129221. lajstromszámú szabadalom • Szabályozó- és szinkronizáló berendezés távolbalátó-vevőkészülékekhez

Megjelent 1942. évi március hó 2-án. • MAGTAR KIRÁLYI (^HBK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 129221. szám. VII/j. osztály. — H. 10859. alapszám. Szabályozó- és szinkronizálóberendezés távolbalátó-vevőkészülékekhez. Hazeltine Corporation cég, Jersey City, mint Freeman Robert Lee fhishingi lakos jogutódja. A bejelentés napja: 1940. évi március hó 6. — A. E. Á.-beli elsőbbsége; 1939. évi március hó 15. A találmány távolbalátó-vevőkészülékek­re és különösen a távolbalátó-hordozóhul­lám demodulálására való oly javított be­rendezésre vonatkozik, amely a hordozó-5 hullámból a különféle modulációs össze­tevőket, pl. a fekete-értékszint megállapí­tására, külön szinkranizálóimpiílzusok elő­állítására és a vevőberendezés erősítésének önműködő szabályozására való összetevő-10 ket vezeti le. A távolbalátás mai gyakorlati megoldá­sánál az átvitt jelnek hordozóhulláma van, melyet a sorfutási idő alatt nagyfrekven­ciájú és egyanáramú összetevők modulál-15 nak. Az első a képelemek különböző vilá­gosságértékeit viszi át, a második pedig a, közepes képvilágosságot reprodukálja. A visszafutási idő alatt a hordozóhullámnak nincsen fénymodulációja; a visszafutás 20 egyik része alatt az amplitúdója az átvitt képben a feketéhez meghatározott viszony­ban van, a többi részt szinkronizáló impul^­zusok modulálják, amelyek az egymásra következő sorok és sorszakaszok kezdeteit 25 jellemzik. A szinkronizáló impulzusok am­plitúdói rendszerint a fénymodulációs ösz­szetevők amplitudókörzetén kívül esnek és a fekete-irányban terjednek ki. A vevőkészülékben a letapintó sugara­. 30 kat úgy térítjük el, hogy egv ernyőn pár­huzamos sorok sorozatát járja végig és az ernyőn sorban felvillantja. A vett jel szin­kronizáló összetevőit az eltérítőberendezés olymódon való vezérlésére használják fel, 35 hogy a sugár az adó megfelelő berende­zésével együtt fusson. A katódsugár erős­ségét a vett jel fénymodulációja vezérli, amely a látófrekvenciát és a közepes kép­világosságnak megfelelő feszültségeket tar­talmazza. 40 Valamely távolbalátó-vevőkészüléknek a • következő legfontosabb műveleteket kell elvégeznie: 1. a hordozóhullám demodulálása t, a fénymodulációs összetevők levezetése cél- 45 jából; 2. a sorfrekvenciát és a sorszakaszfre­kvenciát vezérlő szinkronizáló impulzusok elkülönített levezetését a demodulált jel­ből; 50 3. a hordozóhmullám átlagos erősségé­nek megfelelő és a fénymoduiációtól füg­getlen előfeszültség előállítását; 4. e feszültség felhasználását a vevőké­szülék önműködő szabályozására, pl. ön- 55 működő erősítésvezérlésére és a demodu­lált jelnek meghatározott Adlágosság-érték­szintre vonatkoztatott stabilizálására. E műveletek önműködő elvégzésére már különféle módszereket javasoltak. Ezek 60 azonban általában aránylag bonyolultak vagy működésük nem stabil és nem fe­lelnek meg a követelményeknek. A találmány távolbalátó-vevőkészülókre vonatkozik oly távolbalátási jelek vételére, 65 amelyek szinkronizáló összetevőjének a fénymodulációs összetevő amplitudókör­zetén kívül eső amplitúdója van. Egyet­len egyenirányító kör van elrendezve a szinkronkáló összetevők és oly szabályozó- 70

Next

/
Thumbnails
Contents