129333. lajstromszámú szabadalom • Készülék mozgatható repülőgéprészek előállítására, különösen repülőgépek kormányzásához

129 gépépítésben és minden további nélkül le­hetővé teszi annak olyan kialakítását, amelynél egy vezeték megsérülése nem jár az egész vezérlőberendezés megbénulásá-5 val. Az új vezérlés az eddigi hidraulikus távvezérlésekkel szemben még kis súlyával is kitűnik. Ellentétben tengeri hajók kormánygépei­nek hasonló távvezérléseivel, a találmány 10 szerint gondoskodunk arról, hogy a kézi vezérlőszerv elállítási mozgása ellenében mindig egy, a kormánykilengéstől függő erő hasson, amely előnyösen a kormány­kilengés növekedtével és/vagy a torlónyo-15 más (»Staudruck«), illetőleg a repülőgép­sebesség növekedtével szintén növekszik. A vezérlőszervnek ellenerővel való terhe­lése éppen repülőgép kormányzásánál fon­tos, hogy a repülőgépvezető érezze a kor-20 mánykilengés nagyságát és előnyösen a kormány terhelésének nagyságát is. Az előnyös módon a kézi vezérlőszervet terhelő torlónyomás következtében a re­pülőgépvezető érzi azt is, hogy többé vagy 25 kevésbbé nagy sebességgel repül és ennek megfelelően kisebb kormánykilengésre van szüksége, mint kisebb repülőgépsebességek­nél. A kézi vezérlőszerv célszerűen a szoká-30 sos módon két tengely körül lehet lenget­hető, mely esetben mindegyik lengési ten­gelyhez egy-egy potenciáméteres távvezér­lés tartozik, amelyek mindegyike egyj egy vezérlőművelet céljára, például a szokásos 35 módon a magassági kormány és a csűrő­kormány kilengetésére, való. Mindegyik lengési tengelyhez ebben az esetben egy, a kormánykilengéslől függő és előnyösen a kormánykilengés nagyságától és/vagy a 40 lorlónyomástól befolyásolt erőforrás is tar­tozik. A kézi vezérlőszervnek előnyösen még egy járulékos harmiadik elállítási lehe­tősége is van, amelyhez szintén egy poten­ciáméteres távvezérlés ós egy, valamely 45 harmadik vezérlőművelethez, például az oldalkormány-kilengésekhez valói, a kor­mánykilengéstől függő erőforrás tartozik. A kormánykilengések nagyságától való függőséget mindhárom fenti esetben célsze-50 rűen egy megfelelően elrendezett rugóival érjük el, amelynek már a viezérlőszerv nyu­galmi helyzetében is bizonyos előfeszítése lehet. Ezt az előfeszítést a találmány egy célszerű foganatosítási alakjánál egy, a tor-55 lenyomással befolyásolt készülék befolyá­solhatja, vagypedig a torlónyomással be­folyásolt készülék hathat a rúgó helyett 3 3. közvetlenül a vezérlőszervre olyképen, hogy ennek elállítási mozgásakor egy, a vezérlőszervet a nyugalmi helyzetbe visz- 60 szavivő erő lépjen fel. A potencióméteres távvezérlést a talál­mány szerint nemcsak a kormányfelületek, hanem más szerkezeti részek elállítására, például a repülőgépen elrendezett lőfegy- 65 verek vezérlésére vagy kitolható repülő­géprészek, mint például a segédszárnyak (Fowler), fékszárnyak vagy futóművek ki­es behúzására használhatjuk. Ha kívánat tos, például futóművek vagy lőfegyverek 70 vezérlése esetében, nem gondoskodunk a kézi vezérlőszervet a kiindulási helyzetbe visszavivő berendezésről; fékszárnyak vagy egyéb segédszárnyak esetén viszont elő­nyös lehet a kézi vezérlőszervnek a torló- 75 nyomás általi terhelése, hogy ez, a kézi vezérlőszerv útján, éreztesse a repülőgép­vezetővel azt a veszélyt, amely a kitol­ható részeknek túlnagy torlónyomás mel­letti kitolásával jár. • 80 A csatolt rajz a találmány egy foganalo­sítási példáját mulatja vázlatosan. Az 1. ábra vázlatos távlati képben a vezérlő­szerkezetet, a 2. ábra pedig a szerkezeti részeket elő- 85 állító villamos berendezés kapcsolását mu­tatja. A vezérlőszerv (jelen példánál a repülő­gép kormánya) három tengely körül moz­gathatóan van kialakítva. Az —1— rész 90 —2— fogantyút hord, amely például vil­laszerűén van kialakítva. Az —1— rész a csapágyként kialakított —3— csőben for­gathatóan van ágyazva és vele szilárdan összekötött —4— nyúlvánnyal van ellátva, 95 amelyhez 5 rúgó csatlakozik. E rúgó egy lengethet ően ágyazottja —ß— karhoz csuk­lózott —7— emelőkarhoz van erősítve, amelynek szabad vége a —9— henger —8— dugattyújával áll összeköttetésben. 100 Ez |a henger —10— kar után van a —3— csőre erősítve. A —3— csővel ezenkívül —12— ház van összekötve, amelyet a ve­zéri őszerv —1— része elfordulásakor nem visz magával. 105 A A'ezérlőszerv —11— tengelye szintén mereven van összekötve a —3— csővel és a —13— csapágyakban van forgathatóan ágyazva. A —3— csőnek vele szilárdan ösz­szekötött —14— nyúlványa van, amely n0 —15— rugóval van összekötve. E rúgó egy, a —IG— karhoz lengethetően erősített —17— emelőkarhoz csatlakozik, amelynek szabad vége a —19— henger - 18— du-

Next

/
Thumbnails
Contents