129385. lajstromszámú szabadalom • Cinkötvözetekből hengerlés és/vagy húzás útján készült termékek

Megjelent 1942. évi április hó l»ón.' MAGYAR KIRÁLYI '^^^M SZABADALMI- BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 129385. szám. XVI/c. osztály. — M. 11923. alapszám. Cinkötvözetekből hengerlés és vagy hú/ás útján készült termekeik. Metallgesellschaft Aktiengesellschaft, Frankfurt á/M. A bejelentés napja: 1841. évi február hó 1. — Németországi elsőbbsége: 1940. évi február hó 1. A találmány cinkölv özetekből hengerlés és/vagy húzás, tehát képlékeny alakítás útján készült termék. Az iparban mindez­ideig alkalmazott, deformálással alakítható 5 finomciinkötyözetek fő ötvöző elemei az alumínium, a réz és a magnézium. E cink­ötvözetek általában két csoportba osztha­tók. Az egyik csoportba tartoznak azok, amelyek 0,5<yo-nál kevesebb alumíniumot 10 és körülbelül 4°/o rezet tartalmaznak. A másik csoportban a legalább 3,5 o/o alumí­niumot és 4 o/o-ig terjiedő mennyiségben re­zet tartalmazó finomcink ötvözetek vannak. A m,agnéziumtartalom mindkét esetben né-15 hány század százalék. Az ily összetételű finomcinkötvözetek szilárdsága viszonylag nagy és 60 kg/mm2 -t is elérhet, képlékeny, tehát forgácsolás nélküli alakíthatóságük! ennek megfelelően kisebb. Alkalmaztak oly 2o ötvözeteket is, amelyek az említett hatá­rok között tartalmaztak alumíniumot és rezet, amelyek azonban az alakíthatóság növelése végett magnéziummentesek vol­tak. Az ily ötvözetek alakíthatósága azon-25 ban még nem elegendő ahhoz, hogy azok­ból például többszörös húzógépekén, to­vábbi intézkedések nélkül, huzalokat ál­lítsunk elő, minthogy ez anyagok az egyes szúrások alkalmával csjak kis keresztmet­szetcsökkenést bírnak el. 30 Kívánatosak voltak ezért oly cinkötvöze­tek, amelyek nemcsak jó fizikai és mecha­nikai tulajdonságokkal rendelkeznek, ha­nem nagymértékben alakíthatók is és kü-35 lönösen huzaloknak hengerlés és húzás út­ján való előállítására alkalmasak, villamos vezetőképességük pedig a cinkari la hatá­rok között n lehető legnagyobb. Megállapítottuk, hogy az előbbiekben is­merteién fellételek kielégíthetők. Cink- 40 ötvözetekből hengerelés és'vagy húzás út­ján előállítandó termékek, különösen bá­dogok, fóliák és, huzalok készítésére ezért a találmány értelmében oly ötvözeteket alkalmazunk, amelyek 0,2—1,0o/0 alumí- 45 niumot, 0,2—1,00/0 rezet, maradékban cin­ket és egyenként 0,l<y0 -nál kevesebb ónt, ólmot és kadmiumot tartalmaznak. A ta­lálmány szerinti termékeket tehát oly cink­ötvözetekből készítjük, amelyek alumí- 50 hiúm- és réztartalma egyaránt kicsiny és amelyek magnéziummentesek. Megállapí­tottuk, hogy a találmány szerinti termékek készítéséhez használt cinkötvözetek szi­lárdságok ellenére képlékeny hideg alaki- 55 tásnak jól alávethet ők, úgyhogy huzalhú­zás alkalmával szúrásonként 30o/o-os ke­resztmetszetcsökkentést is alkalmazhatunk. Meglepetésiszerűen kitűnt továbbá, hogy a találmány szerinti tárgyak készítéséhez; 60 használt ötvözetek tartós folyási határa az ötvöző elemek kis százalékos mennyiségié ellenére magasabb, mint a nagyobb alu­minium- és réztartalmú magnéziummen-­tes cink ötvözeteké. A találmány szerinti 65 termékek előállításához alkalmazott ötvö­zetek' villamos vezetőképessége körülbelül m 16,3—17 -2. tehát megfelel az öt-Ohm . mm " vözetlen cink vezetőképességének. Ez öt- 70

Next

/
Thumbnails
Contents