129391. lajstromszámú szabadalom • Berendezés csöves tengeri, magvak, zöldség és gyümölcs szárítására, illetve aszalására

2 1293dl. ben oly nagy ia teljesítménye és oly gyor­san szárít, illetve aszal, hogy a különböző időszakokbian beérő termeteket torlódás nélkül fel tudjia dolgozni, különböző ter-5 mékek, pl. magvak és gyümölcs vagy mag­vak és csöves tengeri vagy magvak és gyü­mölcs vagy magvak és zöldség egyidejűleg száríthatok, .aszalhatok. A találmány szerinti berendezés a tüzelő-10 anyag gazdaságos hihaisználását biztosítja és pl. tengerinél tengeri-csutkával való fű­tést lehetővé teszi, úgyhogy végeredmény­ben la tüzeléshez nem kell külön tüzelő­anyag. 15 A találmány berendezés csöves tengeri, magvak, zöldség és gyümölcs szárítására, illetve aszalására, jellemezve a tüzelőbe­rendezésnek iá rostély feletti részét térköz hagyásával körülvevő, belső lyukgatolt falu 20 köpennyel, — la tüzelőberendezés és ÍV/j azt körülvevő, lyukgalolt falu köpeny kö­zött elrendezett, csavarvonal-alakú, lyuk­gatolt falu csatornával vagy csatornákkal, — :a belső lyukgatolt falu köpenyt térköz 25 hagyásával körülvevő, hőszigetelő anyag­ból, pl. samottból való belső köpennyel, — a belső hőszigetelő köpenyt térköz ha­gyásával körülvevő külső hőszigetelő kö­pennyel, pl. léglálíől való köpennyel és a 30 belső és a külső hőszigetelő köpenyek kö­zöl li légteret felső és alsó térre oszló, el­választó gyííríível. A mellékelt rajz a találmány szerinti berendezés példaképen veti megoldási alak-35 ját vázlatosan mutatja. Az 1. ábra a berendezésnek a 3. ábra A—B vonala mentén vett függélyes metszete és részben nézete. A 2. ábra a 3. ábra C—D vonala mentén 40 veit függélyes metszet és. részben nézet, a vízszintes, gyűrű-alakú, lyukgatolt hord­íelüleLek és a tüzelőberendezést körülvvö csavarvonalalakú, lyukgatolt csatornák .el­hagyás ával. A 45 3. ábra az 1. ábrához tartozó fölülnézel, a tetőszerkezet és az adagolóberendezések elhagyásával. A -1. ábra a légkompresszor és a hozzátar­tozó cisőcsatlakozáisokifelülnézclc. 50 Az előnyösen samottburkolallal körül­vett :—1— tüzelőberendezés alatti zárt —2— térbe (hamuiérbe) a —3— rostély alá a —4— nyíláson át az —5— csövön keresztül ia —21— kompresszorral a be-55 rendezés légteréből a —29— csövön át ki­szívott meleg, nedves levegőt szorítjuk be. Az —=1— tüzelőberendezés felső részében elrendezeti, mindkét végükön nyitott—6— csövek a berendezés belső légterével sza­badon közlekednek és annak levegőjét me- 60 legítik. A —6— csöveket az —1— tüzelő­berendezésen belül a lángok és a gáz­nemű égéstermékek hevítik. Az —1— tü­zelőberendezésnek ia —3— rostély feletti részét térköz hagyásával a hengeralakú 65 —8— lyukgatolt falu köpeny (vagy drót­szövetköpeny) veszi körül. A —8— lyuk­gatolt falu köpenyt térköz hagyásával a belső —9— hőszigetelő-köpeny (pl. samoll­köpeuy) és -utóbbit térköz hagyásával a 70 külső —10— .hőszigetelő köpeny (pl. lég­laköpeny) zárja körül. A —9, 10— köpe­nyek vízszintes metszete kör, négyszög vagy sokszög lehet. A —8— lyukgatolt falu köpeny és a belső —9— hőszigetelő- 75 köpeny közötti —11— teret a kiszerelhető gyűrűalakú —12, 13, 11— rácsfelületek Ví,gy' lynkgaloll, .egymással párhuzamos hordfelülctek egymás fölötti emeletekre osztják. A —12, 13, 14— hordfelülelek több 80 elemből állíthatók össze, úgyhogy külön­külön a1 használati helyzeteikből pillanatok alalt kiszerelhelők. A "—12, 13, 11 hord­felülelek gyümölcs és zöldség szárításánál, aszalásánál kerülnek alkalmazásba. A be- 85 szerelésük, illetve eltávolításuk olymódon történik, hogy a kezelő személy a -15 -ajtó (2., 3. ábrák) nyitása után a -----Ki­búvónyilason át a —1.1— térbe hatol. Csö­ves tengeri szárítása elölt a —12, 13, .1.4— 90 • hord leiülele kel eltávolítjuk (2. ábra). A belső —9— és a külső —10— hőszi­getelő-köpenyek közötti —17— légieret a vízszintes —18— elválaszlógyíírű alsó és felső légtérre «szíja. 95 A külső —10— hőszigetelő-köpenynek a —18-— elvál,asztógyűrű alatti részében a —19— nyílások vannak, amelyek a - 22, 23 — -csövek útján a —21— légkompresszor nyomói-erével állanak összeköttetésben. A íoo —21 légkompresszorral a —17— légtér­nek a —18— elválasztógyíírű alatti részébe levegőt szorítunk. A belső —9— hőszigete­lő-köpeny —20— nyílásain át ez a beszo­rított és a —9, 10— hőszigetelő-köpenyek 105 falaival való érintkezés következtében elő­melegített levegő a —11-- légtérbe jut. A hirtelen kereszlmetszelnövekedési következ­tében a légáramlás sebessége a—11— lég­térben csökken. A —11— légtérben felfelé no - haladó előmelegített levegő az 'ott .elhe­lyezett árut hatásosan szárítja. A kúpalakú külső —21— tető a külső —10— hőszigetelő-köpeny felső peremén

Next

/
Thumbnails
Contents