129868. lajstromszámú szabadalom • Berendezés a háncsnak főzött növényszárakról, mint pl. csalán- és kenderszárakról fecskendezés útján való leválasztására

Megjelent 1942. évi július hó 15-én. MAGTAB KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 129868. szám. XIV/a.. osztály. — E. 5509. alapszám. Berendezés a háncsnak főzött növényszárakról, mint pl. csalán- és kenderszárakról fecskendezés útján való leválasztására. Elster Julius Georg Johannes gyáros, Adorl í. v. (Deutschland). Pótszabadalom a 127311. számú törzsszabadalomhoz. A bejelenlés napja: 1938. évi augusztus hó 2.* — Németországai elsőbbsége: 1938. évi július hó 11. A 127311. számú törzsszabadalomban tár­gyalt, a háncsnak főzött növényszárakról, mint pl. csalán- és kenderszárakról fecs­kendezés útján való leválasztására valóbe-5 berendezésnél a szárakat fecskendezés köz­ben a hosszirányban vezető és továbbító a továbbításra harántirányú résekkel el­látott rostély alatt felfogó szerkezetként szállítóheveder szerepel. 10 A jelen találmány szerinli berendezés annyiban javítása a törzsszabadialmi elren­dezésnek, hogy ennél a megoldásánál még fokozott mértékben vétettek figyelembe azok a munkafeltételek, amelyeknek a le-15 fecskendezett háncs a továbbiakban aid van vetve. Minthogy a háncsnak, szárról való le­választása után, egy kalanderhengerpáron kell áthaladnia, azt a fecskendezéssel le-20 hetőleg párhuzamosan kell a szitaalakú mozgó hevederre fektetni. Ha mármost a háncs lefecskendezve nem fekszik hosszanti sávok alakjában a szita­hevederen, hanem csomósán, akkor a ka-25 landerhengerek közt való 'áthaladása köz­ben a csomókban levő kéregrészeken nem érvényesül a hengerek zúzóhatása és ezen­felül a csomók hatására az egyik kalander­henger a másiktól eltávolodik. Ugyanak-30 kór nagymennyiségű háncs zúzatlanul megy át a kalanderhengereken. A törzsszabadalom szerinti "berendezés­nél a háncs a rostély görgőin át nem jut * Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. ren badalmi hivatalnál annak idején lett bejelentés el biztosan sávalakban a mozgó szitahe­vederre, hanem kisebb-nagyobb rostcso- 35 mók alakjában juthat oda, hogy azután a fentemlílett káros hatásokat felidézze. A jelen javítási találmány szerint a gör­gős pálya .elé egy mozgófelületű fémszita­heveder-pályát iktatunk. Ez a pálya agör- 40 gős pályához képest aránylag nagy terje­delmű (mintegy 2 m), úgyhogy a hozzá­vezető pálya kb. ugyanolyan hosszú, mint a görgős pálya. Már ebben is különbözik a törzsszabadalombeli kiviteli példa rö- 45 vid hozzávezető pályájától. Ez a görgős pálya elé iktatott fémszitahevéderpálya nem fut nyugodtan, hanem mozgatott fe­lülete van. E célból meghatározott távol­ságnyira egymástól a szitaheveder alatt 50 excentrikusan ágyazott hengerek járnak. A fémszita-hevederpályán, amelyen he­gyek és völgyek váltakoznak, a szárak nem simulhatnak szorosan a szítahevederhez, hanem egymásután elöl, középen és há- 55 tul fel-felemeltetnek. Azt tapasztaltuk, hogy a háncsnak leg­nagyobb része már ezen az előiktatott moz­gófelülelű fémszita-hevederpályán, a fecs­kendezés hatására, szép sávokban rakódik 60 le, úgyhogy a szárakon már csak csekély háncsrészek maradnak, melyek azután a görgős pályán az ott ható fecskendezésre leválnak. A rajz egy kiviteli példát ábrázol vázlato- 65 san. Az 1. ábra a találmány szerinti be­delet 2. §-a értelmében a volt cseh-szlovák sza-

Next

/
Thumbnails
Contents