129068. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kemény ötvözetek előállítására és az eljárással készült keményötvözet

Megjelent 1942. évi február hő 3-án. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 129068. szám. XVI/c. osztáty. — E. 5534. alapszám. Eljárás kemény ötvözetek előállítására és saz eljárassál készült keményötvözet. Deutsche Edelstahlwerke-Aktiengesellschaft cég, Krefeld, mint a Títanít Gesellschaft m. b. H. cég, Reutte-Tírol, jogutódja, utóbbi mint a Vereinigte Edelstahlwerke Aktiengesellschaft, Glarus, jogutódja A bejelentés napja: 1935. évi január hó 10-* — Xénieloi-szági elsőbbsége: 1934. év' április hó 18. A találmány-,eljárás szerszámokhoz és munkaeszk öz ökh öz való kemény ö tv özetek előállítására és az eljárással készült ke­mény ö tv özei. A találmány szerinti ötvöze-5 lek segédfémeken kívül legalább három­féle karbidból vannak, amelyek egymás­ban nem, vagy csak korlátolt mérték­ben oldódnak. A találmány célja oly ke­mény ötvözetek létesítése, amelyek a ha-10 sonló ötvözetekéi a legkülönfélébb alkal­mazási célokra való felhasználhatóság' te­kintetében felülmúlják. Egyrészt acél vagy acélöntvény, másrészt öntött vas megmunkálásához mindezideig 15 különleges ötvözeteket kellett előállítani; az; öntött vasban ugyanis sok szívódásos üreg van ós az öntött vas forgácsa is különbö­zik az, acél forgácsától. Ezért oly kemény­ölvözelck, amelyek acél esetében kitűnően 20 beválnak, öntött vashoz nem alkalmazha­tok és megfordítva. A találmány szerinti eljárással készült acélötvözetek általánosan alkalmaznotok. Javasolták már többféle karbidot tar-25 tahuazó segédfémekkel ötvözött vagy se­gédfémek nélküli keményölvözeleknek meg­ömlesztés vagy zsugorítás útján oly módon való előállításai, hogy az "ötvözetekben elegy kristályok keletkeznél tek. Az elegy-30 kristályok keletkezésére azonban nem he­lyeztek súlyt és nem gondoskodtak arról sem, hogy éppen a karbidok alkossanak egymással meghatározott módon e [egy­kristályokat. Az elegykrislályképződést va­lamely cél elérése végett tudatosan egyál- 35 talán nem alkalmazták. Javasollak továbbá oly eljárást is, amely­nél, tudatosan törekedtek két- vagy többféle karbid alkotta karbidelegykristály képző­désére.. Az előre elkészített elegy kristályt 40 alacsony hőfokon meg ömlő segédfémekkel, különösen a vascsoport féméivel keverték és a kötési zsugorítás útján létesítették, Ilymődon azonban nem lehet a végter­mékben minden körülmények között meg- 45 határozott és megismételhető viszonyokat létrehozni, mégpedig különösen akkor nem, ha az alkalmazandó karbidok egymásban nem, vagy csak korlátoltan oldódnak, to­vábbá, ha kiindulási anyagként a karbi- 50 ttok sorát alkalmazzák. A találmány azon a meglepő megállapí­táson alapszik, hogy a legnagyobb telje­sítmény és az általános alkalmazhatósá.gj elérése végett nem kétféle karbid alkotta 55 elegykristáry képződésére kell töreked­nünk, hanem legalább kétféle elegykris­tályt kell létrehoznunk és ezeket ismét elegykristályokká kell egyesítenünk. Min­den elegykristálynak legalább két- vagy 60 több alkotórésze van. Ha az elegykristály­képződéshez csak kétféle alkotórészt hasz­* Ez a nap az 5930/1939. M.-E. sz. rendelet 2. §-a értelmében a volt cseh-szlovák sza­badalmi hivatalnál annak idején tett bejelentés napja:

Next

/
Thumbnails
Contents