129745. lajstromszámú szabadalom • Eljárás paraffin előállítására szénoxid-hidrogén-elegyek szintetizálása útján

Megjelent 1942. évi június hó lSnéin. MAGYAR KIRÁLYI QgBQm SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 129745. szám. IV/h/í. (Xl/b.) osztály. — K. 15422. alapszám. Eljárás parafíii előállítására szé'noxiíl-hhirogén-*l«gy, a , k : szintetizálása útján. N. V. Internationale Kooíwaterstoffen Synthese Maatschappíj (International Hydrocarbon Synthesis Company) cég, Hága, mint a Rnhrchemie A. G. cég, Oberhausen-Holten, jogutódja. A bejelentés napja: 1941. évi március hő 19. — Német országi elsőbbsége: 19431. évi január hó 5. (a 620/1940. M. E. sz. rendelet alapján.) A találmány eljárás nagyrészben pára­f inból álló szénhidrogének előállítására szénoxid-'liidrogén-elegyek szintelizáiása út­ján. 5 Ismeretes már parafin 'előállítása cél­jából az említett szintézisnek kicsapással kapott koballkatalizálorok segélyével, me­lyek pl. akliválorként tóriumoxidot ós hor­dozóként kovaföldel tartalmaznak, 5—50 10 'atmoszférás nyomíásokon való foganatosí­tása. Ekkor 'a legkedvezőbb cselben az átalakulási termékek 40—50 súlyszázalékát kaptuk parafin alakjában. Habár a parafin műszakilag nein telje-15 sen meghatározott fogalom, azon,' e be­jelenlés leírásában és igénypontjaiban va­lamennyi 820 C° felett forró,a szintézisnél kapott alifás szénhidrogént értjük. A parafinszintézishez eddig használt ka-20 talizátorok kobalttartalma általában kb. 60—100 g kobaltot tett a katalizátormassza minden literére, míg a katalizátornak kb. 100 súlyrész kobaltra kb. 100—250 súlyrész kovaföldet tartalmaztak. 25 Javasolták már azt is, hogy a szénhi­drogénszintézisnél a kataliZjátormassza lite­rére több mint 100 gramm kobaltot alkal­mazzanak. Azt találtuk, hogy szén hidrogéneknek 30 szinoxid-hidrogén-elcgyekből szintézis út­ján való előállításánál nagyértékű parafi­nokat különösen nagy mértékben tartal­mazó termékeket kaphatunk, ha 5 és 50 atmoszféra közötti nyomáson dolgozva, oly katalizátort alkalmazunk, amely egy hor- 35 dozó mellett a katalizátormassza literére legalább 200 g kobaltot és akliválorként a jelenlevő kobalt súlyára számított 5 és 25% közötti súlymiennyiségben, kötött alak­ban mangánt, tartalmaz és amelynek elő- 40 állításakor közbenső termékként megfelelő sóoldatokból kobal Ivegyüleleket csaptunk ki. Célszerűen olyan katalizátorokat alkal­mazunk, melyek hordozón kívül a kata- 45 lizátormassza literére legalább 300 g ko­baltot, pl. 400, 500, 700, 1000 g-ot' vagy még több kobaltot, tartalmaznak. A mangán e katalizálorokban célszerűen valamely oxigén vegyület alakjában, pl. 50 oxidként, van jelen. A találmány szerint alkalmazásra kerülő nagy kobalttartalom következtében a ka­talizátor kevesebb hordozóianyagot tartal­maz, mint a szintézis céljaira szokásos ko- 55 hal t-ka talizátorok. Kovaföldnek hordozó­ként való alkalmazásánál abból általában 10 és 20 súlyrész közötti mennyiséget al­kalmazunk, 100 súlyrész koballra. Kova­földön kívül azbeszt és hasonló szilikátok É0 is alkalmasak hordozóként. A katalizátor előállításánál a kobaltot és mangánt célszerűen oly nitrátoldatból csapjuk ki, amely literenként 40—60 g ko­baltot, illetve mangánt tartalmaz; a ko- 65 balt- és mangánvegyületek kicsapása a

Next

/
Thumbnails
Contents