129745. lajstromszámú szabadalom • Eljárás paraffin előállítására szénoxid-hidrogén-elegyek szintetizálása útján

2 129745. megfelelő sóoldatokból előnyösen közösen történik. A kicsapást pl. alkalikarbonát­oldalokkal, különösen olyan szódaoldat se­gélyével foganatosíthatjuk, amely kb. 80 g 5 nátriumkarbonátot tartalmaz literenként. A kicsapásnál rendszerint 95 C° feletti hő­mérsékleteket alkalmazunk; a kicsapást célszerűen 3 pierc időn belüli időtartam alatt hajtjuk végre. A hordozót célszerűen 10 röglön ,a kicsapás után adagoljuk. A ki­csapott masszát azután leválasztjuk, mos­suk ós szárítjuk. Az így kapott masszát ezután redukálás­nak véljük alá. Ezt pl. 320 és 420 C° kö-15 zötti hőmérsékleteken foganatosítjuk, hi­drogénnel vagy hidrogén-iiiSrogénelegyek­kel, amelyek pl. 70 térfogatszázalék H2 -t és 30 térfogatszázalék N? -t tartalmaznak. Redukálás után a katalizátorokat a szin-20 téziskemencébe vihetjük. A katalizátort, betöltés előtt, adott esetben parafinnal, ni­trogénné] vagy szénsavval itathatjuk, me­lyek közül az utolsó helyen megnevezett gáz a legkedvezőbb. 25 Szintéziskemencekénl a lúlnyomáson-lör­ténő szénoxidtiidrogérezéshez alkalmas ké­szülékeket li aszná Ihat j nk, pl. olyanokat, melyeknél megfelelő híílőanyagokkal' üzemben [ariolt hűlőcsőrendszer van el-30 rendezve. A. katalizátorok élettartama általában kb. 5—6 hónap és a szintézisnél alkalmazott nyom ás! ól meglehel ősén független. Sziníézisgázként oly gázelegyet alkalma-35 znnk, amely H,-l, CO-I és adolí esetijén kö­zömbös gázokat (N2 , GO„, Cdí, L ) tartalmaz. A. Cö/H2 viszony célszerűen 1:1,8—1:2,2 közölt legyen, legcélszerűbb az 1:2 viszony. Használatos gázösszelélel pl. olyan, amely-40 nél a gáz kb. 53 lérfoga[százalék H2 -t 27 térfogatszázalék CO-t és 20 térfogatszáza­lék közömbös gázokai [arlalmaz. Az új, igen nagyrészben kobaltból, ke­vés kovaföldből és mangánvegyüleleknek 45 feni ismertetett hozagából álló katalizáto­rok teljesítőképessége rendkívül nagy. E katalizátorok páráimban dús szénhidrogén­elegyek előállítására lényegesen alkalma­sabbak, mini az eddig ezen a területen is-50 mertetett katalizátorok. Ez mindenekelőtt abból a tényből tűnik ki, hogy e katali­torokkal a CO/fl, gázelcgynek igen ala­csony rcakciőhőmérsékleleknél való nagy­mértékű átalakítását lehet elérni. Már 170 55 C° alatt, pl. 160 és 165 C° között oly szin­tézisgáznál, amely pl. 1 térfogatrész szén­oxidra 2 lérfogatrész hidrogént tartalmaz, e katalizátorokkal a CO-átalakulás szoká­sos mértékét érjük el. A szintézisnél al­kalmazásra kerülő hőmérsékletek a talál- 60 mány szerinti eljárásnál célszerűen 169 és 185 C° közöttiek. A találmány szerinti katalizátorok sajá­tos aktivitása és az alacsony átalakulási hőinérséklelek következtében általálian cd- 65 dig még el nem ért parafinkiLermelést ka­punk és kb. 70—8()o/o parafinlarlalmú ter­mékeket érhetünk el. A szintézist úgy vezethetjük, hogy a ke­letkező parafin önműködőién kicsepeg a 70 katalizátorból. A kapott parafinnak általában különösen nagyértékű tulajdonságai vannak. Az ed­digi mim kam óiddal ellentétben a találmány szerinti új katalizátorok segélyével, a pa- 75 ni fin t rendszerint messzemenően legna­gyobb molekulájú szénhidrogének alakjá­ban kapjuk. Ha a keletkező összparafint dieszlillálás útján olv részekre különítjük el, melyek 320 és 460 C° közöli és 460 80 C° fölött forrnak, úgy az új katalizátor pl. a cseppfolyós termékek 50 00<yo-áig" [erjedő mennyiségében azokat 460 C° fö­lött forró parafin alakjában szolgáltatja, míg az eddig isineríelell ka la lizá Sorokkal a 85 cseppfolyós [ermékek csupán 30o/o-ig ter­jedő mennyiségükben álllak magas forr­po'jitú parafinból. Regenerálás végett a kalalizálorokat ál­talában újbóli kicsapás úlján dolgozzuk 90 fel. Ami a gázveziolést illeli, célszerűen: egyenes álvezetéssel dolgozunk, azonban fokozatos vagy körfolyaméi szinlézisl is al­kalmazhatunk. Alanl iákban a találmány szerinti eljárás 95 néhány gyakoriali foganatos!tási módját példák kapcsán közelebbről ismertetjük. 1. példa. Katalizálorelőállítási közbenső termékel, amely 100 rész Co-ből és 15 rész Mn-ből, íoo karbonáljaik alakjában, állt és 12,5 rész, savval tisztított és pörköli kovaföldel tar­talmazóit, a köveSkező módon állíloltunk elő: 25 g Co-t és 3,75 g Mn-t nilrálok alak- io5 jában 500 cm3 vízben oldottunk és forrásig hevítettünk. A forrásban levő oldathoz, igen erős kavarás közben, olyan, ugyan­csak forrásig hevített szódaoldatot, mely 750 cm3 vízben 61 g szódát tartalmazott, no vittünk be. Azonnal a kicsapás után kb. 3,5 g, savval tisztított és pörkölt kovaföldel", kevertünk be a csapadékba. A csapadé-

Next

/
Thumbnails
Contents