130125. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vajzsír előállítására

egyes csomagokra oszthatjuk és raktároz­hatjuk. A vajat, mindenkori minősége szeriní; tiszta hideg vagy meleg, Hl. forró, vagy-5 pedig oly víz hozzáadásával olvaszthatjuk, amely ismeretes, finomító hatású adalé­kokat tartalmaz. A vizes és olajszerű fázis­ra való szélválasztást legjobban centrifu­gákkal eszközöljük, mégpedig adott eset-10 ben ugyancsak hideg vagy meleg, ill. for­ró, vagypedig oly víz hozzáadásával, amelyben finomítóan haló .adalékokat ol­dottunk. Az olajszerű fázist, a szokásos módon, hőkezeléssel sterilizáljuk. E fá-15 zist, rossz vagy romiolt vaj feldolgozása­kor, a sterilizálást megelőzően, még kí­méletes desztillációs kezelésnek is alávet­jük, hogy a rossz szagú és kellemetlen ízű anyagokat eltávolítsuk. Evégett az olajsze-20 rű fázist, legojbban vákuumban, vízgőzzel kezeljük. Szükség esetén természetesein még adszorbeálóan haló szerekkel is ke­zelhetjük az olajszerű fázist. Az új eljárás egyik előnyös kiviteli mód-25 jának menete a következő: Először is 50—90 C° hőmérsékleten meg­olvasztjuk a vajat és adott esetben ugyan­ilyen hömérsékle'jen derítőkádakban derít­jük is a zsírt, amefyet azután, a túlnyomó-30 részt derített vajzsír-oldatbóí, ismeretes olajcentrifugákkal kirepítünk. E célra az ismeretes olaj centrifugákat, valamint iaz ezekből tökéletesített, különlegesen vaj­zisírhoz való szeparátorokat alkalmazhat-35 juk. A kapott, teljesen derített, legfeljebb 0.3o/o vizet tartalmazó zsírt, az enzimek iés a baktériumok megölése, illetve elerőt­lenítése végett, rövid időn át 105 C°-ra he­vítjük, miközben lehetőleg kizárjuk a le-40 vegőt. Az így kapóit közbenső terméket 90—50 C°-ra hűtjük, azután újabb centri­fugatással megszabadítjuk a fehérje, víz és a nemzsíros szárazanyag maradékoktól, majd alkalmas hűtőkben, mint pl. felü-45 leti hűtőkben, hűtődobokban, ellenáramú hűtőkben, vagy kaparós hűtőcsövekben, oly hőmérsékletekre hűtjük, amelyeken rö­vid idő alatt egyenletes, finom kristályo­sodás áll be. Ehhez, a zsír mindenkori tö-50 möttségéhez képest, 0—26 C° hőmérsékle­tek szükségesek. Nem okvetlenül szüksé­ges, azonban célszerű, hogy a levegőtől minél messzebbmenően elzártan foganato­tosítsuk a teljes műveletsort. Kellemetlen 55 ízű anyagok eltávolítása végett, vagy leg­alábbis előzetes kezelésként, igen hatásos ha az első oenlrifugáláskor hideg vagy me­leg, ill. forró vizel adunk a feldolgozandó anyaghoz. Tiszta víz helyett, különböző koncentrációjú, egészen a telítésig menő 60 konyhasóoldalokat, vagy egyéb, finomítóan ható oldatokat vehetünk, egyrészt a cen­trifugáló hatás fokozása és másrészt a fe­hére] és másefféle tartalom lecsapása vé­gett. 65 Avégett, hogy íz tekintetében még akkor is kifogástalan vaj zsírt kaphassunk, midőn rossz vajat delgozunk fe1 , szükségessé vál­hatik, hogy a víztől és fehérjétől már meg­szabadított zsírt az elsői centrifugálás után, 70 vákuumban, finoman elosztóit, telített vagy túlhevített gőzzel, járassuk át, mimellelt azonban a zsírnak, valamint a dieszüllátu rú­nák hőmérsékleje legfeljebb 70 C°, sőt cél­szerűen 50 C°-nál is alacsonyabb, mert a 75 zsír, magasabb hőmérsékleteknél, még nagyfokú vákuumban is bomlik. A vá­kuumban gőzzel történő desztillálás folya­mán, nem szükséges ugyan, de minden aggodalom nélkül alkalmazhatunk aktív go szenet, Fuller-földet, kazeint vagy más­efféle adszorbeiós szert, a kellemetlen, vagy a vaj sajátlagos ízétől eltérő ízű anya­gok adszorbeiója végett. Lényeges, hogy a hőmérsékletek a vákuumban gőzzel tör- §5 ténő desztillálás folyamán 70 C°-nál ma­gasabbra ne emelkedjenek, hogy a vita­minokat megóvhassuk. Hűtődobok használata esetén a kristá­lyosodás menetét úgy is intézhetjük, hogy 90 a vajzsír mindjárt szilárd alakban kerül­jön le a hűtődobokról, mikoris alkalmas gépekkel szilárd tömbökké sajtoljuk és akár apró adagokká, akár ládákba tisóma­goljuk azt. Csomagolóanyagul főként lég-, 95 gáz- és .nedvességmentes burkolatokat ve­szünk, mimellelt a kapott terméket oly hőmérsékletnél kell kitöltenünk, szétoszta­nunk1 és elzárnunk a csomagolásokba, hogy nedvesség utóbb még továbbmenő hűtés al- JOO kaimával se csapódhassák a vajzsírra. Más­különben u. i. félő, hogy a vajzsír elrom­lik. A leírt módon előállított viajzsír, 0 C-on tárolva, 2 évig is eltartható, sőt alap­anyagul vehető, hogy újból oly vajat ál- 105 lítsunk elő belőle, mint amilyen a tejgaz­daságok vaja, a tejüzemi finom vaj, sőt, amilyenek a márkás vajak. 1. kiviteli példa. 1,000 kg vajat kb. 70 C°, azaz 50 G°-nál 110 nem alacsonyabb és 100 C°-nál nem maga­sabb hőmérsékleten teljesen megolvasz­tunk és a zsírnak és nemzsír alkatrészek­nek így kapott: elegj'ét kb." 70 C°, azaz

Next

/
Thumbnails
Contents