129221. lajstromszámú szabadalom • Szabályozó- és szinkronizáló berendezés távolbalátó-vevőkészülékekhez

I 2 129221. érték, pl. előfeszültség egyidejű levezeté­sére, amely a vett hordozóhullám átlagos erősségével arányos, de a vett hordozó­hullám fénymodulációs összetevőjétől füg-5 getlen. A vevőkészülék továbbá demodu­láló-berendezéseket tartalmaz, amelyek az említett egyenirányítókörrel működnek együtt avégett, hogy a fénymodulációs ösz­szetevőt a szinkronizáló összetevőktől el-10 különítve vezessék le a hordozó hullámból. A találmány szerint két különféleképeii működő, oly szerkezetű egyenirányítócsa­torna talál alkalmazást, hogy a szinkroni­záló impulzusok mindkét bemenőkörben 15 fellépnek, mimellett a szinkronizáló impul­zusok kombinált kimenőkörben való ki­oltására az egyenirányító kimen ököréi egymással szembe vannak kapcsolva. Az 1. ábra a találmány szerinti beren-20 dezéssel felszerelt távolbalátó-vevők észüléle vázlatos kapcsolási elrendezése. A 2. áb­rán néhány karakterisztika látható, ame­lyek az 1. ábrán feltüntetett rendszer mű­ködési módját érzékeltetik. A 3. ábra oly 25 görbét mutat, amely az 1. ábra szerinti rendszerben fellépő, kiadódó fénymodulá­ciót ábrázolja. A rajzon feltüntetett rendszer szuperbe-Icrodin-vcvőkészüléket tartalmaz, melynek 30 —10, 11— antennarendszere a —12— nagy­frekvencia-erősítővel van összekötve. Erre következnek, a felsorolás sorrendjében, a • —13— transzponálófokozal, a —14— köz­benső frekvenciaerősítő, a —15— demo-35 dulátor- és szabályozófokozat, a —16— látófrekvencia-erősítői, stabilizálok őrrel, és a pl. katódsugárcsöves —17— képreprodu­káló berendezés. A sorfrekvencia előállí­tására való —18— generátor és a sor-40 szakaszfrekvencia előállítására való—19— generátor ugyancsak a —15— fokozattal és a —17— képreprodukáló berendezés el­térítő elemeivel vannak a szokásos mó­don csatolva. A —15— fokozat kivitelével, 45 amelyet a találmány szerint alakítunk ki és amelyet a következőkben részletesebben ismertetünk, a 10—19 . fokozatok mind is­mert szerkezetűek lehelnek és így köze­lebbi ismertetésüktől eltekinthetünk. 50 A —10, 11— antennakörben felvett tá­volbalátási jeleket a —12— nagyfrekven­cianerősítő kiválasztja, felerősíti és a —13— transzponálófokozatba vezeti. Itt a jelek közbenső frekvenciává alakulnak át. Ezt a 55 —14— közbensőfrekvencia-erősítő szelektí­ven felerősíti és a —15— fokozatba vezeti. A moduláció látófrekvenciás összetevőit a —15— fokozat vezeti le és juttatja a —16— látófrekvencia-erősítőbe, melyben felerősít­tetnek és stabilizálódnak, mire azokat, is- 60 mert módon, a —17— képreprodukálő be­rendezés világosság-vezérlésére használjuk fel. A sugár erőssége a —17— reprodukáló berendezésben, tehát az e berendezés ve- 65 zérlőeleméhez vezetett fénymodulációs fe­szültségek függvényében vezérlődik . A —15— fokozat szinkronizáló impulzu­saival vezérelt —18— és —19— gene­rátorokban fejlesztett fűrészfogalakú fe- 70 szültség- vagy áramhullámokat a —17— képreprodukáló berendezés eltérítő elemei­hez vezetjük, hogy ilt villamos eltérítő­mezőket létesítsenek, melyek a sugarat két egymásra merőleges irányban eltérítik és 75 ezzel a reprodukáló berendezés ernyőjén egyenesvonalú mintázatot állítanak elő, amelyből az átvett kép összetevődik. A vevőkészüléknek a találmány szerint kialakított —15— fokozatában - 21— 80 transzformátor van, melynek —20— pri­mertekercse a —14— közbensőfrekvencia­erősítő kimenőkörével van összekötve. A —22— és —22a— szekunderlekercsek, elő­nyösen a —23— és 23a— kondenzátorok 85 segítségével, a közbenső frekvenciára van­nak hangolva. A —22— tekercs a —24— diódacgyenirányíióval .van csatolva. Ez az erősítés szabályozó feszültségének létesí­tésére való, egyenirányító kapcsolási el- 90 rendezés terhelőkörrel van felszerelve, amelyben, párhuzamos kapcsolásban, a —23— ellenállás és a —26— kondenzátor van. E kör időállandója sokkal nagyobb, mint a sorszinkronizálásra való impulzu- 95 sok periódusa. A szokásos távolbalátó be­rendezéseknél, amelyek pl. másodpercen­ként 30 képpel működnek és —441— sort használnak, a —25— ellenállás nagyság­rendje 2,000,000 ohm, a —26— koiidenzá- 100 toré pedig 0,02 F lehet. Ez 0,04 másod­perces időállandót ad. A szinkronizáló összetevők elkülönített levezetésére kis időállandójú kört alkal­mazunk, amely a —27— ellenállást és a 105 —34— kapacitást foglalja magába; ezek a —25, 26— terhelő'körrel és a —24— diódá­val sorba vannak kapcsolva. A —34— ka­pacitást, egészen vagy részben, a katód­kör önkapacitása alkotja; ezt a rajzon 110 szaggatott vonalakkal jeleztük. A —24— egyenirányítónak tehát két sorbakapcsolt —25, 26 és 27, 34— terhelőköre van, me-

Next

/
Thumbnails
Contents