129333. lajstromszámú szabadalom • Készülék mozgatható repülőgéprészek előállítására, különösen repülőgépek kormányzásához

Megjelent 1942. évi április hó 1-én. __ MAGYAR KIRÁLYI <JBBK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 129333. szám V/h. osztály. — A. 4509. alapszám. Készülék mozgatható repülőgéprészek előállítására, különösen repülőgépek kormányzásához. Arado-Flugzeugwerke G.m.b.H. cég, Potsdam. A bejelentés napjta: 1941. évi június hó 14. — Németországi elsőbbsége: 1940. évi június hó" 15. A találmány készülék mozgatható repülő­géprészeknek az elállítási mozgásokat léte­sítő segéderőkkel való elállítására, külö­nösen repülőgépkormányok elállítására. 5 Az ismert elállítókészülékeknek, ame­lyeknél az elállító erőket kézzel létesítet­ték, az a hátrányuk van, hogy az elállító erők a szerkezeti részek növekedtével és — az áramlással terhelt részek esetében — 10 a repülőgépsebesség növekedtével is, nő­nek. Az elállító erők ezért, különösen nagy repülőgépek esetében, a repülőgépvezető testi erejét hosszabb idő tartamára túl­haladnák. E hátrány elkerülésére már al-15 kalmaztak repülőgéprészek elállítására se­gédeszközöket, mint például az úgynevezett Flettner-kormányokat, vagy a kormányon levő kiegyenlítő tömegeket, amelyek a kor­mány kilengetését megkönnyítik. Mindezek 20 a segédeszközök azonban megnövelik a ki­lengetendő részek méretét és súlyát. Az ismert állítókészülékeknek továbbá, különösen nagy repülőgépek esetében, az a hátrányuk van, hogy viszonylag hosszú 25 átvivőrudazat következtében az átvitelben játékok keletkeznek, úgyhogy a kormány­kilengések, különösen az átvivőrudazat hosszabb használata és kopása esetén, nem felelnek már meg pontosan a kézzel mü-30 ködtetett vezérlőszerv elállítási szögének. E hátrányok kiküszöbölésére használtak már hidraulikus segédeszközöket a szer­kezeti részek vezérlésére, mely segédeszkö­zök azonban nagy súlyukon kívül azzal 35 a h'álránnyal is járnak, hogy harci repülő­gépeknél egy hidraulikus vezérlővezeték megsérülése rendszerint az egész vezérlő­berendezést, mely például valamennyi kor­mányfelületre hat, megbénítja. Repülőgépkormányzás esetében a talál- 40 mány szerint mind e hátrányokat azáltal küszöböljük ki, hogy a kézzel elállítandó vezérlőszervet egy villamos potencióméte­res távvezérlés elállítható adórészével köt­jük össze, amely berendezés vevőrésze a 45 hozzátartozó kormánykilengést létesítő villamos segéderőt és egy, a kormánnyal összekötött elállítható potenciómétertagot tartalmaz, amely a segéderőt a kormány­kilengés korlátozása céljából befolyásolja 50 és hogy a kézi vezérlőszervre egy, a kor­mánykilengéstől függő erőforrás hat, amely a vezérlőszervet nyugalmi helyzetébe igyekszik vinni. A potencióméteres távvezérlés lényegé- 55 ben egy hídkapcsólásból állhat, amelyben egy potenciómétertekercs egy hídágat al­kot és az elállítható potenciómétertagok a villamos segéderők szabályozókészülékével együtt a híd átlós ágában vannak, mímel- 60 lett a szabályozókészülék a villamos se­géderő gerjesztését, illetve táplálását be­folyásolja, illetve idézi elő', mindaddig, amíg az elállítható potencióméteres adó­rész helyzete és az elállítható potenció- 65 méteres vevőrész helyzete közötti különb­ség folytán, a híd egyensúlya többé-ke­vésbbé meg van zavarva. A találmány ilymódon elsőízben haszno­sítja a fenti fajtájú távvezérlést a repülő- 70

Next

/
Thumbnails
Contents