130325. lajstromszámú szabadalom • Eljárás oxidálási termékek előállítására, magasabb molekulájú paraffinszénhidrogénekből

Megjelent 1042. évi november hó lti-án. MAGTAB KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 130325. szám. IV/li/1. (Xl/c). osztály. —• H—11373. alapszám. Eljárás oxidálási termékek elóállílására, magasabb molekulájú parafinszlénhidrog'ér nrikböl. Henkel & Cie., G. m. b. H., Düsseldorf. **J» A bejelentés napja: 1938. évi február hó 23.* —Németországi elsőbbsége: 1937. évi február hó 27. A romániai szabadalom száma: 27438. Magasabb parafinszénhidrogének oxidá­lásánál, melyek a Fischer-féle benzinszinté­zisnél keletkeznek, ismert eljárások sze­rint levegővel magasabb hőmérsékleteknél 5 oly nyers zsírsavakat kapunk, melyek arány­lag sötétszínűek és nagymennyiségű pet­rolélerben oldhatatlan alkatrészieket tartal­maznak, melyek a nyers savak rossz desz-. ti 11 á 1 hatóságú t okozzák. 10 Ugy találtuk, hogy igen világos, csekély mennyiségű, petroléterhen oldhatatlan ianyagot tartalmazó és különösen jól desz­tillálható zsírsavakhoz akkor jutunk, ha a Fischer-féle benzinszinté^isnél 105—120° 15 között kapott magasabb párafi;nokat akként oxidáljuk, hogy a levegőt az oxidálóedény fenekén elhelyezett fémkígyói apró nyílá­sain áramoltatjuk ki és katalizátorként kis mennyiségű porított permanganátot, cse-26 kély mennyiségű lúgos alkálivegyület, mint alkáliszappan, marónátron, vagy alkálikar­bonát jelenlétében használunk. Az új eljárás különös hatásossága nem volt előrelátható, Ez azon alapul, hogy a perman-25 ganátniak a parafinnal vagy annak oxidá­lási termékeivel különösen előnyösen ható (kialaiizátorrendszerek'alajkuhiak ki, ínelyekr­nek hatása alkáli jelenlétében még foko­zódik, úgyhogy elhanyagolható mennyisé-30 gű, petroléterben oldhatatlan oxisavat tar­talmazó és különösen jól desztillálható vi­lágos nyers savakat kapraik. Az oxidálási termékeket ismert módszer szerint dolgozhatjuk fel. Az oxidálási ter­mé'.et pl. alkáliával elszappanosíthatjuk és 35 a vizes szappanoldatból az el nem szappa­nosítható részt mechanikus leválasztással (eltávolíthatjuk' és pz oldatból lazelaie'm ;szan>­panosíthialó 'anyag maradékát vízben oldha­tatlan szerves oldószerekkel kivonatolhat- 40 juk. E módon nyert, el nem szappanosít­ható rész gyakran kis mennyiségű szap­pant tartalmaz. Az el nem szappanosodott anyagot általában újabb paraf rumennyis ég­hez adagoljuk és ezt a keveréket újabb 45 oxidálásra használjuk fel. Szappan jelenlé­tében gyakran nem kell további alkálit vagy szappant adagolni, csak arra kéli ügyelni, hogy az oxidálandó keverék mint­egy 1,5—2°/o-n,ál több szappant ne tártai- 50 mázzon. A kiindulási anyagtól függően gyakran előnyösnek bizonyult az oxidáláshoz fel­használt ' levegőt vízgőzzel nedvesíteni. Az oxidálátS megindításának megkönnyí- 55 lésére a parafinkéveréket kissé maga­sabb hőfokra hevíthetjük és ezt a reakció beálltával azután a kívánt hőfokra süly­lyesztjük. Ez a nap a 4030/1941. M. E. rendelet 2. §-a értelmében tett bejelentés napja. a román halóságnál annak idején

Next

/
Thumbnails
Contents