130263. lajstromszámú szabadalom • Elsütő szerkezet lőfegyverekhez

Megjeleni 1942. évi november hó; 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 130263. szám XlX/a. (XlX/b.) osztály. — R. 8121. alapszám. Elsülő szerkezei lőfegyverekhez. Rheinmetall-Borsig Aktiengesellschaft cég, Berlin. A bejelentés napja: 1941. évi május hó 3. Lőfegyvereknél az ülőszerkezetet (závár­zatot vagy ütőszeget) rendszerint rúgóhatás alatt álló, a ravasszal ki vállható elsülő ki­lincs tartja meg felhúzott helyzetében. An-5 nak biztosítására, hogy a felhúzott fegy­verre ható bármiféle lökések esetén az el­sütő kilincs a reteszelő helyzetét szándéj­kolallanul el ne hagyja, külön kezeléssel bekapcsolható biztosi tóművel használnak: 10 mely az elsütő kilincset abban ia helyzet­ben rögzíti, amelyben e kilincs az ütői­szerkezetet reteszeli. Ilyen biztosítóművek a szükséges külön kezelés miatt annak a veszélynek vannak kitéve, hogy bekapcso­lásukat a tüzelés beszüntetésekor elmu­lasztják. Ezenkívül azok be- és kikapcso­lása a lövész további megterhelését jelenti. Ezért előnyösnek látszik a ravasz össze­kötése a biztosítóművel. E célra már ajánlották az elsütő ki­lincs olyan biztosítását az elsülő rudazat­nak e kilincs mozgási pályájában fekvő részei segítségével, amelynél az elsüld ru­dazat csak akkor kezd halni az elsütő ki-25 lincsre, miután az elsülő rudazat bizoJ nyos kezdeti elsütő elmozdulást végzett, mely a rudazat biztosító részeinek az el­sütő kilincs mozgási pályájából történő eltávolítását idézi elő. Az elsütő kilincsel 30 az elsütő rúdban létesített kényszervezeték vezérli, ami nagy térigényű, bizonytalan működésű, nehézkes megoldáshoz vezet a závárzattól vezérelt állandó kilincs miatt, mely egy' lövéssorozat utolsó lövésénél a 35 závárzatot megfogja. 15 20 A találmány szerint ilyen elsülő szerke­zeteknél, melyeknek az elsütő kilincset a nyugalmi helyzetében mindennemű elmoz­dulással szemben elreteszelő és csak bizo­nyos kezdeti üres járás után a felszabadító 40 helyzetbe hozó elsütő rúdja van, igen egy­szerű, megoldást ériünk el akként, hogy az elsütő rúd reteszelő felülelét a vezérlő felülettől különálló felületként alakítjuk ki, melyhez az elsütő kilincs külön karja tá- 45 maszkodik. A hátrázó závárzattól vezérelt átállító emeltyű, mely az elsütő kilincset a ravasz eleresztésekor kikapcsolja, cél­szerűen az elsütő rúdnak az elsütő kilincs vezérlő karját befogadó mélyedésébe nyúl; 50 az átállító emeltyűt az elsütő kilincs ten­gelye: hordja. A mellékelt rajzok a találmány szerinti elsütő szerkezet két kiviteli alakját példa­képen tüntetik fel. 55 Az 1. és 2. ábra első kiviteli példaként olyan lőfegyver elsülő szerkezetének két különböző helyzetét mulatja hosszmetszet­ben, amelynél a fegyver felhúzolL állapo-'" tában az 'egész závárzat van megtartva, 60 Az aL csapon, a fegyver tokjában for­gathatóan ágyazott —a— elsütő kilincset a fegyver egyik helytálló részéhez támasz­kodó —a2 — rúgó az 1. ábrán szemléltetett rögzítő helyzetben tartja, melyben az el- 65 sütő kilincs —a3 — orra a —b— závárzat —bj—- nyugaszfelülete elé nyúlva a závár­zatot felhúzott helyzetében rögzíti. A fegyver tokja továbbá a hosszirányban eltolható — c— elsülő rudat ágyazza. En- 70

Next

/
Thumbnails
Contents