130360. lajstromszámú szabadalom • Porfúvó készülék

Megjelent 1942. évi november hó 16-án. MAGYAR URÁLII ^Hffl& SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 130360. szám. X/W. osztály. — S—18672. alapszám. Porfúvó készülék. Solymosi István épület- és díszműbádogos, Cegléd. A bejelentés napja: 1941. évi július hó 31. A találmány porí'úvó készülék, fuj Látóra szerelt por tartállyal. -A találmány szerint a fujtató légtere és a portartály légkamrája között nyomószier 5 lep van, amely megakadályozza, hogy a fujtató különösen a szívóiszelep esetleges tökéletlen működésiékor a portartály lég­teréből levegőt szívjon és |a portiartály lég­kamrájából por jusson a fujtató; légtere­lő be. A találmány ily módon Ja porfúvó ké­szülék működését jobbá ós biztosabbá te­szi. A nyomószelep a fujtató légterét a portartály légkamrájával összekötő veze­tékben rendezhető el. Különösen elő­' i5 nyös, ha a nyoinó-szelepet közvetlenül a fujtató légkibocsátó nyílására szereljük. Ez a szelep szerelését és hozzáférhetőségét megkönnyíti. A találmány szerinti készülék egyéb jel-20 lemzőit részletesen a mellékelt rajz kap­csán ismertetjük, amelyen példa gyanánt növényeknek kénporral való porozására használt készülék egyik kiviteli laliakját váz­latosain ábrázoltuk1 . A mellékelt rajzon az 25 1. ábra a készülék elölnézete használati helyzetben. A 2. ábra elölnézet a portiartály eltávolí­tása után. A 3. és 4. ábra metszet a következő áb-30 ra A—A illetve B—B vonala mentén. Az 5. ábra a fujtató nyomónyílásos oldal­lemezének külső lapjára szerelt nyomó­szlelep elölnézete. A rajzokon nem ábrázoltuk azoklat a 35 szerkezeti részieket, amelyek a találmány, megértéséhez nem szükségesek és a rajz áttekinthetőségét zavarnák. Az ismeretes szerkezetű —-1— fujtató mellső —2— oldal-lemezére szerelt hen­geres illetve kúpos —3— portartály alsó 40 Végén —4— légkamra van, amelyet a —3— tartálynak a rajzon nem ábrázolt lyuggatott fenéklemeze különít el a por­tartálynak (a port tartalmazó részétől. A —4— légkamra alsó —5— nyílásához 45 —6— nyomóvezeték csatlakozik, amely a például gömbsüveg-alakú —7— szelepház­ba torkol. A —7— szelepháznak gyűrűala­kú —8— karimája van, amellyel a sze­lepház például szegeié« útján a —2— fuj- 50 tatólemezhez lerősíthelő. A —7— szelep­házbán —9— nyomószelep van, amely a —2— lemez külső lapján a —10— nyílást nyitja illetve zárja. A —9— szelep például —11— bőrlap vagy gumilap, amelyet a 55 —12, 13— fémlemezek fognak közre. Az említett részeket a —14— szegecs tartja össze. A —12— fémlemez, amely a —11— bőr lap mellső oldalán van, három olda­lon a bőriap széléig terjed, míg a —13— ^o fémlemez a —11— bőrlap hátsó oldalán van és átmérője a —10— nyílás átmérő­jénél kisebb, úgyhogy a —10— nyílásba illik. A —11— bőrlapot például —15— sze­gekkel rögzítjük a —2— lemezen, úgyhogy 55 az előzőkben felsorolt résziekből készült —9— nyomószelep a fujtató —10— nyí­lásán át kiáramló* nyomás alatt álló leve­gő hatására kibillenhet és .szívólöketnél sa­ját súlyániak hatására záró helyzetbe esik. 70

Next

/
Thumbnails
Contents