127882. lajstromszámú szabadalom • Vezérlőberendezés az ejtőernyő esési sebességének a leugrás közbeni megváltoztatására

Megjelent 1941. évi szíeptember hó 15. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LETRAS 127882. szám. V/h. osztály. -^ B. 14905. alapszám. Vezérlőberendezés az ejtőernyő esési sebességének a leugrás közbeni megváltoztatására. Banca Ugo Natali S. A. cég, Róma. A bejelentés napja: 1940. évi augusztus hó 19. —Olaszországi elsőbbsége: 1940. évi június hó 6. A találmány berendezés az ejtőernyő esési sebességének a leugrás közbeni meg­változtatására. A találmány közönséges ejtőernyőből in-5 dul ki, amely domború felületből és zsi­nórrendszerből áll, ahol is a zsinórok (elő­nyösen a meridián varratoknak és zsinó­roknak megfelelően) a domború felület kerületi részéből indulnak ki és alul fel-10 függeszlőszerven (általában gyűrűn) egye­sülnek, melyre a terhelést függesztjük fel. Ez az ejtőernyő a találmány szerint egy második zsinórrendszerrel van ellátva, melynek zsinórjai a domború felület szé-15 lének síkjával párhuzamos és ugyancsak az ejtőernyő-gömbsüvegen fekvő körvo­nalból indulnak ki. E zsinórok alul má­sodik húzó- és felfüggesztőszerven egye­sülnek, mely a célnak megfelelő elren-20 dezés segítségével az elsősorban említett felfüggesztőszervhez közelíthető vagy attól eltávolítható úg3r , hogy az ejtőernyő hasz­nos .felülete csökkenthető vagy növelhető és így a leugrás sebessége tetszés szerint 25 változtatható. A zsinórrendszerek két felfüggeszlőszer­vét egymáshoz közelítő vagy egymástól el­távolító elem, célszerűen zsinór, amely (az ejtőernyő legnagyobb szélességi körével 30 összekötött) külső zsinórrendszer felfüg­gesztőszervétől indul ki, a (felső ejtőernyő­gömbsüveget határoló kisebb szélességi kör­rel összekötött) belső zsinórrendszer csúszó­görgőjén vagy gyűrűjén megy át és azután 35 lefelé visszatér, úgyhogy a zsinórt az ej­tőernyőugró kezével elérheti. Ez a vezér­lőzsinór, szabad részén, előnyösen csomók­kal vagy más kapaszkodőeszközökkel van ellátva, melyekbe az ejtőernyőugró kezei a működtetés megkönnyítésére fogódzhat- 40 nak. A leugrási sebesség szabályozására való, találmány szerinti készülék, mely valósá­gos sajátos ejtőernyő-sebességváltóműnek tekinthető, az összes ismert és már meg- 45 lévő ejtőernyő-fajtákon egyszerűen illesz­téssel alkalmazható és alkalmazása oly kü­lönleges, meglepő előnnyel jár, mely a találmány további jellegzetessége. Ez az előre nem látott előny abban áll, hogy ha 50 a belső zsinórrendszert közönséges, egy­szerű domború felülettel már ellátott ej­tőernyőn alkalmazzuk és a vezéri őzsinór­ral csekély húzóerőt fejtünk ki a belső zsinórrendszerre, akkor azt az eredményt 55 érjük el, hogy az ejtőernyő rendes leug­rási sebessége csökken, ellenben ha a hú­zást mindinkább erőteljesebben folytatjuk, e leugrási sebesség a rendes, eredeti ér­tékére tér vissza és így a legnag\r obb ér- 60 tékig növekszik, ha az ejtőernyő csak felső gömbsüvegével dolgozik, míg a belső és külső zsinórrendszer szélességi felfüggesztő közei között tartalmazott domború felület­rész ekkor teljesen felfelé fordul és az 65 egész terhelést csupán a belső zsinórrend­szer hordja. Az ejtőernyőkhöz való találmány sze­rinti sebességváltómű különleges ejtőer­nyőfajtákon, pl. bejelentőnek társbejelen- 70

Next

/
Thumbnails
Contents