129868. lajstromszámú szabadalom • Berendezés a háncsnak főzött növényszárakról, mint pl. csalán- és kenderszárakról fecskendezés útján való leválasztására

2 12986 8. rendezés vázlatos oldalnézete, a 2. ábra az 1. ábra egy részletét ábrázolja. A betű­jelzések a szabadalmi igénypontokba csak a kiviteli példa könnyebb érthetősége ked-5 véért vétettek fel. Az —a— szekrényekből, melyeket pl. úgy, mint a törzszabadalomnál, nem áb­rázolt páternoszter-mű emel, az —e— szá­rakat a —d— ujjak egy —h1 — fémszita-10 hevederpályára tolják. Ez a pálya a —g — görgős rostély-pálya előtt elrendezett —y— nagy vezetőhengeren át futó, —H— fém­szita-heviedernek egy része és a —h3 —sza­kaszon lefelé lejt, úgyhogy a —-h2 — fém-15 szita-heveder a —g— rostélypályától na­gyobb távolságra kerül. A —H— fémszi­laheveder az —y— vezetőbengeren kívül, az —r1 , r 2 és r 3 — vezetőhengereken fut. A —r2 és r 3 — hengerek a —H— hevedert 20 lC gy — W S w 2 — kalanderhengerpár elölt ve­zetik el. A —h1 — hevederszakaszra került szárak nem haladhatnak át nyugodtan a —j1 — fecskendező szakaszon, meri a —h1 — heveder alatt emelőeszközök van-25 nak; ezek, mint pl. a 2. ábra nagyobb léptékben mulatja, középen forgathatóan ágyazott és végeiken egy-egy —n— gör­gőt hordozó —m— emelőkből állnak. Az 1. ábrán látható, hogy több ilyen 30 —m— emelő van a —h1 — pálya mentén és, amint az emelők forgása közben egy­egy —n— görgő a —H— fémszitaheve­derhez ér, azt megemeli és aztán újra le­süllyeszti. 35 A —h1 — fémszita-hevederpályára lera­kott háncskölegek azon párhuzamosan fe­küsznek. A szárakon most már csak háncsma­radékok lehetnek. Ezeket a —g— görgős 40 pálya fölötti —j2 — fecskendezőberendezés lefecskendezi és a —g— görgők közti ré­seken át a —h2 — szitaheveder-pályára jut­tatja, melyen már hosszirányban párhu­zamosan fekvő háncskötegek vannak. 45 Az —y— henger utáni —h3 — szakasz lejtőssége folytán a —h1 — pálya végén a szárak a rövid, mintegy 15 cones da­rabon elülső végeikkel a levegőben álla­jyyak és iazután mennek át a görgős sza-50 kaszra. Elvezetendő szárak pályájának megtöré­se, lazok szabaddátétele végett önmagá­ban ismeretes. A fecskendezés előnyösen, mind hossz-, mind harántirányban megy végbe. 55 Miután a —j2 — fecskendezés behatására a szárak utolsó háncsmaradékai is levál­tak, a szárak —.v1 , v 2 — szállítóhevederek közé kerülnek és eltávolíttatnak. • A —h2 — pályán vezetett és a fémszita- 60 hevederre tapadó háncs az —r2 , r 3 — veze­tőhengerek közt éri el a —w1 — és —w 2 -­kalanderhengereket, ahol nyomás alá ke­rül. A háncsnak a f émszita-bevedertől való 65 elválasztása céljából az —r2 , r 3 — veze­tőhengerek közt még fecskendező-szerke­zetet is lehet alkalmazni, célszerűbb azon­ban levegőt keresztülfuvatni. Szabadalmi igények: 70 1. A 127311. számú törzsszabadalom 1., 2. vagy 3. igénypontja szerinti berendezés foganatosítási alakja, a háncsnak főzött növényszárakról, mint pl. csalán- és kenderszárakról fecskendezés útján való 75 leválasztására, amelyre jellemző, hogy a görgős pálya elé mozgófelületű, ászá­rakat hozzávezető pálya van iktatva. 2. Az 1. igénypont szerinti berendezés fo­ganatosítási alakja, amelyre jellemző, 8° ugyanaz a (II) mozgóheveder, mely a görgős pálya alatt halad el, alkotja ia görgős pálya elé iktatott mozgófelüleiű (h1) hozzávezető pályát. 3. Az 1. vagy .2. igénypont szerinti béren-85 dezés foganatosítási alakja, amelyre jel­lemző, hogy a hozzávezető pálya kb. ugyanolyan hosszú, mint a görgős pálya, lés ugyancsak fecskendező berendezésiek alatt fut. 90 4. Az 1—3. igénypontok szerinti berende­zés foganatosítási alakja, amelyre jellem­ző, hogy a szállító pálya alatt helyen­ként emelőszerkezetiek vannak. 5. A 4. igénypont szerinli berendezés foga- 95 natosítási alakja, amelyre jellemző, hogy ezek az emelőszerkezetek forgó emelők­ből 'állanak, melyek szabad, esetleg (n) görgőkkel ellátott végei alulról emelik a szitahevedert. 10° G. Az 1—5. igénypontok bármelyike sze­rinti berendezés foganatosítási alakja, amelyre jellemző, hogy a görgős pályára való átmenetnél a szitaheveder lefelé megtörve a görgős pályától távolabb- 105 fekvő (h2 ) felfogópályába megy át. 1 rajzlap melléklettel. Felelős kiadó: <lr. ladoméri SZMERTNIK ISTVÁN m. itir. szab. bíró. ,JÖV ö" Nyomdaszövetkezet. Budapest. TX.. Eptel-u. 17. Tel.: 182-278 — Fel. vez.: Bárányi .Tózseí

Next

/
Thumbnails
Contents