129391. lajstromszámú szabadalom • Berendezés csöves tengeri, magvak, zöldség és gyümölcs szárítására, illetve aszalására

Megjelent 1942. évi április hó 1-én. MAGYAÄ KIBALYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LETRAS 129391. szám. X/a. osztály. - P. 10099. alapszám. Berendezés csöves tengeri, magvak, zöldség és gyümölcs szárítására, illetve aszalására. Putz József esztergályos segéd, Miskolc. A bejelentés napja: 1941. évi jülius hó 22. Az emberi élelmezés céljait szolgáló magvak, zöldség, gyümölcs és az állatok etetésére szükséges takarmány romlatlan állapotban való tárolása nemzetgazdasági 5 szempontból rendkívül fontos. Ezt ia fel­adatot mostanáig nagy arányokban gaz­daságosan és amellett gyorsan nem tud­ták megoldani, úgyhogy kedvező éghaj­latunk biztosította gazdag mag-, gyü-10 mölcs- és zöldség-termésünk számottevő része évről-évre penészedés, rothadás, nyir­kos, nedves! helyen való tárolás következté­ben elpusztult. Különösen a tengeri szakszerű tárolása 15 volt eddig tökéletlen. Köztudomású, hogy a frissen letört csöves tengeri még a leg­kedvezőbb időjárási viszonyok mellett is csiak annyira érik meg, hogy a letörése után hónapokig kell várni a morzsolással, 20 feltéve, hogy a csöves tengeri közben tel­jesen kiszáradt. A tengeri nyers, nedves állapotban iparszerűen, azaz géppel egyál­talában nem vagy csak nagy veszteséggel morzsolható. Ezen a hátrányon olymódon 25 igyekeztek segíbeni, hogy tengeri befogadá­sára alkalmas szárítóberendezéseket épí­tettek. Az! ismert szárítóberendezések a kü­]önleges gyakorlati követelményeknek azon­ban nem felelnek meg, mivel egyrészt a 30 felállításuk és üzemük költséges, másrészt csekély a teljesítményük, illetve hosszú ideig tart a szárítás és így a berendezést nem lehet gazdaságosan kihasználni. Ezt a hátrányt még fokozza az a körülmény, 35 hogy a legtöbb évben a tengerinek arány-40 Manul nagy a nedvességtartalma, úgyhogy a nedvességtartalom elpárologtatásához sok időre van szükség, tehát országos vonat­kozásban a tengeri-termés számottevő ré­sze már nem kerülhet szárítóberendezésbe, elpenészedik, vagy pedig mint zöld ta­karmány kerül fogyasztásra. Tökéletes, gyors, nagyteljesítményű és amellett olcsó és alacsony üzemköltségű szárítóberendezések főként az önellátás 45 megkövetelte tartalékolások biztosítása cél­jából fontosak, mivel a mezőgazdasági ter­mékek számottevő részénél azok romlásá­nak veszélye miatt az érési időszakban indokolatlanul nagy a fogyasztás, holott 50 egyes évek bőséges termésének feleslegét a gyengébb termésű évekre tárolni kellene. A mezőgazdasági termékek meg nem szá­rított állapotban nagyobb távolságra csak körülményesen, nagy költséggel, számot­tevő anyagveszteséggel szállíthatók, mimel­lett la különböző termékek beérési idő­szakai hazánkban egymáshoz oly közel es­nek, hogy a vasúti kocsikban évente el­kerülhetetlenül hiány 'mutatkozik. Silá­nyabb minőségű, tehát csak alacsonyabb áron értékesíthető mezőgazdasági termé­keknek nagyobb távolságokra vasúton való szállítását a magas vasúti költség eleve kizárja, függetlenül attól, hogy korlátolt 65 teljesítőképességű vasúti hálózatunk az idejében való szállítást csak részben tudja megoldani. Ezt a feladatot a találmány szerinti be­rendezés tökéletesen megoldja, amennyi- 70 55 60

Next

/
Thumbnails
Contents