129607. lajstromszámú szabadalom • Berendezés textilanyagok kikészítésére

Megjelent 1942. évi május hó l5-6n. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEIRAS 129607. szám. XlV/e- osztály. — K. 15487. alapiszám. Berendezés texlilanvagok kikészítésére. Kremer Béla kötszövősegéd, Budapest. A bejelentés napja: 1941. évi május hó 5. A találmány berendezés textilanyagok kikészítésére, mégpedig szárítására és nyúj­tására. A. berendezés forgólengelyne erősített 5 löbbküllős, azonos kialakítású lartószer­vekből és e tarlószervek küllőinek végé­re erősített tengelyirányú hosszgerendák­ból áll, amely utóbbiaknak két-két geren­dát áthidaló összekölőlécek falvételére több, 10 célszerűen egyenletes elosztású kivágásuk van. A rajz a találmány szerinti berende­zés kiviteli példáját mutatja. A rajzon az 1. ábra a berendezés elölnézete, a 15 2. ábra annak oldalnézete, a 8. ábra egy-egy küllő és gerenda össze­kötését szemlélteti metszetben, nagyított léptékben és a 4. és 5. ábra. a gerenda és az összekötő-20 lécek kapcsolatát mutatja oldal- és felül­nézetben, ugyancsak nagyított léptékben. Az 1 csapágyakban a letszósszerinli mó­don hajtható 2 forgőtengely van ágyazva. A forgó tengelyre, pl. a két szélén és a kö-25 zép felé két-két 3 küllőagy van felékéivé, amelyek pl. hat-hat 4 küllőt hordanak. A küllők végére az U-alakú 5 kengyelek van­nak, pl. hegesztéssel ráerősítve. A kengye­lekbe a 7 hosszgerendák vannak befektet-30 ve és ott célszerűen az átmenő 6 csava­rokkal megér ősi Ive. A 7 gerendákba kétoldalt, célszerűen egyenletes elosztásban, a 8 hornyok van­nak bevágva, amelyekbe a 9 összekötőlécek! 35 10 csapjai illeszthetők. A hornyokba il­lesztett összekölőlécek, például a 11 toló­releszekkel rögzíthetők, amelyeknek veze­tése a lécekre van erősítve és nyelve a gerendák megfelelő palásaiba tolható. A gerendáknak szög alatt álló, háztelőszerű 40 felső lapjaik vannak, amelyek a gerendákba illesztett léoek felső lapjaival, közös síkokat alkotnak. Mind a lécek, mind a gerendák felső lapjaiba 12 szögek vannak beeresztve. A berendezés használatánál a tengelyre 45 merőleges két síkban, pl. —a— és —1»— helyen, hat-hat 9 összekötőlécet a gerendák megfelelő 8 hornyaiba helyezünk úgy, hogy a két sík közötti távolság, amelyet fesztávolságnak nevezhetünk, a kikészí- 50 tendő áru szélességénél valamivel nagyobb legyen, majd a léceket a hornyokban rög­zítjük. Ezután a kikészítendő nedves áru két szélét a hatszögben elhelyezett két léc­sorozat szögeire rendszerint több rétegben 55 ráhúzzuk úgy, hogy az áru jól kiteszüljön. Az áru felvitele után a 2 tengelyt meghajt­juk, amely a ráerősített tarlószerkezet se­gítségével a kifeszített árut forgásba hozza. Az árut addig forgatjuk, amíg az jól kiszá-60 rad. A fesztávolság változtatásával a beren­dezés különböző szélességű áru kikészíté­sére használható. A fesztávolság beállítá­sára elegendő, ha a 7 gerendákon, például 65 mintegy 10—10 cm távolságban alkalma­zunk az összekötőlécek felvételére alkal­mas 8 hornyokat. A találmány szerinti berendezés igen cél­szerű, mert azon egyszerű beállítással kü-70

Next

/
Thumbnails
Contents