130204. lajstromszámú szabadalom • Galuskaszaggató és tésztaosztó

Megjelent 1942. évi október hß 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 130204. szám. XVUI/ia. osztály. — V. 4098. alapszám. (ialuskaszaggato és tésztaosztó. Varga József gépészkovács, Nagyhörcsökpuszta. A bejelentés napja: 1941. évi június hő 26. Ismeretesek már galuskaszaggatók, ame­lyeknél a tésztát forró vízzel telt edény felelt tartott lyuggatott fenekű edényen szorítják át. Ezekkel az ismert galuska-5 szaggatókkal egyenlő méretű galuskák nem állíthatók elő, a kezelés körülményes, fá­rasztó, lassú, különös ügyességet, szakér­telmet igénye], nehezen és emellett töké­letlenül tisztíthatók. 10 Az ismert galuskaszaggalóknál a galus­kaméretek nem változtathatók, holott a mindenkori felhasználandó célnak megfe­lelően kívánatos kisebb vagy , nagyobb, de mindenesre egyenlő méretű galuskák ké-15 szításé. Az ismert galuskaszaggatók amel­lett tésztaoisztásra, gyúrt-tészta rétegnek egyenlő darabokra való szélvágására nem használhatóik A találmány szerinti galuskaszaggató az 20 előzőkben felsorolt hátrányokat kiküszö­böli, kényelmesen, könnyen kezelhető, tö­kéletesen tisztítható és a galuska-készítés­hez szükséges időt számottevően lerövi­díti. Galuska-készítés közben a szerszámot 25 kezelő személy látja a munkát, tehát ál­landóan egyforma* hosszúságú galuskákat tud készíteni és az. összes galuskáknak a. szerszámból való kiesését szemmel tudja tartani. 30 A találmány szerinti galuskaszaggató a késsel való galuskaszaggatást, a teljesít­mény növelése mellett, utánozza. Míg kés­sel egyszerre csak egy galuskát lehet szag­gatni, addig a találmány szerinti galuska­szaggatóval a mindenkori méretektől és 35 beosztástól függően egyszerre 7—10 egy­forma méretű galuska szaggatható és si­mítóval ellátott szerszám esetén ugyanaz­zal a szerszámmal a nyers tésztának a kí­vánt vastagságra való lesimítása, a galus- 40 ka-szaggatáshoz való előkészítése is elvé­gezhető. A találmány galuskaszaggató és tészta­osztó, jellemezve közök hagyásával egy­máshoz erősített párhuzamos osztólapok- 45 kai, amelyeknek alsó metszőélei egy sík­ban vannak és az osztólapokat összekötő, utóbbiak síkjaira merőleges, metszőéllel ellátott gerin elemezzél, amelynek metsző­éle az egymással párhuzlamos osztólapok 50 metszőéleivel egy síkban van. A mellékelt rajz a találmány szerinti galuskaiszlaggató és tésztaosztó példaképen vett megoldási alakjajt mutatja. Az 1. ábra az első megoldási alak felülné- 55 zete használati helyzetben. A 2. ábra a galuskaszaggatóriapáton, a tész­tarétegen és az 1. ábra A—B vonala men­vélt metszet és részben oldalnézet. A 3. ábra a második megoldási alak felül- 60 nézete, használati helyzetben. A 4. ábra a galuskaszaggatói-lapáton, a tész­tarétegen és a 3. ábra C—D vonala mentén vett függélyes metszet ós részben oldalné­zet. Az 65 5. ábra a harmadik megoldási alak fö­lülnézete. A 6. ábra a galuskaszaggató-lapáton, a tesz-

Next

/
Thumbnails
Contents