatók. A lolókák, az 1 kamra fölött ágyazott 7 tengely, a 8 kúpkerekek, 11 lánckerekek 55 és 10 láncok révén, a 9 forgattyúval egy­idejűleg beállíthatók. A tömlő mosását, cél­szerűen, vízfecskendezéissel, pl. a 14, lő csővezetékeken át táplált, felső 12 és alsó 13 szórórózsák segélyével végezzük. A 60 szennyvíz azután a 16 csővezetékeken tá­vozik. A készülékel, amelynek a kényelmes ke­zeléshez megfelelő magas 17 állványzatía van, célszerűen csatorna lefolyó nyílása 65 fölé állítjuk.. A mosás megkezdéséhez a 9 forgattyú­val a 6 tdlattyúkat a 4 görgőkkel együtt fel-

Next

/
Thumbnails
Contents