130360. lajstromszámú szabadalom • Porfúvó készülék

2 13036«. A —9— Szelep ülőkéje la —10— nyílásj mell­ső pereme és a szelep nyomó löketét az előnyösen huzalból készült —16— ken­gyel határolja. A nyomás alatt álló levegő 5 a —3— tartályból a —4— légkamrába jutott port a —17— csövön át saétporlasztja. A —17— cső előnyösen oly hosszúságú ré­szekből tehető össze, amelyek hossza nem nagyobb a —3— tartály magasságánál, úgy­lo hogy használaton kívül a —17— cső ré­szei a —18— fedél felvétele után a —3— tartályba helyezhetők. Ez különösien szál­lítás szempontjából előnyös. A csőrésaek esetleg teleszkóp-iszerűen egymásba tolha-15 tók is lehetnek. Kívánt esetben a —9— szelep szerkezete, ügy módosítható, hogy a —11— bőrlapot nem szegeij ük a —2— oldallemezhez, ha­nem ehelyett a —2— lemezein forgási ten-20 gelyt rendezünk el, amely a —12— le­mez felső csőalakra hajlított szélébe kb­rül, úgyhogy a szelep az említett tengely körül élforoghat. Ebben az esetben a —11— lap terjedelme nem nagyobb a —12— le-25 mez terjedelménél. A —12— lemez csuk­lós pánt alakjában is készülhet. A —9— szelep a nyomás alatt álló levegő —6— vezetékében vagy ennek —5— torkolati nyí­lásán esetleg a —6— vezeték mindkét vé-30 gén is rendezhető föl. Az —5— torkolati nyílás szelepe a —4— légkamra falára ki­billenthetően szerelt fémlap is lehet. A —4— légkamrában az —5— torkolati nyíláson elrendezett nyomószelep egyben 35 megakadályozza, hogy á por a légkam­rából a —6— vezetékbe hullhasson. A —6— Vezeték úgyis rendezhető el, hogy nem alulról, hanem oldalról torkol a —4— légkamrába, mikoris az —5— tor-40 koiati nyílás a —17— szórócső belső nyí­lásával szemben lehet és középpontja a —17— cső hossztengelyének meghosszab­bításában fekhet. Ez az elrendezés a lég­áram hatása szempontjából előnyös. 45 Az ismeretes fujtatok szívó nyílását he­lyenként leszegezett bőrlap fedi. A talál­mány szerint a szívó nyílásnál is ugyan­olyan szerkezetű szelepet rendezünk el, mint aminő a találmány szerinti nyomó-50 szielep. Ezzel a készülék teljesítménye nö­velhető iés üzembiztonsága fokozható. A szelepekhez bőr Vagy gumi helyett más lég-átnembocsátó légtömítő anyag is hasz­nálható. Szabadalmi igénypontok: 55 1. Porfúvó készülék fujtatom szerelt por­tartállyal, azzal jellemezve, hogy a fuj­tató légtere és a portartály légkamrája között nyomószelep van. 2. Az 1. igénypont szerinti készülék kivi- 60 teli alakja, amelyre jellemző, hogy a nyomószelep a fujtató légterét a por­tartály légkamrájával összekötő légveze­tékben van. 3. Az 1. igénypont szerinti készülék kivi- 65 teli alakja, amelyre jjellemző, a fujtató oldallemezeinek külső lapjárta szerelt nyo­,mószelep, amelynek ülőkéje a nyomóle­vegő nyílásának pereme. 4. Az előző igénypont szerinti készülék6 ki- 70 vi teli alakja, amelyre jellemző, hogy a szelep két fémlemez közé közre-fogott, előnyösen hajlékony lap, amelynek1 az ülőkét [alkotói résszel csuklós összekötte­tése Van. 75 5. A 4. igénypont szerinti készülék kiviteli alakja, amelyre jellemző, a szelep löketét határoló kengyel. 6. A 3—5. igénypontok bármelyike szerinti készülék kiviteli alakja, amelyre jellem- 80 ző, a fujtató nyomónyílásos oldálleme­zének külső lapjára szerelt szelepházi. 7. A 6. igénypont szerinti készülék kiviteli alakja, amelyre jellemző, hogy a sze­lepház gömbsüA'egaliakú ás kerületén 85 felerősítésre való gyűrűalakú karima van. 8. A 7. igénypont szerinti készülék kiviteli alakja, amelyre jellemző, hogy a portar­tály légkamráját a fujtató légterével ösz­szekötŐ vezeték közvetlenül a szelepház- 90 ha torkol. 9. A 8. igénypont szerinti készülék kiviteli alakja, amelyre jellemző, hogy a nyo­mólégvezeték oldalról torkol a portar­tály légkámrájába. 95 10. A 9. igénypont szerinti- készülék kivi­leli alakja, amelyre jellemző, hogy a nyomóvezeték torkolati nyílása a por­lasztócső belső nyílásával szemben van és középpontja a szórócső hossztengelyé- 100 nek meghosszabításában fekszik. 11. Az előző igénypontok bármelyike szíe­rinti készülék kiviteli alakjia, amelyre jellemző a portartály légkamrájában a légbevezető vezeték torkolati nyílásán 105 elrendezett nyomószelep. 12. Az előző igénypontok bármelyike sze­rinti készülék kiviteli alakja, amelyre

Next

/
Thumbnails
Contents