129385. lajstromszámú szabadalom • Cinkötvözetekből hengerlés és/vagy húzás útján készült termékek

2 120381 vözetek előnyé továbbá, hogy finom szemcséjűek és szemcsedurvulásra rekris­tallizációs feltételek közt sem hajlamosak, tehát a villamos vezetékekhez használt 5 anyaggal szemben támasztott követelmé­nyeknek megfelelnek. A találmány szerinti termékek készíté­séhez használt cinkötvözetek önmagukban •ismeretesek ugyan, amennyiben 0,5% alu-10 míniumot és 0,5o/0 rezet tartalmazó cink­ötvözetet alkalmaztak már alakos szelvé­nyű sajtolt darabok előállítására, ebből azonban nem lehetett következtetni arra, hogy azok' a találmány szerinti termékek 15 készítésérc is alkalmasak. A" .találmány szerinti termékek készíté­sére pékiául 0,8o/o alumíniumot és 0,4°/o re­zet tartalmazó cinkötvözetet alkalmaztunk1 , amely, .különösen többszörös húzógépen, 20 huzalokká könnyen feldolgozható. Ez öt­vözetből, például 1,6 mm átmérőjű hu­zalt úgy állítottunk elő, hogy 5,5 mm át­mérőjű szálat hét szúrással közbenső lá­gyítás nélkül 1,60 mm átmérőre húztunk 25 le. A vezetőképesség növelése végett a hu­zalt 95 C°-on több órán át izzítottunk. Szi­lárdsága ez állapotban körülbelül 22 kg/mm2 , nyúlása 30—40«/o, a DVM-szerinti tartós folyási határa az ötvözetlen cinké­nek körülbelül ötszöröse volt. Villamos ve- 30 zíetőképességeként 16,9 „. — 2-t mér-0 Ohm .mm tünk. A huzalok hengerelés vagy sajtolás, majd mindkét esetben alkalmazott húzás 35 útján egyaránt előőállíthatók. Az ötvözetek, mint már említettük, bá­dogokká és fóliákká való feldolgozásra is alkalmasak. Szabadalmi igénypontok: 40 1. Eljárás hengereléssel és/vagy húzással készült termék, különösen bádog, fólia és huzal előállítására, melyre jellemző, hogy 0,2—1,00/0 alumínium, 0,2—1,0 <y0 réz ós a maradékban egyenként 0,010/0- 45 mái kevesebb ónt, ólmot és kadmiumot tartahniazó cink alkotta cinkötvözetet al­kalmazunk. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárással ké­szült termék, melyre jellemző, hogy 0,2— 50 1,00/0 aluminium, 0,2—1,00/0 réz, a mara­dékban pedig egyenként 0,01«/o-nál keve­sebb ónt, ólmot ós kadmiumot tartal­mazó cink alkotta cinkölvözetből van. "" Felelős kiadó: dr. ladoméri SZMERTNIK ISTVÁN m. kir. szab, birő. ^ ,i3 ÖVfi" Nyomdaszövetkezet, Budapest, IX., firkel-u. 17. Tel.: 182-278 — Fel. vez.: Bárányi József

Next

/
Thumbnails
Contents