129068. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kemény ötvözetek előállítására és az eljárással készült keményötvözet

2 12 00 6 8. nálunk, iákkor a keletkezeit elegyristályl a következőkben »elegy]mslálypár«-nak ne­vezzük, nevezhetnénk azonban »biner elegykristály«-nak is, szemben azokkal az 5 elegy kristályokkal, amelyek legalább há­romféle alkotórészből vaníliák . és amelye­ket ekkor »lemér elegykristláy«-nak ne­vezünk. A találmány értelmében mindenkor kél-10 féle karbidból alakítunk clegykrislály­párt, az egyes eliegykrisLálypáriokat .keverjük és hevítés útján terner és kvaterner elegy -kristályokká alakítjuk, majd ezeket o\y mennyiségekben dolgozzuk fel segédfémek-15 kel, hogy az elegy kristályok az ötvözetnek legalább 50»/o-ál, célszerűen több mint 80 0,o-át és 'ennél nagyobb részét teszik ki, míg a maradékot segédfémek alkotják. A találmány érielmében tehát egymás-20 tói különböző összetételű két elegykris.­lálypárt új elegykristállyá egyesítünk és alakítunk ál. Ha az első elegykrislálypárt wolframkarhid és molibdénkarbkl alkotja, akkor a másik elegykristálypár molibdén-25 karbidból és litánkarbidb'ől lehet. E két el egykristály alkotta új elegykrislály lehat három alkotórészi, nevezetesen wolfram­karbidot, molibdénkarbidol és I ilánkarbi­bidot tartalmaz; ilymődon tehát két bi-30 nor elegykristályt lerner elegykristállyá •alakítóLtunk át. Ugyanígy azonban kél oly elegykristálypárl, melyek közül az egyik wolframkarbidból és lanlálkarbidból, a nlásik pedig molibdénkarhidból és tilán-35 hídból van, négy alkotórészt, nevezetesen woll'ramkarbidot, molibdénkarbidol, tan­látkarbidoi és litánkarbidot tartalmazó és így »kvaterner elegykrislály -t alkotó elegykristállyá-alakíthatunk áL. Az ily mó-40 don létrehozott elegy kristály okát aprítjuk és a választott segédfémmel, például .'ko­balttal, vassal, nikkellel keverjük. A kapott keveréket mindaddig -hevítjük; amíg a se­gédfém legalább részben megömlik és rész-45 ben esetleg a terner vagy kvaterner elegy­kristáiyok is oldódnak. Az ötvözetet ezután kihűlni hagyjuk, amikoris esetleg az eiegy­kristályokkal szilárd oldatot alkotó alkotó­részek, vagy maguk az elegykristályok ismét 50 kiválnak és kívánt alakú, mechanikailag szilárd testet alkotnak. Az ötvözet előállí­tására és alakadására való bármely ismert eljárás alkalmazható, meg kell azonhani akadályoznunk a kristályok közötti kap-55 csolat oly mérvű lazulását, amelynek kö­vetkeztében az elegy kristály ok a kihűlés után már nincsenek a szükséges és kielé­gítő mennyiségben jelen, ami például túl­ságosan magas zsugorítási hőfokok alkal­mazásakor és az elegykristályoknak a se- 60 gédfémben való ezzel járó, túlságos oldó­dása miatt következhetik be. Minthogy azonban ezek a viszonyok kísérletek falap­ján ellenőrizhetők, szabatosan meghatáro­zott összetételű, többszörös és csak kétsze- 65 res elegykristályok alkotta .keményötvöze­tek megismételhelően állíthatók elő. A találmány szerinti eljárás meglepő Íra­tása valószínűleg azon alapszik, hogy a keménység és a kopásállóság szempontja' 70 bői kedvező ismert elegykrislályképződés'. oly módon befolyásoljuk, amely lehetővé teszi a végtermék szabatosul meghatáro­zón minőségének isméiéit eléréséi, még pe­dig akkoris, ha oly karbidokat.alkalmazunk, 75 amelyek egymással él-egykristályokat 'egyál­talán nem, vagy csak bizonyos szűk hatá­rok között alkotnak, amelyek tehát közös kölcsönös behatás esetén egymásban old­hatatlanok vagy csak korláloUan ol- 80 dódnak. Az ismert eljárásokkal ily esetben a kétféle minőségű karbidok meghatározó II, ke ve rókél elcgykrisi ály alakjában előállítani nem Jeliét. így pél­dául a tilánkarbidok és telített wolfram- 85 karbidok (WC) közötti cLegykrislályképző­dés lehetősége a wolfrainkarbid viszony­lag szűk mennyiségi határai közé korláto­zódik. Viszonylag tehát nagy mennyiségű lilánJcarbidol kell alkalmaznunk, ha azt ki- 90 vánjuk, hogy a keményölvözel általában' wolframkarbid és litánkarbid alkotta elcgyJmsIályokból. legyen. Az igen köny­nyű lilánkarJtidből nagy mennyiségek azonban bizonyos célok elérése szempont' 95 jáből, egyáltalán nem kívánatosak. Acél megmunkál ás.áh oz alka I mázott öl v özetek esetében ily tilánkarbidmcnnyiségek eset­leg megengedbelők, ön lőtt vasnak ily ..ötvö­zetekkel való megmunkálása azonban nagy too nehézségekkel jár. Wolframkarbid és mo­libdénkarbid viszont gyakorlatilag korlát­lanul keverednek és elegykristályok foly­tonos sorát alkotják. Ha tehát wolfram­karbidból és molibdénkarhidból a kívánt 105 mennyiségi viszonyban elegykristályt lé­tesítünk, ha. továbbá az egymással ugyan­csak igen tág határok között elegykristá­lyokat alkotó molibdénkarhidot és tilán­karbidot alkalmas arányban egymással.ke- no verünk, akkor e két elegy kristály párból, könnyen hozhatunk létre oly terner elegykristályt, amely kívánt mennyiségben

Next

/
Thumbnails
Contents