129598. lajstromszámú szabadalom • Vasúti járművekhez való alvázkeret

Megjeleni 1942. évi május hó 15-én. MAGTAB KIRÁLYI (JjsÖK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 129598. szám. V/b. osztály. — W. 7155. alapszám. Vasúti járműveikhez való alvázkeret. Vereinigte Westdeutsche Waggonfabriken Aktiengesellschaft, Köln-Deutz. A bejelentés napja: 1941. évi április hó 15. — Némelországi elsőbbsége: 1940. évi április hó 15. Vasúti járművek, különösen nagy terhe­lésű teherkocsik alvázkeretében a középső keretrész tartóinak keresztmetszete az e helyen fellépő nagy erők felvételére sok 5 esetben nem elegendő nagy. Ezért az is­mert alvázkereieknél a veszélyeztetett he­lyeket úgy erősítették meg, hogy a hossz­tartókra e helyeken lemezeket, alakos szelvényű járulékos tartókai, vagy külön 10 gerinclemezeket szcgecselLek vagy hegesz­tetlek; eljártak úgy is, hogy a hossztar­tókat halhas alakjában képezték ki. Ily esetben általában az alvázkeret közepének egyéb részeit is erősebbre méretezlek, 15 Ezek az erősítések azonban a vasúti üzem gazdaságosságát a súlynövekedés miatt hátrányosan befolyásolták. Az ilymódon megerősített .alvázkeretek elcsavarodással szembeni merevsége a "nagymérvű anyag-20 felhasználás ellenére még mindig nem ki­elégítő. Ismeretesek oly alvázkenetek is, ame­lyeknek erősítése végett a keret hossztar­tóit azok alatt elrendezett feszi lőelemek-25 kel látták el, amelyeknek súlya kisebb ugyan, mint az említett tömör erősítéseké, azonban ezek az elemek csak függőleges irányú erőket vesznek fel. Á feszítőele­mekkel ellátott alvázkeretek különös hát-30 ránya az elcsavarodással szembeni merev­ség hiánya. Teherkocsik alvázainak megerősítése vé­gett eljárlak úgy is, hogy az ily kocsik­nál általában alkalmazott és a tengelyveze-35 lékeket hordozó végigmenő tartókat hal­has alakjában képezték ki, vagypedig rács­szerkeze tszerű feszítőelemekkel látták el, a tengely vezetékeket hordozó tartókon be­lül pedig ezenkívül még úgynevezett tér­beli feszi lőszerkezetet is elhelyeztek, hogy 40 ezzel ,az alvázkeretet elcsavarodással szem­ben is merevvé tegyék. Ez esetben még a padozat keretét hordozó konzolokat is a tengely vezetékeket hordozó tartókon kívül rendezték cl. Az ily szerkezelek azonban 45 nagy mértékben megnövelik a kocsi sú­lyát, ami azonban a korszerű könnyű tar­tószerkezelek szerkesztési elveivel és a vas­úti üzem ezzel járó anyagmeglakarílásáva.l és gazdaságosságával nincs összhangban. 50 Hasonlóak a viszonyok, ha a térbeli fe­szítőszerkezetet járulékos merevítő elem­ként függetlenül kiképezett alvázkereten helyezik el és ezenkívül még a keret külső hosszirányú tartóival is összekötik. Az 55 elgondolás ez esetben is az, hogy a térbeli feszítőszerkezet alkalmazása ellenére az ül­közőerők felvétele és a padozat megtá­masztása végett az alvázkerelen belül még külön hossztartókra van szükség. 60 Az ismert szerkezeteknél Léhát az alváz­kenet kívánatos összmerevségének elérése végett az alvázkeretre járulékos erősítése­ket szerellek, amelyekkel azonban a kitű­zött célt csak részben, vagy nagy anyag- 65 felhasználás és ezzel járó nagy mértékű súlynövekedés árán érték el. A találmány szerinti alvázkeret az ismert szerkezetektől alapvetően különbözik, alakja pedig olyan, hogy az elméletillegi 70

Next

/
Thumbnails
Contents